DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i14.123860

Альтернативні джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства комунальної сфери

I. Abernikhina, N. Valeniuk, G. Subotina

Анотація


Мета. Робота присвячена аналізу існуючих та пошуку альтернативних джерел інвестиційних ресурсів підприємства комунальної сфери. Методика. Для вирішення необхідних задач в роботі використано: метод аналізу і синтезу – для вивчення процесів у сфері інвестиційного забезпечення енергетичних компаній; метод кількісних порівнянь – для визначення подібності та відмінності досліджуваних явищ; метод аналізу рядів динаміки – для виявлення і кількісного відображення тенденцій і закономірностей розвитку досліджуваних явищ та процесів; метод логічного узагальнення – при обґрунтуванні планових та альтернативних джерел формування інвестиційних ресурсів підприємства. Результати. У роботі розглянуто пропозиції щодо формування інвестиційних ресурсів підприємства. Проведено аналіз планових джерел формування інвестиційних ресурсів і фінансування цільових програм. Наукова новизна. Запропоновано в якості альтернативного джерела інвестиційних ресурсів для підприємства комунальної сфери отримання міжнародної технічної допомоги. Практична значимість. Підприємству пропонується звернутися в міжнародні фонди для отримання технічної допомоги у вигляді гранта, що передбачає фінансове надходження для заміни колісної техніки або її постачання (еквівалент) в натуральному вигляді. Розраховані необхідні витрати та очікуваний економічний ефект від придбання нової техніки.


Ключові слова


інвестиційні ресурси; джерела інвестиційних ресурсів; аналіз джерел інвестиційних ресурсів; підприємство комунальної сфери

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Anhelko, I. V. (2015). Osnovni dzherela formuvannia investytsiinykh resursiv pidpryiemstva v umovakh yoho rozvytku. Molodyi vchenyi, (2), 893–897.

Harashchenko, N. M. & Kostin, Iu. D. (2013). Stratehichnyi analiz zovnishnoho seredovyshcha enerhozbutovoi kompanii. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy, (32), 111-123. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/i-pdf/seru 2013 32 17.pdf

Drahan, Iu. V. & Abernikhina, I. H. (2017). Dzherela formuvannia investytsiinykh resursiv enerhopostachalnoho pidpryiemstva. Natsionalna ekonomika Ukrainy v umovakh yevropeiskoi intehratsii: Materialy Vseukrainskoi naukovo–praktychnoi konferentsii, Dnipro, NMetAU, 467–469.

DTEK Dneprooblenerho: ofitsiinyi sait. Retrieved from http://doe.com.ua/node/1582.

Pro stvorennia yedynoi systemy zaluchennia, vykorystannia ta monitorynhu mizhnarodnoi tekhnichnoi dopomohy : Postanova vid 15 liutoho 2002 r. № 153 (v redaktsii vid 01.11.2017 r.). (2002). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-p.

Ruzhenska, T. M. (2013). Finansove zabezpechennia modernizatsii pidpryiemstv elektroenerhetyky Ukrainy. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomika, (3), 68 - 72. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/i-pdf/Vonu econ 2013 18 3(3) 19.pdf

Satalkina, L. O. (2013). Dzherela finansuvannia investytsiinoho portfeliu pidpryiemstva. Ekonomika: realii chasu. Naukovyi zhurnal, (2), 181 - 186.

Smolianska, O. Iu. & Smolianskyi, Iu. V. (2015). Teoretychni aspekty upravlinnia dzherelamy finansuvannia investytsiinoi diialnosti pidpryiemstv. Investytsiina diialnist, (5), 97 - 135.

Trydid, O. M. (2011). Rozrobka investytsiinoi stratehii pidpryiemstva yak napriam zabezpechennia yoho investytsiinoi pryvablyvosti. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva : zb. nauk. pr., Luhansk: vyd-vo SNU im. V.Dalia, (1), 92 – 99.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Ангелко І. В. Основні джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства в умовах його розвитку / І. В. Ангелко // Молодий вчений. – 2015. – № 2. – С. 893–897.

Гаращенко Н. М. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища енергозбутової компанії [Електронний ресурс] / Н. М. Гаращенко, Ю. Д. Костін // Стратегія економічного розвитку України. – 2013. – № 32. – С. 111–123. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/i-pdf/seru 2013 32 17.pdf (дата звернення: 20.11.2017)

Драган Ю. В. Джерела формування інвестиційних ресурсів енергопостачального підприємства / Ю. В. Драган, І. Г. Аберніхіна // Національна економіка України в умовах європейської інтеграції : Матеріали Всеукраїнської науково-практ. конф., Дніпро, 19–20 жовтня 2017 р. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С. 467–469.

ДТЭК Днепрооблэнерго: офіційний сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://doe.com.ua/node/1582 (дата звернення: 20.11.2017).

Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги : Постанова від 15 лютого 2002 р. № 153 (в редакції від 01.11.2017) [Електронний ресурс] // КМУ. – 2002. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-п(дата звернення: 20.11.2017).

Руженська Т. М. Фінансове забезпечення модернізації підприємств електроенергетики України [Елект-ронний ресурс] / Т. М. Руженська // Вісник Одеського нац. ун-ту. Економіка. – 2013. – Т. 18, Вип. 3(3). – С. 68–72. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/i-pdf/Vonu econ 2013 18 3(3) 19.pdf (дата звернення: 20.11.2017).

Саталкіна Л. О. Джерела фінансування інвестиційного портфелю підприємства / Л. О. Саталкіна // Еко-номіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2013. – № 2 (7). – С. 181–186.

Смолянська О. Ю. Теоретичні аспекти управління джерелами фінансування інвестиційної діяльності підприємств / О. Ю. Смолянська, Ю. В. Смолянський // Інвестиційна діяльність. – 2015. – № 5. – С. 97–135.

Тридід О. М. Розробка інвестиційної стратегії підприємства як напрям забезпечення його інвестиційної привабливості / О. М. Тридід // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. – № 1(37). – С. 92–99.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)