DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i13.107608

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» НА ПРИКЛАДІ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

N. O. BOZHOK, M. V. POLTAVETS, S. A. KOSHMAN

Анотація


Мета. Основною метою статті є дослідження особливостей методики економічного аналізу підприємств залізничного транспорту в період реформування. Методика. Для вирішення таких питань у роботі використовувалися табличний та графічний методи, методи порівняння, наукового пошуку, аналізу та синтезу. Комплексне і взаємопов’язане вивчення показників фінансової звітності Дніпровського локомотивного депо здійснено за допомогою спеціальних прийомів економічного аналізу. Результати. Згідно з Номенклатурою витрат підприємств та організацій залізничного транспорту локомотивне депо здійснює свою діяльність у розрізі таких видів, як перевезення (основна діяльність), допоміжна діяльність, інша операційна діяльність та фінансово-інвестиційна діяльність. Під час здійснення того чи іншого виду діяльності депо отримує доходи та має витрати. Порівняння цих двох показників дає можливість визначити фінансовий результат від кожного виду діяльності окремо й по депо взагалі. Тому аналіз результатів діяльності цього підприємства доцільно виконувати за трьома основними показниками – доходи, витрати та фінансовий результат (прибуток або збиток) – за видами діяльності. Тільки вивчивши всю різноманітність факторів, які взаємопов’язано діють на фінансовий стан підприємства, можна зробити економічно обґрунтовані висновки й виявити резерви підвищення ефективності господарювання. Одним із найпоширеніших видів аналізу є аналіз фінансових коефіцієнтів, який доволі популярний серед інвесторів та фінансових аналітиків, оскільки їх легко обчислити на підставі даних фінансових звітів підприємств. Однак особливістю цього виду аналізу є те, що обчислені коефіцієнти, їх цінність дуже залежать від достовірності й повноти інформації, поданої у фінансовій звітності. Коефіцієнти допомагають оцінити ситуацію, ставити запитання, але рідко дають відповіді на них. Отже, проаналізувавши фінансовий стан за допомогою фінансових коефіцієнтів, можна сказати, що Дніпровське локомотивне депо є фінансово незалежним, стійким та рентабельним підприємством, незважаючи на відсутність ліквідності та низькі значення деяких показників, проте це пояснюється галузевою особливістю роботи підприємства. Практична значимість. Аналізуючи результати діяльності структурних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця», необхідно враховувати те, що в їх фінансовій звітності відображається недостатньо інформації для повного та неупередженого аналізу. Зокрема, у звітності недостатньо інформації, щоб оцінити ліквідність та платоспроможність структурних підрозділів та їх фінансову незалежність. Проте негативно оцінювати ці два показники не можна, оскільки структурні підрозділи є частиною регіональних філій, а регіональні філії, у свою чергу, є частиною ПАТ «Укрзалізниця». Саме тому для аналізу діяльності структурних підрозділів необхідно використовувати ті показники, інформації для аналізу яких достатньо у звітності. 


Ключові слова


аналіз; господарська діяльність; фінансові коефіцієнти; структурний підрозділ; фінансова звітність

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do skladannia finansovoi zvitnosti», nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy № 73 (2013) Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13

Oblikova polityka PAT «Ukrzaliznytsia» . (2016). Kyiv: PAT «Ukrzaliznytsia».

Makarenko, M. V., Kolesnikova, N. M., & Bohomolova, N. I. (2012). Osnovy upravlinnia finansamy zaliznychnoho transportu. Kyiv: DETUT.

Kravchenko, O. O. (2016). Stratehichnyi finansovyi plan yak sukupnist proportsii rozvytku zaliznychnoho transportu. Ekonomichnyi forum, (1), 312-321.

Zaitseva, I. Y. (2013). Formuvannia systemy ekonomichnykh pokaznykiv, shcho kharakteryzuiut finansovu skladovu ekonomichnoi bezpeky transportnykh pidpryiemstv. Efektyvna ekonomika», (7).

Karacharova, K. A. (2015). Osoblyvosti formuvannia finansovoi stratehii pidpryiemstv zaliznychnoho transportu. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, (51), 35-39.

Pylypenko, O. V. (2017). Metodolohiia stratehichnoho ta ekonomichnoho analizu diialnosti vyrobnychykh pidrozdiliv PAT «Ukrzaliznytsia» (na prykladi lokomotyvnykh depo). Kyiv, Ukraine: DETUT.

Rekun, I. I. (2015). Transformatsiia systemy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv zaliznychnoho transportu. Dnipropetrovsk, Ukraine: Kolor-prynt.

Nomenklatura vytrat z osnovnykh vydiv ekonomichnoi diialnosti zaliznychnoho transportu Ukrainy. (2007, August 21). Kyiv.

Kindratska , H. I., Bilyk, M. S., & Zahorodnii, A. H. (2008). Ekonomichnyi analiz: teoriia i praktyka (2nd ed.). Lviv, Ukraine: Mahnoliia 2006.

Kononenko, O., & Makhanko, O. (2006). Analiz finansovoi zvitnosti (2nd ed.). Kharkiv, Ukraine: Faktor.

ПРИСТАТЕЙНА БІБЛІОГРАФІЯ ГОСТ

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до складання фінансової звітності» [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення: 3.04 2017)

Облікова політика ПАТ «Укрзалізниця»: наказ Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» від 30.08.2016 № 526. – Київ, 2016.

Макаренко М. В. Основи управління фінансами залізничного транспорту : навчальний посібник / М. В. Макаренко, Н. М. Колеснікова, Н. І. Богомолова та ін. – Київ : ДЕТУТ, 2012. – 340 с.

Кравченко О. О. Стратегічний фінансовий план як сукупність пропорцій розвитку залізничного транспорту / О. О. Кравченко // Економічний форум : науковий журнал. – 2016. – № 1. – С. 312–321.

Зайцева І. Ю. Формування системи економічних показників, що характеризують фінансову складову економічної безпеки транспортних підприємств [Електронний ресурс] / Зайцева І. Ю. Зайцева // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2013. – № 7. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2214 (дата звернення: 25.04 2017)

Карачарова К. А. Особливості формування фінансової стратегії підприємств залізничного транспорту / К. А. Карачарова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015. – № 51. – С. 35–39.

Пилипенко О. В. Методологія стратегічного та економічного аналізу діяльності виробничих підрозділів ПАТ «Укрзалізниця» (на прикладі локомотивних депо) : монографія / О. В. Пилипенко. – Київ : ДЕТУТ, 2017. – 131 с.

Рекун І. І. Трансформація системи економічної безпеки підприємств залізничного транспорту : монографія / Іван Іванович Рекун. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ ; Колор-принт, 2015. – 358 с.

Номенклатура витрат з основних видів економічної діяльності залізничного транспорту України [Електронний ресурс] : наказ Укрзалізниці від 21.08.2007 № 417-Ц. – Режим доступу : http://uz.gov.ua (дата звернення: 26.04.2017)

Кіндрацька Г. І. Економічний аналіз: теорія і практика : підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Львів : «Магнолія 2006», 2008. – 440 с.

Кононенко О. Аналіз фінансової звітності : посібник / О. Кононенко, О. Маханько. – Xарків : Фактор, 2006. – 200 с.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)