DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i14.123872

Контролінг портових зборів у морських портах України

N. V. Ryabоvоlenko

Анотація


Мета. З метою приведення портових зборів в Україні до конкурентного рівня зборів інших країн їх необхідно оптимізувати до економічно обґрунтованого рівня. Застосування методичної системи контролінгу сприятиме визначенню обґрунтованих ставок кожного портового збору, виходячи з необхідних експлуатаційних витрат кожного порту. Робота присвячена розробці методичної системи контролінгу для вирішення комплексної задачі оптимізації портових зборів та збереження джерела підтримання у належному стані портової інфраструктури. Методика. Для вирішення задачі в роботі застосований системний підхід, який розглядає систему контролінгу як метод раціонального вирішення проблеми ціноутворення портових зборів. Результати. У роботі наведено методичний підхід, який розглядає проблему необхідності удосконалення тарифної політики, що регулює стягнення портових зборів з суден, які прямують до причалів перевантажувальних терміналів України для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.  Наукова новизна. Запропоновано застосування методичної системи контролінгу для впровадження в дію конкурентних, економічно обґрунтованих ставок портових зборів, систематизації витрат підприємств портової діяльності, які компенсуються портовими зборами з метою уніфікації розрахунків їх обґрунтованих ставок. Практична значимість. Впровадження системи контролінгу в портову діяльність сприятиме розробці якісно нової методики розрахунку портових зборів, а також створенню прозорої системи розподілу, накопиченню і витрачанню доходів від портових зборів, що позитивно позначиться на конкурентоспроможності портів України.


Ключові слова


портові збори; цільове використання портових зборів; контролінг; оптимізація витрат; морські перевезення; підприємства портової галузі

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Ukraine. (n.d.). Pro morski porty Ukrainy: Zakon Ukrainy № 4709-VI. Retrieved February 15, 2018, from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4709-17

Ukraine, Ministerstvo infrastruktury Ukrainy . (2013). Pro portovi zbory Nakaz Ministerstva infrastruktury Ukrainy № 316. Retrieved February 15, 2018, from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0930-13

Davydovych, I. Y. (2008). Kontrolinh. Kyiv, U: Tsentr uchbovoi literatury.

Meersman, H., Strandenes, S. P., & DeVoorde, E. V. (2014). Port Pricing: Principles, Structure and Models: discussion paper. Norwegian school of economics. Retrieved February 15, 2018, from http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/194585/1/SAM1414.pdf

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Закон України від 11.08.2013 р. Документ 4709-17, чинний, поточна редакція – Редакція від 11.08.2013, підстава 406-18 «Про морські порти України» від 17.05.2012 № 4709-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – База даних «Законодавство України». – Режим доступу до документу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4709-17 (дата звернення: 03.10.2017). – Назва з екрана.

Наказ Міністерства інфраструктури України від 27.05.2013 р. Документ z0930-13, чинний, поточна редакція – Редакція від 30.09.2016, підстава z1258-16 «Про портові збори» від 27.05.2013 № 316 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – База даних «Законодавство України». – Режим доступу до документу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0930-13(дата звернення: 03.10.2017). – Назва з екрана.

Давидович І. Є. Контролінг : навч. посіб. / І. Є. Давидович. – Київ : Центр учбової літ-ри, 2008. – 552 с.

Meersman H. Port Pricing: Principles, Structure and Models: discussion paper [Еlectronic resource] / H. Meersman, S. P. Strandenes, E.V. deVoorde // Norwegian school of economics. – 2014. – Access to the docu-ment: http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/194585/1/SAM1414.pdf
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .