DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i14.123854

Еволюція поведінки індивідуальних споживачів на ринку туристичних послуг у контексті поведінкової економіки

L. Golovkova, N. Grynoch, L. Dyachenko

Анотація


Мета. Метою даної наукової роботи є дослідження процесів еволюції поведінки індивідуальних споживачів, із урахуванням особливостей  поведінкової економіки, розробка оновленої  концепції  поведінки  індивідуальних споживачів на ринку туристичних послуг відповідно до їх психологічних та теоретико-пізнавальних аспектів тих процесів, які пов’язані з прийняттям остаточних рішень.  Це забезпечить  більш кращу взаємодію  усіх учасників ринку туристичних послуг, вищий рівень задоволення індивідуальних споживачів, знизить ризики у їх купівельній поведінці, збалансує інтереси  на ринку пропозицій та попиту туристичних послуг. Методика. Методичною основою дослідження питання  еволюції поведінки індивідуальних споживачів на ринку туристичних  послуг  є  наукові  праці зарубіжних  авторів із  зазначених вище  питань, статистичні дані ДФС України та Адміністрації Державної прикордонної служби, а також доступні практичні результати діяльності туристичних підприємств.    Автори вважають, що існує потреба у нових наукових пошуках щодо еволюції поведінки споживачів на ринку туристичних послуг, в тому числі і залізничних, у контексті поведінкової економіки. Це зумовлює  необхідність  проведення  аналізу  чинників  впливу на поведінку індивідуальних споживачів, які купують  чи не купують товари (послуги), з’ясування  низки психологічних складових таких процесів, яким властиво змінюватись у часі під впливом актуальних економічних умов. Результати. У статті проаналізовано  наукові  праці зарубіжних  авторів із  зазначених вище  питань, статистичні дані ДФС України та Адміністрації Державної прикордонної служби, а також доступні практичні результати діяльності туристичних підприємств.   Автори  запропонували основні концептуальні засади для покращення взаємодії індивідуальних споживачів на ринку туристичних послуг  і підприємств сфери туризму, а також  визначили   для впровадження практичні  рекомендації  для прийняття більш ефективних управлінських рішень.   Це забезпечить вищий рівень  задоволення індивідуальних споживачів на ринку  туристичних  послуг і нові можливості  об’єднувати    раціональні цілі економічної поведінки кожного споживача відповідно до його пізнавальних здібностей, зменшувати ризики в їх купівельній поведінці. Наукова новизна та практична значимість.   Авторами статті доведено, що еволюція поведінки  споживачів на ринку туристичних послуг, в тому числі і залізничних,  є  безперервним  процесом, який змінюється відповідно до чинників зовнішнього середовища та  індивідуальної поведінки  споживачів, що перебуває у певному взаємозв’язку та взаємозалежності.   У статті  визначено основні концептуальні засади для покращення взаємодії індивідуальних споживачів та підприємств сфери туризму, а також запропоновано  практичні рекомендації для впровадження у їх діяльність.  Це  забезпечать  для    підприємств сфери туризму  нові  можливості приймати більш  ефективні управлінські  рішення, забезпечувати вищий рівень їх економічної ефективності, підвищувати рівень задоволення споживачів, краще індивідуалізувати їх взаємовідносини на ринку туристичних послуг. 


Ключові слова


еволюціонізм, поведінкова економіка, поведінка споживача, послуга туристична, холістичний маркетинг

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Blekuel, R. D., Miniard, P. U., & Endzhel, D. F. (2002). Povedenie potrebiteley. SPb., Russian Federation: Piter.

Daft, R. L. (2002). Menedzhment (2nd ed.). Piter.

Engel , I. F., Kollat, D. T., & Bleckwell, R. D. (1968). Consumer Behavior. New York, The USA: Hold Rinefart & Winston.

Kotler, F., & Keller, K. (2008). Marketing — Menedzhment. SPb., Russian Federation: Piter.

Lamber, Z. (1996). Strategicheskiy marketing. Yevropeyskaya perspektiva. Moscow, Russian Federation: Nauka.

Melnyk, V. P., Alchuk, M. P., Batsevych, F. S., & Boiko, I. M. (2013). Kulturolohiia:entsyklopedychnyi slovnyk. Lviv, Ukraine: LNU imeni Ivana Franka.

Mochernyi , S. V. (2000). Ekonomichna entsyklopediia: v 3 t (Vol. 1). Kyiv, Ukraine: Vydavnychyi tsentr «Akademiia».

Holovkova, L. S., & Diachenko, L. A. (2016). Reinzhynirinh biznes-protsesiv u rozvytku zaliznychnoho turyzmu v Ukraini. Problemy ekonomiky transportu: zb. nauk. prats Dnipropetr. nats. un-tu im. V. Lazariana, (12), 67-77. doi: https://doi.org/10.15802/pte.v0i12.95620

Nicosia, F. M. (1996). Consumer Decision. Engewood Gliffs, Prentice Hall.

Rudnicki, L. (2000). Zachowanie konsumentow na runku. Warszawa, Poland: PWE.

Smolii, V. A., Fedorchenko, V. K., & Tsybukh, V. I. (2006). Entsyklopedychnyi slovnyk-dovidnyk z turyzmu. Kyiv: Vydavnychyi dim «Slovo».

Smyczek, S., & Sowa, I. (2003). Modele rynkowych zachowan konsumentow. Katowice.

Swiatovy, G. (1994). Zachowanie konsumenskie.AE. Wroclaw.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Advertisement]. (n.d.). Retrieved February 16, 2018, from http:// www. ukrstat.gov.ua/

Zakonodavstvo Ukrainy [Advertisement]. (n.d.). Retrieved February 16, 2018, from www.zakon.rada.gov.ua

Derzhavna prykordonna sluzhba Ukrainy [Advertisement]. (n.d.). Retrieved February 16, 2018, from www.dpsu. gov.ua

Derzhavna fiskalna sluzhba Ukrainy [Advertisement]. (n.d.). Retrieved February 16, 2018, from www.sfs. gov.ua

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Блэкуел Р. Д. Поведение потребителей / Р. Д. Блэкуел, П. У. Миниард, Д. Ф. Энджел. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 621 с.

Дафт Р. Л. Менеджмент / Р. Л. Дафт; пер. с англ. В. Вольский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Москва : ; Минск : Питер, 2002. – 829 с.

Engel J. F. Consumer Behavior / J. F. Engel, D. T. Kollat, R. D. Blackwell. – 2nd ed. – New York : Holt, Rinehart & Winston,1973. – 689 p.

Котлер Ф. Маркетинг – менеджмент / Ф. Котлер, К. Келлер. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 814 с.

Ламбер Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива : пер. с франц. / Жан-Жак Ламбер. – Москва : Наука, 1996. – 589 с.

Культурологія : енциклопед. словник / В. П. Мельник, М. П. Альчук, Ф. С. Бацевич, І. М. Бойко; за ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2013. – 508 с.

Мочерний С. В. Економічна енциклопедія : в 3 т. / [ред. кол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавн. центр «Академія», 2000. – Т. 1. – 864 с.

Головкова Л. С. Реінжиніринг бізнес-процесів у розвитку залізничного туризму в Україні / Л. С. Головкова, Л. А. Дяченко // Зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – 2016. – Вип. 12. – С. 67–77.

Nicosia F. M. Consumer decision processes : marketing and advertising implications / F. M. Nicosia. – New York : Englewood Gliffs, Prentice-Hall, 1966. – 284 p.

Rudnicki Leszek. Zachowanie konsumentow na runku / Leszek Rudnicki. – Warszawa : PWE, 2000. – 320 p.

Смолій В. А. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / В. А. Смолій, В. К. Федорченко, В. І. Цибух. – Київ : Видавн. дім «Слово», 2006. – 372 с.

Smyczek Slawomir Modele rynkowych zachowan konsumentow / Slawomir Smyczek, Izabela Sowa. – Katowice, 2003. –

Swiatovy G. Zachowanie konsumenskie / G. Swiatovy. – Wroclaw : AE, 1994.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс].  Режим доступу: http:// www. ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.12.2017 р.)

Офіційний сайт верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу www.zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 20.12.2017 р.)

Офіційний сайт Державної прикордонної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу www.dpsu. gov.ua (дата звернення: 20.12.2017 р.)

Офіційний сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу www.sfs. gov.ua (дата звернення: 20.12.2017 р.)
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .