DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i14.123916

Аналіз та оцінка ефективності діяльності управлінського персоналу підприємства

L. A. Shylo, N. Yu. Pikulina, Kh. Yu. Kirzha

Анотація


Мета. Робота присвячена узагальненню існуючих підходів до аналізу ефективності діяльності управлінського персоналу та обґрунтування інструментів її оцінки, оскільки особливості його праці викликають певні труднощі у застосуванні загальноприйнятих методів проведення аналізу та оцінки її ефективності. Методика. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано застосувати системний підхід, методи систематизації, групування та узагальнення відповідних показників. Результати. У роботі наведено методичний підхід, який розглядає проблему систематизації груп показників для оцінки ефективності діяльності управлінського персоналу, а також їх кількісного та якісного наповнення. Наукова новизна. Запропоновано, враховуючі складність вимірювання конкретних якісних показників діяльності управлінського персоналу, а також необхідність об’єктивного її оцінювання, застосувати кваліметричний метод, що дозволяє в конкретних числових показниках виразити якісні показники оцінки. Практична значимість. Використання наведеного методичного підходу дозволить здійснити ґрунтовну систематизацію показників, що дадуть змогу оцінити всебічно ефективність та результативність діяльності управлінського персоналу.


Ключові слова


управлінський персонал; аналіз діяльності управлінців; оцінка ефективності праці управлінців; кваліметричний метод

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Kovalenko, T. Systema pokaznykiv kompleksnoi otsinky upravlinnia personalom. Retrieved from http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/14912/1/ternopol1.pdf.

Lavrova, Yu. V. (2013). Otsinka rezultatyvnosti orhanizatsii upravlinskoi diialnosti na pidpryiemstvi Retrieved from http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/piprp_2013_2_12.pdf..

Lyzanets, A. H. & Bysaha, S. V. (2008) Otsinka efektyvnosti pratsi menedzheriv riznykh rivniv. Naukovyi visnyk NLTU: zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats, (19), 288–293.

Nidzelska, V. A. (2013) Otsinka efektyvnosti vykorystannia upravlinskoho potentsialu orhanizatsii. Ekonomika, finansy, pravo (3), 31–33.

Pirozhak, Ye. K. & Skrynkovskyi, R. M. (2014). Suchasni pidkhody do otsiniuvannia upravlinskoho personalu pidpryiemstva. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, (24), 306–311.

Redkva, O. Z. & Halushchak, O. Ya. (2012). Kompleks pokaznykiv dlia otsiniuvannia efektyvnosti systemy upravlinnia personalom mashynobudivnykh pidpryiemstv. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, (3), 73–80.

Romaniuk, L. M. & Vdovychenko L. V. (2014). Otsinka kompetentnosti yak faktoru pidvyshchennia konkurentospromozhnosti personalu. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu, (25), 85–91.

Serikova, O. M. (2015). Kvalimetrychna otsinka vykorystannia trudovoho potentsialu pidpryiemstva. EKONOMIKA: realii chasu, (4), 106–111.

Khromiak, N. V. (2012). Teoretychni aspekty otsiniuvannia upravlinskoho personalu v suchasnykh umovakh hospodariuvannia. Retrieved from http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12748/1/60_310-320_Vis721menegment.pdf.

Chernushkina, O. O. (2010). Zastosuvannia kvalimetrychnoho METODU dlia otsiniuvannia diialnosti pratsivnykiv pidpryiemstva. Retrieved from http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/3109/1/%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%A2%D0%AF.pdf.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Коваленко Т. Система показників комплексної оцінки управління персоналом [Електронний ресурс] / Т. Коваленко – Режим доступу до ресурсу: http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/14912/1/тернополь1.pdf. (дата звернення: вказати 14.12.2017)

Лаврова Ю. В. Оцінка результативності організації управлінської діяльності на підприємстві [Електронний ресурс] / Ю. В. Лаврова. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/piprp_2013_2_12.pdf. (дата звернення: вказати 14.12.2017).

Лизанець А. Г. Оцінка ефективності праці менеджерів різних рівнів / А. Г. Лизанець, С. В. Бисага. // Науковий вісн. НЛТУ України. – 2008. – № 19. – С. 288–293.

Нідзельська В. А. Оцінка ефективності використання управлінського потенціалу організації / В. А. Ні-дзельська // Економіка, фінанси, право. – 2013. – № 3. – С. 31–33.

Пірожак Є. К. Сучасні підходи до оцінювання управлінського персоналу підприємства / Є. К. Пірожак, Р. М. Скриньковський // Науковий вісн. НЛТУ України. – 2014. – № 24. – С. 306–311.

Редьква О. З. Комплекс показників для оцінювання ефективності системи управління персоналом ма-шинобудівних підприємств / О. З. Редьква, О. Я. Галущак // Вісн. Хмельницького нац. ун-ту. – 2012. – № 3. – С. 73–80.

Романюк Л. М. Оцінка компетентності як фактору підвищення конкурентоспроможності персоналу / Л. М. Романюк, Л. В. Вдовиченко. // Наукові праці Кіровоградського нац. техн. ун-ту. – 2014. – № 25. – С. 85–91.

Серікова О. М. Кваліметрична оцінка використання трудового потенціалу підприємства / О. М. Серікова // Економіка: реалії часу. – 2015. – № 4. – С. 106–111.

Хром'як Н. В. Теоретичні аспекти оцінювання управлінського персоналу в сучасних умовах господа-рювання [Електронний ресурс] / Н. В. Хром'як. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12748/1/60_310-320_Vis721menegment.pdf. (дата звернення: 14.12.2017)

Чернушкіна О. О. Застосування кваліметричного методу для оцінювання діяльності працівників підп-риємства [Електронний ресурс] / О. О. Чернушкіна. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/3109/1/%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%A2%D0%AF.pdf. (дата звернення: 14.12.2017 р.).
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)