DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i14.123871

Особливості проведення аудиту на сільськогосподарських підприємствах

Anna Sergeyevna Pyatigorets, Olha Sergeyevna Koptsiukh

Анотація


 Мета: робота присвячена дослідженню особливостей  проведення аудиту на підприємствах, що спеціалізуються на виробництві сільськогосподарської продукції, його необхідності та значимості. Розглянуто основні проблемні питання аудиту аграрних підприємств, організацію і методолгію його проведення. Досліджено специфіку сільськогосподарського виробництва, що вимагає окремого підходу до організації аудиту. Методика: методологічні засади дослідження процесу проведення аудиту аграрних підприємств  ґрунтуються на використанні діалектичного методу, а саме,  індуктивного прийому та  вивченні робіт українських, світових та зарубіжних вчених. Результати та практична значимість:  розглянуто сутність та узагальнено поняття "аудит". Досліджено особливості проведення аудиту на сільськогосподарських підприємствах приватної форми власності. Визначено основні шляхи підвищення ефективності проведення аудиту на сільськогосподарських підприємствах. Встановлено особливості функціонування сільськогосподарських підприємств, які суттєво впливають на організацію аудиту. Досліджено послідовність проведення аудиторських процедур та виконання дій для узагальнення проведеної аудиторської діяльності та формулювання  аудиторського висновку.

Ключові слова


аудит; сільськогосподарські підприємства; звітність; облік; інформація; достовірність; повнота внутрішній контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Davydov, H. M., & Shalimova, N. S. (2010). Pidkhody shchodo stvorennia kompleksu orhanizatsiino-metodychnoho zabezpechennia protsesu funktsionuvannia audytu. Visnyk ZhDTU. Ekonomichni nauky, (3 (53)), 75-81.

Kulakovska, L. P., & Picha, Y. V. (2004). Orhanizatsiia i metodyka audytu. Kyiv, Ukraine: Karavela.

Bilyk, M. D. (2004). Orhanizatsiia i metodyka audytu silskohospodarskykh pidpryiemstv . Kyiv, Ukraine: KNEU.

Ponomarenko, O. H. (2007). Audytorska diialnist v ahrarnomu sektori APK (Doctoral dissertation, Natsionalnyi naukovyi tsentr «Іnstytut ahrarnoi ekonomiky» ukrainskoi akademii ahrarnykH nauk, 2007). Kyiv, Ukraine.

Pro audytorsku diialnist, 3125-XII (22.04.1993).

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Давидов Г. М. Підходи щодо створення комплексу організаційно-методичного забезпечення процесу функціонування аудиту / Г. М. Давидов, Н. С. Шалімова // Вісник ЖДТУ. Економічні науки № 3 (53). – 2010 р. – с. 75-81

Кулаковська Л. П. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – К. : Кара-вела, 2004р.

Білик М. Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств : підручник / М. Д. Білик. – К. : КНЕУ, 2004.

Пономаренко О. Г. Аудиторська діяльність в аграрному секторі АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / О. Г. Пономаренко. – К., 2007.

«Про аудиторську діяльність» [Електронний ресурс]: Закон України від 22.04.1993 № 3125-XII – Режим дос-тупу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3125-12 (дата звернення: 10.10.2017).
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .