ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА У ГАЛУЗІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

I. N. LOMTEVA, K. P. SYNYTSIA, N. P. SNACHOV

Анотація


Мета. Робота присвячена пошукам шляхів удосконалення управління запасами публічного акціонерного товариства, створеного у галузі залізничного транспорту в процесі проведення подальших процедур його акціонування. Методика. Для вирішення завдань такого класу в роботі запропоновано застосувати в залізничних підрозділах оптимізацію запасів за моделлю EOQ, методами XYZ-аналізу і ABC-аналізу. Результати. У роботі наведено методичний підхід, який розглядає проблему оптимізації виробничих запасів на основі мінімізації сукупних операційних витрат на їх постачання та зберігання.Практична значимість.Формування власних фінансових ресурсів залізничного транспорту із зовнішніх джерел при акціонуванні може забезпечити залізничному підприємству необхідні суми фінансування майбутніх перетворень, у тому числі й у частині запасів. Управління запасами має бути спрямоване на визначення їх оптимального обсягу та зниження витрат, пов’язаних з їх утриманням. Основні моделі управління запасами базуються на певних припущеннях та не враховують обмеженості терміну придатності як сировини, так і кінцевого продукту, що в загальному випадку призводить до збільшення витрат на зберігання запасів та непродуктивних витрат. Впровадження розглянутих методів оптимізації запасів на залізниці дозволить зменшити поточні затрати в частині запасів та збільшити прибуток як основу внутрішніх власних фінансових ресурсів залізничного підприємства.


Ключові слова


кціонування; запаси; джерела фінансових ресурсів; модель EOQ; XYZ-аналіз; ABC-аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Atamas, P. Y. (2009). Upravlinskyi oblik (2nd ed., Navchalnyi posibnyk ). Kyiv, Ukraine: Tsentr uchbovoi literatury.

Barash, Y. S. (2006). Upravlinnia zaliznychnym transportom krainy (2nd ed.). Dnipropetrovsk, Ukraine: Dnipropetrovskyi natsionalnyi universytet zaliznychnoho transportu im. V. Lazariana.

Butynets, F. F. (2009). Bukhhalterskyi finansovyi oblik (8th ed., Pidruchnyk dlia studentiv spetsialnosti «Oblik i audyt»). Zhytomyr, Ukraine: PP "Ruta".

Kotelianets, V., & Serhiienko, M. (2007). Rozvytok teorii upravlinnia vytratamy zaliznychnoho ta inshykh vydiv transportu . Zb. nauk. pr. KUETT, (9), ekonomika i upravlinnia.

Makarenko, M. V., Lozova, T. I., & Oliinyk, H. Y. (2007). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm reformuvannia zaliznychnoho transportu. Kyiv, Ukraine: KUETT.

Toporkova, O. A., & Zheludovych, O. A. (2014). Lohistychne upravlinnia v systemi obliku zapasiv. Problemy ekonomiky transportu: zb. nauk. pr., (7), 67-72.

Tsvietov, Y. M., & Makarenko, M. V. (2007). Problemy ta osnovni napriamky reformuvannia systemy zaliznychnoho transportu Ukrainy. Kyiv, Ukraine: KUETT.

Folmut, K. K. (2003). Instrumenty kontrollinga ot A do Ya (Per. s nem.). Moskva: Finansy i statistika.

ПРИСТАТЕЙНА БІБЛІОГРАФІЯ ГОСТ

Атамас П. Й. Управлінський облік : навчальний посібник. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 440 с.

Бараш Ю. С. Управління залізничним транспортом країни / Ю. С. Бараш; Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Дніпропетровськ, 2006. – 259с.

Бухгалтерський фінансовий облік : підруч. для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навч. Закладів / [Ф.Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. [і з передм.] Ф. Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП «Рута», 2009. – 912 с.

Котелянець В. Розвиток теорії управління витратами залізничного та інших видів транспорту / В. Котелянець, М. Сергієнко // Зб. наук. пр. КУЕТТ. Сер. «Економіка і управління». – Київ : КУЕТТ. – 2007. – № 9. – 26 с.

Організаційно-економічний механізм реформування залізничного транспорту / М. В. Макаренко, Т. І. Лозова, Г. Ю. Олійник та ін. – Київ : КУЕТТ, 2007. – 428 с.

Топоркова О. А. Логістичне управління в системі обліку запасів / О. А. Топоркова, О. А. Желудович // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 7. – С.67–72.

Проблеми та основні напрямки реформування системи залізничного транспорту України / Ю. М. Цвєтов, М. В. Макаренко, М. Ю. Цвєтов та ін. – Київ : КУЕТТ, 2007. – 222 с.

Фольмут Х. Й. Инструменты контроллинга от А до Я : пер. с нем. / под ред. и с предисл. М. Л. Лукашевича и Е. Н. Тихоненковой. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 288 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i13.107676

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)