DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i14.123857

Напрями забезпечення стабільного функціонування транспортної логістичної системи на залізничному транспорті України

V. I. Kopytko, Yu. O. Sakson

Анотація


Мета. Метою статті є розробка науково-обґрунтованого підходу до організації транспортно-логістичних систем, що забезпечують скоординоване функціонування учасників транспортного процесу. Методика.  Методичною основою дослідження є праці вітчизняних вчених та заходи державних інституцій  з функціонування транспортно-логістичних систем та теоретико-методичних підходів до модернізації взаємодії влади і бізнесу на основі становлення між ними цивілізованих партнерських відноси. Результати. Залучення приватного капіталу в логістичних системах з урахуванням балансу між критеріями максимізації прибутку і критеріями мінімізації логістичних витрат, які забезпечують прийняття спільних рішень в логістичних системах в питаннях виробничої діяльності, що забезпечить стале функціонування ланцюга поставок. Наукова новизна. Обгрунтовано необхідність активізації використання сучасної інституційної форми взаємодії влади і бізнесу - державно-приватного партнерства для забезпечення стабільного функціонування транспортно-логістичної систем на залізничному транспорті України. Практична значимість. Запропоновані авторами пропозиції полягають в поглибленні основ формування організаційно-фінансових механізмів взаємодії держави, бізнесу на базі державно-приватного партнерства у створенні сучасних транспортно-логістичних систем. і в рамках  ПАТ ''Українська  залізниця'' реально можуть бути використані.


Ключові слова


транспортно-логістичні системи; державно-приватне партнерство; приватний капітал; ринок транспортних послуг; залізничний транспорт; взаємодія транспортних систем; ефективність використання рухомого складу; інвестиції

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Stratehiia ta plan zakhodiv iz zabezpechennia stabilnoho funktsionuvannia lohistychnoi systemy Ukrainy. (n.d.). Retrieved February 15, 2018, from https://docs.google.com/document

Toporkova, O. A., & Zheludovych, O. A. (2014). Lohistychne upravlinnia v systemi obliku zapasiv. Problemy ekonomiky transportu : zb. nauk. pr. Dnipropetr. nats. un-tu zalizn. transp. im. akad. V. Lazariana, (7), 67-73. doi:https://doi.org/10.15802/pte.v0i7.32097

Kalycheva, N. Y. (2017). Rol transportno-lohistychnykh system u zabezpechenni stiikoho rozvytku ekonomiky. Problemy transportnoho kompleksu Ukrainy: Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, (58), 103-109.

Ustenko, M. O. (2010). Osnovni problemy transportnoi lohistyky. Problemy transportnoho kompleksu Ukrainy: Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti , (29), 236-238.

Ukraine, Ministerstvo infrastruktury Ukrainy. (n.d.). Natsionalna transportna stratehiia Ukrainy na period do 2030 roku (proekt). Retrieved February 15, 2018, from https://mtu.gov.ua/projects/115/

Kovalska, L. L., & Tsyhaniuk, V. I. (2013). Lohistychnyi menedzhment na pidpryiemstvi: osoblyvosti ta napriamy udoskonalennia. Ekonomichni nauky. Seriia «Ekonomika ta menedzhment»: zb. nauk. prats Lutskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu., (10), 87-97.

Bondar, N. M. (2015). Cvitovyi dosvid derzhavno-pryvatnoho partnerstva u transportnii haluzi . Efektyvna ekonomika (Elektronne naukove fakhove vydannia) Dnipropetrovskyi derzhavnyi ahrarno-ekonomichnyi universytet, (6). Retrieved February 15, 2018, from http://www.economy.nayka.com.ua

Bezbakh, N. V. (2011). Vykorystannia zarubizhnoho dosvidu v rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva v Ukraini. Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, (2). Retrieved February 15, 2018, from http:http://academy. gov.ua/ej/ej14/txts/Bezbach.pdf

Kovalchuk, O. I. (2011). Transportna lohistyka Ukrainy v konteksti Yevropeiskoi intehratsii. Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia: zb. nauk. prats molodykh vchenykh, (5), 26-29.

Petlenko, Y. V., & Khomenko, A. R. (2016). Perspektyvy rozvytku derzhavno pryvatnoho partnerstva v Ukraini na osnovi svitovoho dosvidu. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky: Mykolaivskyi natsionalnyi universytet imeni V.O. Sukhomlynskoho, (10), 882-886.

Markova, I. V. (2013). Vyznachennia ryzykiv derzhavno-pryvatnoho partnerstva na zaliznychnomu transporti ta ziasuvannia stupeni vidpovidalnosti storin u razi yikh vynyknennia. Problemy transportnoho kompleksu Ukrainy: Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, (43), 53-57.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (2017). Transport i zviazok Ukrainy – 2016 (pp. 1-172). Kyiv.

Krykavskyi, Y. V. (2005). Lohistychne upravlinnia. Lviv , Ukraine: Lvivska politekhnika.

Oklander, M. A. (2008). Lohistyka. Kyev, Ukraine: Tsentr navchalnoi literatury.

Trydid, O. M., Azarenkova, H. M., Mishyna, S. V., & Borysenko, I. I. (2008). Lohistyka. Kyiv, Ukraine: Znannnia.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Стратегія та план заходів із забезпечення стабільного функціонування логістичної системи України: Проект резюме та Плану заходів/ МІУ -2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.google.com/document/ (дата звернення: 17.11.2017)

Топоркова О. А. Логістичне управління в системі обліку запасів / О. А. Топоркова, О. А. Желудович // Зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – 2014. – Вип. 7. – С. 67–73.

Каличева Н. Є. Роль транспортно-логістичних систем у забезпеченні стійкого розвитку економіки / Н. Є. Каличева // Проблеми транспортного комплексу України. Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. – № 58. – С. 103–109.

Устенко М. О. Основні проблеми транспортної логістики / М. О. Устенко // Проблеми транспортного комплексу України. Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 29. – С. 236–238.

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року [Електронний ресурс]. – Режим дос-тупу: https://mtu.gov.ua/projects/115/ (дата звернення: 17.11.2017)

Ковальська Л. Л. Логістичний менеджмент на підприємстві: особливості та напрями удосконалення / Л. Л. Ковальська, В. І. Циганюк // Економічні науки : зб. наук. пр. Сер. Економіка та менеджмент / Луцький нац. техн. ун-т. – 2013. – Вип. 10 (38). – С. 87–97.

Бондар Н. М. Cвітовий досвід державно-приватного партнерства у транспортній галузі / Н. М. Бондар // Ефективна економіка [Електронне наукове фахове видання] / Дніпропетр. держ. аграрно-економ. ун-т. – 2015. –№ 6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення: 17.11.207).

Безбах Н. В. Використання зарубіжного досвіду в розвитку державно-приватного партнерства в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Безбах. – Режим доступу: http:http://academy. gov.ua/ej/ej14/txts/Bezbach.pdf (дата звернення: 17.11.2017)

Ковальчук О. І. Транспортна логістика України в контексті Європейської інтеграції / О. І. Ковальчук, М. А. Корж // Актуальні проблеми економіки та управління : зб. наук. пр. молодих вчених. – 2011. – Вип. 5. – С. 26–29.

Петленко Ю. В. Перспективи розвитку державно-приватного партнерства в Україні на основі світового досвіду / Ю. В. Петленко, А. Р. Хоменко // Глобальні та національні проблеми економіки // Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. –2016. – Вип. 10. – С. 882–886.

Маркова І. В. Визначення ризиків державно-приватного партнерства на залізничному транспорті та з’ясування ступені відповідальності сторін у разі їх виникнення / І. В. Маркова // Проблеми транспортного комплексу України. Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – № 43.– С. 53–57.

Транспорт і зв’язок України – 2016 : статист. зб. / Державна служба статистики України. – Київ, 2017. – 172 с.

Крикавський Є. В. Логістичне управління : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Є. В. Крикавський. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. – 684 с.

Окландер М. А. Логістика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. А. Окландер. – Київ : Центр навч. літ-ри, 2008. – 346 с.

Логістика : навч. посіб. / О. М. Тридід, Г. М. Азаренкова, С. В. Мішина, І. І. Борисенко. – Київ : Знання, 2008. – 566 с.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .