DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i14.123870

Оптимізація структури капіталу як фактор підвищення фінансової стійкості страхової компанії

V. V. Zheleznyak, А. V. Kharchenko, I. A. Skovrin

Анотація


Мета. Робота присвячена розробці методичного підходу щодо оптимізації структури капіталу страхової компанії для підвищення фінансової стійкості. Методика. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано застосувати системний підхід оптимізації структури капіталу за двома критеріями: 1) мінімізації вартості капіталу;  2) максимізації рівня фінансової рентабельності. Результати. У роботі наведено методичні підходи, які розглядають проблему оптимізації структури капіталу на прикладі страхової компанії «Провідна». Наукова новизна. Запропоновано удосконалений методичний підхід для порівняння між собою різних варіантів структури капіталу страхової компанії. Також розраховано вартість складових частин капіталу у відсотковому виразі та рівень фінансової рентабельності за допомогою використання механізму фінансового левериджу. Практична значимість. Отримані результати, так само як і використана методика, можуть бути застосовані керівництвом страхових компаній для розроблення стратегії розвитку страхової компанії.


Ключові слова


страхова компанія; страхування; власний капітал; фінансова стійкість; оптимізація

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Achkasova, S. A., & Kovalenko, K. A. (2016). Vyznachennia vplyvu upravlinnia aktyvamy strakhovykh kompanii na rozvytok potentsiinoho nahliadu za yikh diialnistiu. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, (16), 476-480.

Pro strakhuvannia, Zakon Ukrainy № 86/96 (1996 ).

Sosnovska, O. O. (2014). Mekhanіzm upravlіnnya gnuchkіstyu resursnogo potentsіalu strakhovikh kompanіy . Bіznes Іnform, (4), 393-400.

Shevchuk, O. V., & Fastunov, V. O. (2010). Upravlіnnya fіnansovimi resursami strakhovikh kompanіy. Yekonomіchniy vіsnik, (2(10)).

Kozachok, I. A. (2013). Formuvannya ta upravlіnnya efektivnim vikoristannyam fіnansovikh resursіv pіdpriєmstva. Gumanіtarniy vіsnik ZDІA, (47), 277-283.

Proskurovich, O. V., & Melnichuk, І І. (2014). Vіsnik Khmelnitskogo natsіonalnogo unіversitetu. Serіya: Yekonomіchnі nauki., 1(5), 109-116.

Shvydanenko, H. O., & Shevchuk, N. V. (2007). Upravlinnia kapitalom pidpryiemstva. Kyiv, Ukraine: KNEU.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Ачкасова С. А. Визначення впливу управління активами страхових компаній на розвиток потенційного нагляду за їх діяльністю / С. А. Ачкасова, К. А. Коваленко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 16. – С. 476–480.

Про страхування [Електронний ресурс]: Закон України № 86/96 – ВР від 07 березня 1996 р. (зі змінами і доповненнями). - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua (дата звернення: 01.12.2017).

Сосновська О. О. Механізм управління гнучкістю ресурсного потенціалу страхових компаній / О. О. Сосновська // Бізнес Інформ. – 2014. – № 4. – С. 393–400

Шевчук О. В. Управління фінансовими ресурсами страхових компаній / О. В. Шевчук, В. О. Фастунов // Економічний вісн. Донбасу– 2010. – №2(20). – с. 116-126

Козачок І. А. Формування та управління ефективним використанням фінансових ресурсів підприємства / І. А. Козачок // Гуманітарний вісн. ЗДІА. – № 47. – 2013. – С. 277–283.

Проскурович О. В. Формування фінансових результатів страхових компаній / О. В. Проскурович, І. І. Мельничук // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. Серія : Економічні науки. – 2014. – № 5. – Т. 1. – С. 109–116.

Швиданенко Г. О. Управління капіталом підприємства : навч. посібн. / Г. О. Швиданенко, Н. В. Шевчук. – Київ : Вид-во КНЕУ, 2007. – 440 с.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .