DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i14.123864

Дослідження закордонного досвіду з питань обліку витрат виробництва та калькулювання продукції

Vladimir Bobyl, Anna Pyatigorets, Yana Zuieva

Анотація


Мета: Робота присвячена дослідженню сутності витрат в закордонних працях, етапам світового розвитку обліку витрат. Методика: Методологічні засади дослідження еволюції поняття витрат ґрунтуються на використанні загальнонаукових і спеціальних методів економічної науки. Використано метод історико-економічного аналізу. Виклад основного матеріалу: У статті досліджується сутність методів обліку витрат на виробництво та методів калькулювання собівартості продукції за кордоном. Облік витрат займає центральне місце в бухгалтерському обліку, який відіграє значну роль в системі управління підприємством. Інформаційною бозою дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних учених, монографії, дисертації, автореферати до дисертацій, збірники наукових праць, статті у фахових наукових виданнях. Досліджено історичні передумови появи таких методів калькулювання як нормативний та стандарт-кост, виділені ключові особливості даних методів. Проаналізовано появу та основні ознаки методу «директ-костінг» та методу «SIT». Виділено основну класифікацію витрат. На підставі проведеного дослідження існуючих за кордоном методів обліку витрат проведено їх структуризацію та систематизацію з урахуванням вимог управління. З’ясовано, що наявність різних точок зору щодо сутності витрат спричинена різними підходами до розуміння економічних процесів взагалі, і виробництва, зокрема. Можна виділити два фундаментальних підходи. Перший базується на розумінні господарського життя з позицій трудової теорії вартості, що передбачає взаємодію в процесі виробництва трьох основних факторів (робочої сили, предметів праці та засобів праці), і відповідну інтерпретацію поняття вартості, її складових та структури. Другий базується на ресурсному розумінні природи господарства, передбачаючи обмеженість всіх видів ресурсів та альтернативність варіантів їх застосування, і відповідно визначає сутність вартості та її складових елементів. Результати та практична значимість Досліджено та проаналізовано систему обліку витрат світовими науковцями на різних етапах історичного розвитку економічної думки. Розглянуто становлення класифікації витрат. Наведено основні моделі управління витратами, що сформувалися  в розрізі історичних етапів розвитку економічної теорії.


Ключові слова


витрати; облік витрат; управління витратами; аналіз витрат; класифікація витрат, теорія витрат, калькулювання продукції

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Sokolov, Y. V. (2000). Bukhhalterskyy uchet: ystoryya y sovremennost' (Vol. 1, Printsipy i kontseptsii bukhgalterskogo uche-ta). Ufa, Russian Federation: Izd. tsentr Bashkirskogo ter. i-ta profession. bukhalterov.

Shandova, N. V. (2003). Stvorennya efektyvnoyi systemy upravlinnya vytratamy pidpryyemstva. Finansy Ukrayiny, (7), 97-101.

Labzunov, P. (2002). Organizaiya upravleniya zatratami v usloviyakh ryno-chnoy ekonomiki. Ekonomist, (9), 36-39.

Soltan, A. (2008). Konservatsiya vyrobnychykh potuzhnostey: zberehty, shchob z"yekonomyty. Vse pro bukhhalters'kyy oblik, (117), 14-16.

Tompson, A. A., & Striklendiklend, A. D. (2000). Strategicheskiy menedzhment. Moscow, Russian Federation: Banki i birzhi.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: история и современность. Т 1. Принципы и концепции бухгалтерского учета / Я. В. Соколов. – Уфа: Изд. центр Башкирского тер. и-та профессион. бухалтеров, 2000. – 214 с.

Шандова Н. В. Створення ефективної системи управління витратами підприємства / Н. В. Шандова // Фінанси України. – 2003. – № 7. – С. 97–101.

Лабзунов П. Организация управления затратами в условиях рыночной економики / П. Лабзунов // Эко-номист. – 2002. – № 9. – С. 36–39.

Солтан А. Консервація виробничих потужностей: зберегти, щоб зекономити / А. Солтан // Все про бух-галтерський облік. – 2008. – № 117. – С. 14–16.

Томпсон А. А. Стратегический менеджмент : учеб. для вузов / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд; пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. – Москва : Банки и биржи; ЮНИТИ; 2000. – 576 с.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)