Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

  Матеріали повинні бути підготовлені згідно з вимогами в редакторі MS WORD з розширенням *.doc або *.docх та надіслані на електрону пошту: remt.diit@gmail.com . Рукопис матеріалів повинен бути завірений підписом автора в кінці тексту. ОБОВ'ЯЗКОВО рукопис завантажити на сайт видання через особистий кабінет з відповідним заповненням реквізитів статті.

  СТРУКТУРА СТАТТІ:

  • ІНДЕКС УДК (у верхньому лівому кутку сторінки) – в першому рядку з вирівнюванням по лівому краю (TNR 12, начертання напівжирне), інтервал перед – 0 пт., після – 12 пт.

  Приклад:

  УДК 629.4.014.66

  • ПОВНИЙ СПИСОК (СПІВ)АВТОРІВ (Ім'я та ПРІЗВИЩА (ОБОВ'ЯЗКОВО надається переклад на англійську мову), порядковий номер у списку та додатково для співавтора для листування – зірочка (верхнім індексом)) – у другому і т.д. рядках з вирівнюванням по лівому краю. Інтервал перед – 0 пт., після – 6 пт.
  • ВІДОМОСТІ ПРО (СПІВ)АВТОРІВ: зноска (верхній індекс – арабська цифра та додатково зірочка для автора-кореспондента) [якщо авторів два або більше], науковий ступень, вчене звання, посада, організація місця роботи та/або відомство, повна поштова адреса (корпус, будинок. вулиця, назва населеного пункту, країна), для (спів)автора для листування – додатково номери телефонів, електронна пошта, ORCID ID (обов’язково!), сайт (якщо є). Кожна наступна адреса та дані для листування починаються з нового рядка. Інтервал перед блоком – 0 пт., після – 12 пт. ОБОВ'ЯЗКОВО надається переклад на англійську мову.
  • НАЗВА СТАТТІ – з вирівнюванням по лівому краю; шрифт – TNR 14, напівжирний, великими буквами. Інтервал після –12 пт. ОБОВ'ЯЗКОВО надається переклад на англійську мову.
  • АНОТАЦІЯ (одним абзацом, обсягом від 250 до 300 слів, не менш як 14 рядків) – з вирівнюванням по ширині, має бути структурованою (за логікою опису результатів у статті) та має містити наступні елементи з їх явним виділенням: мета, методика, результати, наукова новизна, практична значимість – TNR 10 пт. Реферат не має повторювати назву статті. Інтервал після – 0 пт. ОБОВ'ЯЗКОВО надається переклад на англійську мову.
  • КЛЮЧОВІ СЛОВА (5–12 окремих слів та/або у складі декількох словосполучень, в яких можуть бути коми) – з вирівнюванням по ширині, TNR 10, простий; перед списком курсивом вказується Ключові слова:; знак розділу – крапка з комою; в кінці списку крапка не потрібна. Інтервал після – 12 пт. ОБОВ'ЯЗКОВО надається переклад на англійську мову.
  • ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

  Наукова стаття повинна відповідати вимогам п. 3 Постанови ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 року і мати такі необхідні елементи:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

  Обсяг матеріалів мінімум 6 сторінок формату А4, орієнтація книжкова. Поля з усіх боків 25 мм. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегель -14, міжрядковий інтервал – полуторний.

  Абзацний відступ на 1,25 см від початку рядка, однаковий по всій статті. Вирівнювання абзаців по ширині. Абзаци не відокремлюються один від одного.

  Заголовки набираються шрифтом TNR, кегль 14 пт., накреслення напівжирне, малими літерами. Відступу першого рядка немає, вирівнювання по центру. Від попереднього тексту підзаголовок відокремлюється інтервалом у 12 пт., від наступного – 6 пт.

  Вимоги до оформлення та приклад статті можна скачати за наступним посиланням

  • Набір таблиць. Таблиці мають дати читачеві відомості в наочній і дохідливій формі, повинні бути складені лаконічно, зрозуміло і містити мінімальні дані, потрібні для ілюстрування тексту статті. У правильно побудованій таблиці заголовок кожної графи розташований безпосередньо над нею, а в боковику знаходяться показники, що визначають дані рядків. У разі розміщення однієї таблиці на декількох сторінках над її продовженнями/закінченням вказується відповідно Продовження/Закінчення табл. 1. Шапку таблиці та номери стовпців необхідно повторювати на кожній сторінці даної таблиці.

   У статті тільки в разі нагальної потреби і в обмеженій кількості допускаються таблиці, розгорнуті по вертикалі (альбомна орієнтація).

   Однакові за характером таблиці повинні бути оформлені одноманітно по всьому виданню (шрифти, лінійки, заголовки і графи, розбивка між рядками і т.д.).

   Таблиця має бути надрукована по можливості якомога ближче до першого посилання на неї в тексті. Таблиці оформляються як відкриті (без лівої, правої і нижньої лінійок, які обрамляють).

   Таблиці набираються в Microsoft Word.

   Номер таблиці: стиль звичайний, вирівнювання по правому краю, інтервали перед і після по 6 пунктів.

   Назва таблиці: шрифт TNR, розмір 14 пт., напівжирний, вирівнювання по центру, інтервал перед – 0 пунктів, після – 6 пунктів. Текст таблиці набирають основним шрифтом кегля 10 пт., світлим, рядковим.

   Заголовки граф (шапка таблиці) набираються шрифтом зниженого кегля в порівнянні з іншими частинами таблиці, тобто 9 кеглем, світлим, малими літерами з вирівнюванням посередині відповідних граф, інтервал перед і після – 1 пт.

   Зразок оформлення наведено в табл. 1.

   Таблиця 1

   Наявність пасажирських вагонів Укрзалізниці по роках побудови станом на 01.01.2014 року Джерело [Дані Укрзалізниці]

   Рік побудови

   Тип вагонів

   Всього

   РІЦ

   СВ

   ЦМК

   ЦМО

   Цмобл/прим

   Цмобл/денні

   ЦМР

   ЦМБ

   ЦМП-Б

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   11

   1951-1972

   1

   11

   67

   78

   6

   13

   0

   5

   0

   181

   1973

   6

   6

   13

   96

   8

   0

   0

   0

   0

   129

   1974

   11

   3

   71

   116

   6

   7

   0

   1

   0

   215

   1975

   4

   5

   100

   176

   15

   2

   2

   1

   0

   305

   1976

   11

   19

   86

   96

   17

   8

   1

   3

   0

   241

   Ілюстрації. Рисунки та фотографії (растрові, чорно-білі, з роздільною здатністю не нижче за 300 dpi) вставляються в текст статті. Також ілюстрації надаються у вигляді окремих файлів формату JPEG, TIFF (для растрових) або CDR (для векторних, виконаних в CorelDRAW версій, не пізніших 11.0), які повинні бути по ширині не більше 165 мм і допускати зменшення до розмірів колонки. Ілюстрації потрібно готувати з можливістю друку матеріалів на різографі, тобто з мінімальним використанням відтінків сірого (особливо це стосується діаграм, підготовлених в MS Excel). Не дозволяється для створення ілюстрацій використовувати графічний редактор, вбудований в Word for Windows!!!

   Перші посилання на ілюстрації в тексті повинні, як правило, безпосередньо передувати ілюстрації або ж, щонайменше, бути розташованими якнайближче до ілюстрації. Зазвичай посилання дають у такій формі:

   ... Як показано на рис. 1,

   або

   ... На схемі (рис. 1) показано ...

   При повторному посиланні в тексті на ілюстрацію робиться запис (див. рис. 1). Підпис під рисунком має бути поза малюнком, інтервали перед і після – по 6 пт., набирається шрифтом TNR, накреслення світле, малими літерами, кегль 14 пт., вирівнювання по центру. Якщо після тематичного заголовка підпису наводиться розшифрування, то між ними ставиться двокрапка і розміщену далі розшифровку набирають шрифтом меншого кегля (9).

   Лінії на кресленнях. На рисунках для обведення ліній видимого контуру застосовувати товщину ліній 0,353 мм, для розмірних ліній – 0,176 мм.

   Написи на ілюстрації можливі двох видів: 1) написи на самій ілюстрації проти відповідних деталей; 2) позначення цифрами або літерами з виносом тексту написів у відповідний текст або під рисунком підпис. У статтях, призначених для кваліфікованого читача, немає потреби зберігати написи на ілюстраціях, тобто другий варіант є прийнятнішим.

   Написи набираються шрифтом Times New Roman, кегль 10 пт., накреслення світле, курсивне.

   Фотографії повинні бути чіткими і контрастними. Якщо на фотографіях потрібно вказати номери (позиції), то це виконується у програмі Photoshop на одному з варіантів, а інший дається абсолютно чистим.

   Набір формул. Для набору формул використовується вбудований у Word for Windows редактор формул Microsoft Equation 3.0 або MathType 5.

   Формули розташовують окремими рядками, посередині колонки, і лише нескладні, невеликі формули, що не мають самостійного значення, розміщують усередині текстових рядків. Арабськими цифрами в круглих дужках позначають порядковий номер формули в статті.

   Його поміщають у правий край набору в один рядок із нумерованою формулою. Якщо формула багаторядкова, то номер розташовують у рядок з останнім рядком формули. Формули компонуються так, щоб вони вміщувались у колонку шириною 80 мм. До і після формул – інтервал по 6 пт.

   Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках і відповідають спискам, оформленим так: спочатку всі посилання кирилицею від А до Я, потім усі латиницею (A…Z), подані в алфавітному порядку, далі цей список нумерується послідовно арабськими цифрами. Бібліографічний запис використаної літератури слід оформлювати згідно зі стандартом наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40 (зареєстровано в Мін’юсті 3 лютого 2017 р. № 155/30023). Першоджерела подаються мовою оригіналу. Обсяг списку посилань повинен бути відповідним, не більше 10 джерел, як мінімум 1 посилання на іноземний журнал з високим індексом впливовості або базову монографію в даній галузі, причому більша частина посилань повинна бути не старше ніж 3-4 роки. Допускається не більше ніж 5% само посилань на кожного зі співавторів. Оформлювати перелік посилань необхідно відповідно до Рекомендацій Комітету з питань етики щодо припинення (обмеження) використання джерел інформації держави-агресора в наукових публікаціях від 30.11.2023 року, Протокол № 36 (46) .

   Перелік літературних джерел розташовується в порядку їх нумерації та надається з підзаголовком СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, REFERENCES – TNR 14 пт., великими літерами), який відокремлюється від основного тексту й самого списку інтервалами перед 12 пт., після 6 пт. та розміщується посередині колонки.

   Вимоги до транслітерованого списку літератури

   Транслітерований список літератури, відповідно до вимог наукометричних баз SCOPUS та Web of Science, є повним аналогом списку літератури і виконується шляхом транслітерації мови оригіналу латиницею. При цьому порядок і кількість джерел у списку літератури мають залишатися незмінними. Посилання на англомовні джерела не транслітеруються.

   Шрифт – TNR 11, курсив. Інтервал до – 6 пт, після –1

   REFERENCES повинен бути оформлений згідно стандарту АРА (American Psychological Association).

   Постанова КМ України від 27 січня 2010 року № 55  «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею. Встановлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян України латиницею в закордонних паспортах. Он-лайн транслітератор: https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html

   На сайті: http://ukrlit.org/transliteratsiia можна безкоштовно скористатись програмою транслітерації тексту в латиницю з точки зору Правил транслітерації  Держдепартаменту США.

   Якщо вітчизняний журнал має паралельну англійську версію, використовуйте перекладену назву статті і відповідну назву журналу.

   Якщо вітчизняний журнал видається в перекладі на англійську мову, використовуйте англ. варіанти назви журналу та статті. Вказуйте діапазон сторінок перекладної версії журналу.

   Присутність REFERENCES в статті є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ!

   Обсяг посилань у REFERENCES повинний не перевищувати ДЕСЯТЬ джерел.

   Анонімне рецензування забезпечує редакція.

   Відповідальність за зміст статті, правильність, точність і коректність цитування, посилань та перекладу  покладається на авторів.

Керівництво для авторів

Шановні науковці!

Український державний університет науки і технологій (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна) запрошує до публікації наукових статей у збірнику «Review of transport economics and management» запрошує Вас опублікувати свої роботи.

(Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 23782-13622ПР від 14.02.2019р.). Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 видання включено до Переліку наукових фахових видань України категорія «Б» № 10. Галузь науки – економічна.

До публікації в журналі приймаються статті українською або англійською мовами оригінальні наукові, науково-практичні дослідження  проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, які раніше ніде не друкувались.

До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні науковці.

Головний редактор: ГОЛОВКОВА Людмила – д.е.н., проф., УДУНТ;

Заст. головного редактора: БОБИЛЬ Володимир - д.е.н., проф., УДУНТ;  

Відповідальний секретар: ДОБРИК Лілія – к.е.н., доц., УДУНТ.

Рубрики видання:

 1. Економіка та  управління національним господарством
 2. Економіка та управління підприємствами транспорту
 3. Фінанси і облік, банківська справа та страхування
 4. Поведінкова економіка
 5. Цифрова економіка, математичні і інструментальні методи економіки
 6. Економічна теорія
 7. Міжнародна економіка

Кожній публікації буде присвоєно ідентифікатор цифрового об’єкту (Digital Object Identifier) (далі – DOI), з метою забезпечення перехресного зв'язку публікацій наукових журналів за допомогою цифрової ідентифікації об'єктів.

Для участі у формуванні збірника науково - практичних статей необхідно подати:

 • текст статті, оформлений відповідно до наведених нижче вимог;
 • відомості про автора (прізвище, ім’я, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, адреса, контактні телефони, адреса електронної скриньки, ORCID ID (обов’язково!));
 • електронний варіант перерахованих вище матеріалів;

Редакція може не включити статтю в збірник, якщо:

 • оформлення статті не відповідає зазначеним вище вимогам;
 • тематика статті не відповідає профілю видання;
 • назва статті не відповідає змісту;
 • стаття написана на низькому науковому рівні;
 • матеріали повністю або частково публікувалась раніше в інших виданнях.

Процес рецензування

У рамках редакційної політики Збірник наукових праць Українського державного університету науки і технологій (Дніпровського національного університету ім. ак. В. Лазаряна) "Review of transport economics and management" послідовно дотримується видавничих стандартів публікації COPE Code of Conduct, затверджених COP (Committee on Publication Ethics). 

Матеріали рецензуються членами редакційної колегії журналу та сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об'єктивності і з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості, та редагуються.
Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису. З автором узгоджуються правки, які, на думку редакції, можуть змінити зміст тексту.
Редакційна колегія наукового видання залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці журналу.
Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитат несуть автори.
Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю.
Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.
У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

Для довідок:

Контактний телефон: +38 (096)1567616

Електронна скринька: remt.diit@gmail.com

Сайт журналу: pte.diit.edu.ua

Положення про конфіденційність

Імена та адреси, вказані Вами при реєстрації на цьому сайті, будуть використані виключно для технічних цілей: контакту з Вами чи з рецензентами (редакторами) в процесі підготовки Вашої статті до публікації і в жодному разі не будуть надаватися іншим особам та організаціям.