ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

A. S. PYATIGORETS, K. V. NIKOLAYCHUK

Анотація


Мета. Робота присвячена систематизації основних напрямків обліку дебіторської заборгованості в межах системи управління з урахуванням специфіки залізничної галузі. Методика. Для вирішення завдань такого класу в роботі запропоновано застосувати системний підхід та стратегічне управління дебіторською заборгованістю. Результати. Дебіторська заборгованість має значну вагу в складі поточних активів і впливає на фінансовий стан підприємств. У роботі наведено аспекти обліку дебіторської заборгованості залізниці, які деталізують інформацію для ухвалення управлінських рішень. Наукова новизна. Запропоновано систематизовані аспекти обліку дебіторської заборгованості залізниці, які, на відміну від існуючих, враховують специфіку галузі. Узагальнено основні напрямки розвитку та завдання бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості Практична значимість. Завдяки застосуванню системного підходу результати дослідження, спрямовані на вдосконалення бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, можуть бути використані для подальшого розвитку системи обліку в цілому, аналізу та управління дебіторською заборгованістю на підприємствах будь-якої форми власності, які функціонують у будь-якій галузі, з метою підвищення їх конкурентоспроможності.


Ключові слова


облік; дебіторська заборгованість; резерв сумнівних боргів; прострочена дебіторська заборгованість; безнадійна дебіторська заборгованість

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Kyiashko, O. M. (2011). Oblik ta analiz debitorskoi zaborhovanosti v systemi upravlinnia pidpryiemstvom (Doctoral dissertation, Kyivskyi natsionalnyi torhovelno-ekonomichnyi universytet) [Abstract].

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku № 10 «Debitorska zaborhovanist», nakaz MFU № 237 (1999). Retrieved from http://www. zakon.rada.gov.ua

Tkachenko, N. M. (2008). Bukhhalterskyi finansovyi oblik, opodatkuvannia i zvitnist: pidruchnyk (3rd ed.). Kyev, Ukraine: Alerta.

Moskaliuk, H. O. (2012). Oblik ta kontrol debitorskoi zaborhovanosti: isnuiuchi problemy ta shliakhy yikh vyrishennia. Visnyk Nats. un-tu «Lvivska politekhnika», (721), 173-178.

Bereza, S. L. (2007). Pobudova oblikovoi polityky vidobrazhennia hroshovykh aktyviv ta debitorskoi zaborhovanosti. Visnyk ZhDTU, (1(23)), 35-43.

Horbachova, O. M., & Lakhai, L. V. (2010). Oblik i analiz debitorskoi zaborhovanosti : problemy ta shliakhy yikh vyrishennia. Torhivlia i rynok, 2(30), 392-399.

Moskaliuk, H. O. (2013). Cystema vnutrishnoho kontroliu debitorskoi ta kredytorskoi zaborhovanosti: napriamky udoskonalennia i rozvytku. Efektyvna ekonomika, (3). Retrieved May 13, 2017, from economy.nayka.com.ua›?op=1&z=1899

Vlasiuk, H. V. (2011). Problemy klasyfikatsii ta otsinky debitorskoi zaborhovanosti, shliakhy yikh vyrishennia.Derzhava ta rehiony., (6), ekonomika ta pidpryiemnytstvo, 131-135.

Podolianiuk, R. V. (2012). Aktualni problemy obliku debitorskoi zaborhovanosti . Upravlinnia rozvytkom,(4), 114-116.

ПРИСТАТЕЙНА БІБЛІОГРАФІЯ ГОСТ

Кияшко О. М. Облік та аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит / О. М. Кияшко. – Київ, 2011. – 21 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість». Затв. наказом МФУ від 08.10.1999 р. № 237. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 03.04.2017).

Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підручник / Н. М. Ткаченко. – Вид. 3-тє, [перероб. та доп.]. – Київ : Вид-во «Алерта», 2008. – 926 с.

Москалюк Г. О. Облік та контроль дебіторської заборгованості: існуючі проблеми та шляхи їх вирішення / Г. О. Москалюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2012. – № 721 – С. 173–178.

Береза С. Л. Побудова облікової політики відображення грошових активів та дебіторської заборгованості / С. Л. Береза // Вісник ЖДТУ. – Житомир, 2007. – № 1(23). – C. 35–43.

Горбачова О. М. Облік і аналіз дебіторської заборгованості : проблеми та шляхи їх вирішення / О. М. Горбачова, Л. В. Лахай // Торгівля і ринок. – 2010. – № 30. – Т. 2. – С. 392–399.

Москалюк Г. О. Cистема внутрішнього контролю дебіторської та кредиторської заборгованості: напрямки удосконалення і розвитку [Електронний ресурс] / Г. О. Москалюк // Ефективна економіка. – Режим доступу : economy.nayka.com.ua›?op=1&z=1899 (дата звернення: 13.05.2017).

Власюк Г. В. Проблеми класифікації та оцінки дебіторської заборгованості, шляхи їх вирішення / Г. В. Власюк // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. – 2011. – № 6. – С. 131–135.

Подолянюк Р. В. Актуальні проблеми обліку дебіторської заборгованості / Р. В. Подолянюк // Управління розвитком. – 2012. – № 4. – С. 114–116.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i13.107617

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)