МАРКЕТИНГО-ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

V. I. KOPYTKO, Yu. O. SAKSON

Анотація


Мета. Метою статті є вдосконалення діючої на залізничному транспорті системи маркетинго-логістичного забезпечення вантажних перевезень в умовах реформування залізничного транспорту. Методика.  Методичною основою дослідження є праці вітчизняних вчених з питань функціонування транспортних підприємств, у яких вирішуються проблеми вдосконалення якості планування обсягів продажів транспортних послуг з метою підвищення ефективності управління роботою залізниць на транспортному ринку й забезпечення їх фінансової стабільності в ринкових умовах. Результати. Розвиток маркетингу та логісти на залізничному транспорті дозволить знизити непродуктивні витрати в організації та освоєнні перевезень за рахунок завчасного та адекватного реагування на очікуваний попит у сфері перевезень, а також підвищити обґрунтованість пропозицій щодо тарифної та інвестиційної політики новоствореної акціонерної компанії. Наукова новизна. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні пропозицій щодо поточних прогнозів обсягів вантажних перевезень, ініційованих залізничними підприємствами, та удосконаленні системи показників для проведення оптимізації вантажних перевезень у різних сегментах споживачів транспортних послуг. Практична значимість. Пропозиції авторів можна використати для подальшого розвитку якості поточного прогнозування обсягів вантажних перевезень на основі проведення маркетингових досліджень з використанням сучасних інформаційних технологій. Створені та існуючі логістичні центри повинні здійснювати аналіз вантажопотоків і розподіл їх на мережі залізниць.

 


Ключові слова


ринок вантажних перевезень; залізничний транспорт; маркетинг; логістика; механізми взаємодії транспортних систем; рівень транспортних послуг

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Aksenov, Y. M. (2006). Marketynh na obektakh transporta : monohrafyia. Nezhin, Ukraine: Aspekt–Polihraf.

Barash, Y. S. (2006). Upravlinnia zaliznychnym transportom krainy : monohrafiia (2nd ed.). Dnipropetrovsk, Ukraine: Dnipropetr. nats. un-tu zalizn. transp. im. akad. V. Laziariana.

Dykan, V. L. (2015). Marketynhovo-lohistychnyi pidkhid shchodo rozvytku transportno-lohistychnoi infrastruktury pidpryiemstv zaliznychnoho transportu . Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, (51), 9-16.

Tsvietov, Y. M., Makarenko, M. V., & Tsvietov, M. Y. (2007). Problemy ta osnovni napriamy reformuvannia zaliznychnoho transportu Ukrainy. Kyev, Ukraine: KUETT.

Braikovska, A. (2012). Doslidzhennia osoblyvostei formuvannia rynku transportnykh posluh yak seredovyshcha funktsionuvannia pidpryiemstv transportu. Prykladna ekonomika , (9), ekonomist. Retrieved May 05, 2017, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2012_9_14

International Trade Statistics 2011, Statistic database WTO [Advertisement]. (n.d.). Retrieved May 05, 2017, from http://www.wto.org

Korin , M. V. (2015). Neobkhidnist vprovadzhennia servisnoi lohistyky na zaliznychnomu transporti .Yuvileina mizhnadrodna naukovo-prakt. konf. «Problemy ekonomiky ta upravlinnia na zaliznychnomu transporti». Retrieved May 08, 2017, from http://www.ekuzt.gov.ua/node/89

EU: Transport in Figures 2011 [Advertisement]. (n.d.). Retrieved May 09, 2017, from http://ec.europa.eu/transport/publications/statistics/ doc/2012/pocketbook2012.pdf

Panchenko, S. V. (2015). Tendentsii ta dominanty rozvytku zaliznychnoho transportu Ukrainy v umovakh formuvannia svitovoi transportno-lohistychnoi systemy tovarorukhu. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, (50), 3-5.

Pidlisnyi, P. I., & Braikovska, A. M. (2012). Stan ta tendentsii rozvytku zmishanykh vantazhnykh perevezen.Ekonomika ta upravlinnia : zb. nauk. pr. DETUT., (19), 7-19.

Shylo, L. A., Dobrovolska, I. L., & Piatyhorets, H. S. (2015). Rol marketynhu v pidvyshchenni konkurentospromozhnosti vantazhnykh zaliznychnykh perevezen. Zb. nauk. pr. Dnipropetr. nats. un-tu zalizn. transp. im. akad. V. Lazariana «Problemy ekonomiky transportu», (10), 87-92.

«Ukrzaliznytsia» u 2017 r. zbilshyt investytsii v infrastrukturu ta rukhomyi sklad [Interview by V. Balchun]. (n.d.). Retrieved May 10, 2017, from http://ua.interfax.com.ua/news /general/ 398671.html

Filiia «Tsentr transportnoho servisu «Lisky» publichnoho aktsionernoho tovarystva «Ukrainska zaliznytsia». (n.d.). Retrieved May 05, 2017, from http://www.liski.ua

ПРИСТАТЕЙНА БІБЛІОГРАФІЯ ГОСТ

Аксенов И. М. Маркетинг на объектах транспорта : монография / И. М. Аксенов. – Нежин : ООО «Вид-во «Аспект–Поліграф»», 2006. – 336 с.

Бараш Ю. С. Управління залізничним транспортом країни : монографія / Ю. С. Бараш. – 2–ге вид., переробл. і доп. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазяряна, 2006.– 264 с.

Дикань В. Л. Маркетингово-логістичний підхід щодо розвитку транспортно-логістичної інфраструктури підприємств залізничного транспорту / В. Л. Дикань, А. В. Кузьменко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015. – Вип. 51. – С. 9–16.

Проблеми та основні напрями реформування залізничного транспорту України / Ю. М. Цвєтов, М. В. Макаренко, М. Ю. Цвєтов та ін. – Київ : КУЕТТ, 2007. – 222 с

Брайковська А. Дослідження особливостей формування ринку транспортних послуг як середовища функціонування підприємств транспорту [Електронний ресурс] / А. Брайковська // Прикладна економіка ( Економiст. – 2012. – № 9). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2012_9_14 (дата звернення 05.05.2017)

International Trade Statistics 2011, Statistic database WTO [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wto.org (дата звернення: 05.05.2017)

Корінь М. В. Необхідність впровадження сервісної логістики на залізничному транспорті [Електронний ресурс] / М. В.Корінь //Х Ювілейна міжнадродна науково-практ. конф. «Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті», ЕКУЗТ–2015. – Режим доступу : http://www.ekuzt.gov.ua/node/89 (дата звернення: 08.05.2017)

EU: Transport in Figures 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : Source: http://ec.europa.eu/transport/publications/statistics/ doc/2012/pocketbook2012.pdf (дата звернення: 09.05.2017)

Панченко С. В. Тенденції та домінанти розвитку залізничного транспорту України в умовах формування світової транспортно-логістичної системи товароруху / С. В. Панченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015. – № 50. – С. 3–5.

Підлісний П. І. Стан та тенденції розвитку змішаних вантажних перевезень / П. І. Підлісний, А. М. Брайковська // Економіка та управління : зб. наук. пр. ДЕТУТ. – 2012. – Вип. 19. – С. 7-19

Шило Л. А. Роль маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності вантажних залізничних перевезень / Л. А. Шило, І. Л. Добровольська, Г. С. П’ятигорець // Зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – 2015. – Вип. 10. – С. 87–92.

Балчун В. «Укрзалізниця» у 2017 р. збільшить інвестиції в інфраструктуру та рухомий склад [Електронний ресурс] / В. Балчун // Режим доступу: http://ua.interfax.com.ua/news /general/ 398671.html (дата звернення: 10.05.2017).

Філія «Центр транспортного сервісу «Ліски» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.liski.ua (дата зверення: 05.05.2017). – Назва з екрана.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i13.107831

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)