ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

N. P. SNACHEV, I. N. LOMTEVA, A. E. BENKOVYCH

Анотація


Метою статті є систематизація теоретичних основ управління витратами та практичних рекомендацій щодо напрямів оптимізації витрат діяльності на підприємстві в сучасних умовах. Методика. У ході дослідження цієї теми застосовано системний підхід, методи узагальнення та раціонального вирішення проблем. Результати. У роботі розглянуто шляхи та методи оптимізації витрат на підприємстві, що дозволяє ефективніше використовувати його ресурси, знизити собівартість продукції та максимізувати прибуток. Наукова новизна. На основі вивчення наукових та методичних джерел та на базі аналізу витрат і прибутку розроблено заходи щодо оптимізації витрат на підприємстві. Такі заходи дозволять збільшити обсяг продажів і знизити собівартість продукції, що надасть можливість підприємству вкладати вивільнені засоби в розвиток та розширення власного виробництва, а це, у свою чергу, сприятиме впровадженню нової техніки, підвищенню ефективності виробництва та зростанню рівня прибутковості підприємства в цілому. Практична значимість одержаних результатів полягає в можливості їх використання керівниками, менеджерами різних ланок для прийняття науково обґрунтованих рішень щодо перспективного розвитку підприємства.


Ключові слова


витрати; витрати виробництва; оптимізація витрат; конкурентоспроможність підприємств; ефективність виробництва

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Kachmaryk, Y. D., & Vereshchynska, O. (2007). Vytraty pidpryiemstva ta shliakhy yikh optymizatsii.Naukovyi visnyk NLTU: zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats, (17.4), 174-177.

Kolisnyk, H. M. (2011). Skladovi systemy upravlinnia vytratamy pidpryiemnytskykh struktur. Ekonomichnyi visnyk universytetu. DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi un-t im. H. Skovorody»,(17/2), 66-69. Retrieved from http://www.uk.x-pdf.ru/5ekonomika/1711469-1-udk-65-336-kolisnik-kandidat-ekonomichnih-nauk-docent-kafedri-obliku-auditu-zakarpatskogo-derzhavnogo-universitetu.php

Kosynska, O. V. (2011). Optymizatsiia vytrat yak zasib pidvyshchennia prybutkovosti pidpryiemstv.Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, (7(122)), 106-122. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/frvu_2011_7_25.pdf

Omelnychenko, O. S. (2016). Napriamy optymizatsii vytrat v systemi upravlinnia. Elektronne naukove fakhove vydannia «Efektyvna ekonomika», (4). http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4901

Popovych, H. V. (2011). Optymizatsiia vytrat pidpryiemstva, yak vazhlyvyi faktor pidvyshchennia konkurentospromozhnosti. Materialy konferentsii «Aktualnye problemy sovremennykh nauk. Retrieved from http://www.rusnauka.com/15_APSN_2011/Economics/14_87797.doc.htm

Toporkova, O. A., & Shrubkovska, V. S. (2013). Vytraty na budivelno-montazhni roboty – klasyfikatsiia ta poriadok orhanizatsii obliku . Problemy ekonomiky transportu: zb. nauk. pr. Dnipropetr. nats. un-tu zalizn. transp. im. akad. V. Lazariana, (4).

Yarovenko, T. S., Dovha, A. O., & Ostrianina, V. E. (2013). Shliakhy ta metody optymizatsii vytrat pidpryiemstva u rynkovykh umovakh. Visnyk DNU. Retrieved from http://vestnikdnu.com.ua/archive/201372/yarovenko-dovga.html

ПРИСТАТЕЙНА БІБЛІОГРАФІЯ ГОСТ

Качмарик Я. Д. Витрати підприємства та шляхи їх оптимізації / Я. Качмарик, О. Верещинська // Науковий вісн. НЛТУ: зб. науково-техн. пр. – Львів, 2007. – 17.4. – С. 174–177.

Колісник Г. М. Складові системи управління витратами підприємницьких структур [Електронний ресурс] / Г. М. Колісник // Економічний вісник університету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т ім. Г. Сковороди». – 2011. – Вип. 17/2. – С. 66–69. – Режим доступу: http://www.uk.x-pdf.ru/5ekonomika/1711469-1-udk-65-336-kolisnik-kandidat-ekonomichnih-nauk-docent-kafedri-obliku-auditu-zakarpatskogo-derzhavnogo-universitetu.php (дата звернення: 21.04.2017).

Косинська О. В. Оптимізація витрат як засіб підвищення прибутковості підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Косинська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7(122). – С. 106-110. – Електрон. аналог друк. вид.: режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/frvu_2011_7_25.pdf (дата звернення: 21.04.2017).

Омельниченко О. С. Напрями оптимізації витрат в системі управління [Електронний ресурс] / О. С. Омельниченко // Ефективна економіка : Електрон. наук. фахове вид. – 2016. – № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4901 (дата звернення: 20.04.2017).

Попович Г. В. Оптимізація витрат підприємства, як важливий фактор підвищення конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Г. В. Попович // Материалы конференции «Актуальные проблемы современных наук». – 2011. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/15_APSN_2011/Economics/14_87797.doc.htm (дата звернення: 20.04.2017).

Топоркова О. А. Витрати на будівельно-монтажні роботи – класифікація та порядок організації обліку / О. А. Топоркова, В. С. Шрубковська // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2013. – Вип. 4. – С. 51-56

Яровенко Т. С. Шляхи та методи оптимізації витрат підприємства у ринкових умовах [Електронний ресурс] / Т. С. Яровенко, А. О. Довга, В. Е. Остряніна // Вісник ДНУ. – 2013. – Режим доступу: http://vestnikdnu.com.ua/archive/201372/yarovenko-dovga.html (дата звернення: 24.04.2017)
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i13.107586

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)