DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i14.123917

Інноваційний розвиток пасажирської залізничної компанії: понятійний аспект

L. V. Martseniuk

Анотація


Мета. Робота присвячена розробці дефініції «інноваційний розвиток пасажирської компанії» на основі глибокого аналізу наявних підходів та визначень понять «розвиток», «інноваційний розвиток підприємства», «інноваційний розвиток залізничного транспорту».  Методика. Для вирішення поставленого завдання в статті використано методи наукової абстракції, дедукції, логічної формалізації, системного аналізу. Результати. У роботі на основі аналізу існуючих визначень, розроблення власних орієнтирів для їх аналізу та структурної схеми декомпозиції поняття «інноваційний розвиток підприємства» нами визначено поняття «інноваційний розвиток пасажирської залізничної компанії». Наукова новизна. Вперше надано дефініцію поняття «інноваційний розвиток пасажирської залізничної компанії» з позиції системного та стейкхолдерського підходів та виокремлення джерел інновацій. Отже, «інноваційний розвиток пасажирської залізничної компанії» - це цілеспрямований систематичний процес позитивних змін якісного стану всіх її підсистем (виробничої, маркетингової, фінансової, управлінської та ін.) через впровадження інновацій  (розроблених як власними силами підприємства, так і зовнішніми силами) в діяльність пасажирської компанії з метою досягнення як цілей інноваційної діяльності, так і стратегічних цілей компанії та покращення її привабливості для всіх стейкхолдерів (пасажирів, компанії, персоналу, інвесторів, держави). Практична значимість. Це визначення послужить базисом для розробки теоретико-методологічних основ системи забезпечення інноваційного розвитку пасажирської компанії, що дозволить підвищити ефективність її інноваційного розвитку.


Ключові слова


пасажирська компанія; інноваційний розвиток; інновації; інноваційний розвиток паса-жирської компанії

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Novostvorena filija «Pasazhyrsjka kompanija» ob'jednala vertykalj pasazhyrsjkykh perevezenj PAT «Ukrzaliznycja». – Retrieved from http://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/454106/

Pasazhyrsjka kompanija dozvolytj biljsh efektyvno reaghuvaty na zrostannja pasazhyropotoku, - Ighor Romankiv. 30.03.2017// Retrieved from http://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/447430/

«Do 2020 roku planujemo stvoryty PrAt «Pasazhyrsjka kompanija», – Serghij Mykhaljchuk. 12.10.2016 // Retrieved from http://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/437035/

Dykanj, V.L. Zubenko, V.O. (2008) Zabezpechennja efektyvnosti inno-vacijnoji dijaljnosti pidpryjemstv zaliznychnogho transportu: monohrafyia. Kharkiv, Ukraine

Dykanj,V.L, Kirdina, O.Gr., Nazarenko, I.L., Utkina, Ju.M. (2014) Ekonomika i orghanizacija innovacijnoji dijaljnosti na zaliznychnomu transporti. Kharkiv

Sych, Je.M., Iljchuk, V. P. (2004) Innovacijno-investycijnyj rozvytok zaliznychnogho transportu: Navchaljno-metodychnyj posibnyk. Kyiv, Ukraine

Kirdina, O.Gh. (2011) Metodologhichni aspekty investycijno-innovacijnogho rozvytku zaliznychnogho kompleksu Ukrajiny jak skladovoji nacionaljnogho ghospodarstva (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora ekonomichnykh nauk). Kharkiv

Kirdina, O.Gh. (2011) Metodologhichni aspekty investycijno-innovacijnogho rozvytku zaliznychnogho kompleksu Ukrajiny: monohrafyia. Kharkiv, Ukraine

Dejneka, O.Gh. (2008) Innovacijno-investycijni pidkhody do rozvytku ghaluzi zaliznychnogho transportu Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti: zbirnyk naukovykh pracj (22), 54-55

Synikova, O. M. (2011) Planuvannja innovacijnoji dijaljnosti na pidpryjemstvakh zaliznychnogho transportu (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk). Kharkiv

Dem'janenko, T. I. (2013) Adaptyvne upravlinnja innovacijno-investycijnym rozvytkom pidpryjemstv zaliznychnogho transportu (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk). Kharkiv

Kalinichenko, L.L. (2008) Pidvyshhennja investycijno-inovacijnogho potencialu promyslovykh pidpryjemstv zaliznychnogho transportu v umovakh integhracijnykh procesiv (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk). Kharkiv

Ozersjka, Gh.V. (2014) Zabezpechennja rozvytku innovacijnogho potencialu pidpryjemstv zaliznychnogho transportu Ukrajiny (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk). Kharkiv

Nazarenko, I.L. (2012) Metodyka ocinky innovacijnogho potencialu lokomotyvnogho depo. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. (37), 254 – 259

Jakymenko, N. V. (2013) Metodologhichni aspekty upravlinnja procesamy zabezpechennja ekonomichnogho zrostannja zaliznychnogho transportu (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora ekonomichnykh nauk). Kharkiv

Korinj, M.V. (2012) Ekonomichnyj mekhanizm zabezpechennja innovacijnogho rozvytku zaliznychnogho transportu. Zb. nauk. pr. Derzh. ekon.-tekhnol. un-tu transportu. Ser. Ekonomika i upravlinnja. (20), 112-117.

Aksenov, Y. M. (2004) Эffektyvnostj passazhyrskykh zheleznodorozhnыkh perevozok: monoghrafyja. Kyiv, Ukraine

Barash, Ju. S., Charkina, T. Ju (2017) Evoljucija rozvytku innovacij pasazhyrsjkykh perevezenj v Ukrajini. Problemy ekonomiky transportu : zb. nauk. pr. Dnipropetr. nac. un-tu zalizn. transp. im. akad. V. Lazarjana. (13), 54—62.

Matusevych, O. O.(2015) Upravlinnja ekonomichnoju efektyvnistju zaliznychnykh pasazhyrsjkykh perevezenj v umovakh transformacijnykh zmin (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk). Dnipro

Ghudkova, V. P. (2015) Zabezpechennja efektyvnoji dijaljnosti pidpryjemstv pasazhyrsjkogho transportu v umovakh socialjno orijentovanoji ekonomiky (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora ekonomichnykh nauk). Dnipro

Ghudkov, O.M. (2009) Orghanizacijno-ekonomichnyj rozvytok pasazhyrsjkogho kompleksu zaliznychnogho transportu Ukrajiny na osnovi systemnogho pidkhodu (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk). Kyiv

Dykanj, V. L., Jelaghin, Ju. V. (2016) Innovacijni tendenciji rozvytku biznes-procesiv prymisjkykh pasazhyrsjkykh perevezenj. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. (53), 9-14.

Makarenko, M. V., Ghudkova, V. P., Pylypenko, O. V., Poznjakova, O. V., Pryjmuk, O. R., Tvoronovych, V. I., Kryshhenko, S. O. (2013) Ekonomika pasazhyrsjkykh perevezenj: Navchaljno-metodychnyj posibnyk. Kyiv, Ukraine

Kirdina, O. Gh. (2010) Innovaciji na zaliznychnomu transporti ta rivni jikh korysnosti. Ekonomika transportnogho kompleksu (15), 124-130.

Barash, Ju.S., Charkina, T. Ju. (2017) Innovacijnyj rozvytok pasazhyrsjkoykh kompanij za rakhunok obslughovuvannja turystychnykh perevezenj. Efektyvna ekonomika. Elektronne vydannja. (12) 2017. – Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5928.

Afanasj'ev, N.V., Roghozhyn, V.D., Rudыka, V.Y. (2013) Upravlenye razvytyem predpryjatyja: monohrafyia. Kharkiv, Ukraine

Boghatyrjov, I.O. (2004) Upravlinnja rozvytkom pidpryjemstva (za materialamy malykh pidpryjemstv meblevoji promyslovosti Ukrajiny) (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk). Jevropejsjkyj un-t finansiv, informacijnykh system, menedzhmentu i biznesu.Kyiv

Vasylenko, V.A. (2005) Menedzhment ustojchyvogho razvytyja predpryjatyj: monohrafyia. Kyiv, Ukraine

Ponomarenko, V. S., Kyzym, M. O. Trydid, O. M. (2003) Strateghija rozvytku pidpryjemstva v umovakh kryzy: monohrafyia. Kharkiv, Ukraine

Trydid, O. M. (2002) Orghanizacijno-ekonomichnyj mekhanizm strateghichnogho rozvytku pidpryjemstva: monohrafyia. Kharkiv, Ukraine

Zabrodskyj, V. A., Kyzym, N. A. (2000) Razvytye krupnomasshtabnыkh эkonomyko-proyzvodstvennыkh system. Kharkiv

Kasjjanova, N.V. (2011) Upravlinnja rozvytkom pidpryjemstva na osnovi kumuljatyvnogho pidkhodu: koncepcija, modeli ta metody: monohrafyia. Donecjk, Ukraine

Kononenko, I.V. (2001) Upravlinnja rozvytkom pidpryjemstva: Navch. posibnyk. Kharkiv

Maslenykova, N.P. (2002) Upravlenye razvytyem orghanyzacyy. Moskva, Rossyja

Meljnyk, L. Gh. (2013) Эkonomyka razvytyja : uchenyk. Sumы

Meljnyk, L. Gh. (2015) Tryalektycheskye osnovы upravlenyja razvytyem эkonomycheskykh system : monohrafyia. Sumы, Ukraine

Rajevnjeva, O. V. (2006) Upravlinnja rozvytkom pidpryjemstva: metodologhija, mekhanizmy, modeli: monohrafyia. Kharkiv, Ukraine

Busel, V.T. (2002) Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoji ukrajinsjkoji movy. Kyiv

Boljshaja эkonomycheskaja эncyklopedyja (2008), Moskva, Rossyja

Piljavoz, T.M. (2015) Orghanizacijno-ekonomichne zabezpechennja systemy upravlinnja innovacijnym rozvytkom mashynobudivnykh pidpryjemstv (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk). Odesa

Sydorchuk, I.P. (2016) Orghanizacijno-ekonomichnyj mekhanizm innovacijnogho rozvytku promyslovykh pidpryjemstv: (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk). Khmeljnycjkyj

Najdjuk, V. S. (2013) Sutnistj ta peredumovy innovacijnogho rozvytku pidpryjemstv. Marketyngh i menedzhment innovacij, (3), 251-263

Jefremov, O.S. (2012) Upravlinnja innovacijnym rozvytkom pidpryjemstva: monohrafyia. Lughansjk, Ukraine

Radionova, N. J. (2010) Ocinka innovacijnogho rozvytku pidpryjemstva : monohrafyia. Donecjk, Ukraine

Barыkyn, A. N., Nykonov, Y.M. (2010) Reshenye dynamycheskykh zadach ynnovacyonnogho razvytyja kommercheskykh orghanyzacyj: osnovы metodyky. Menedzhment ynnovacyj. (01 (09), 16–30.

Zaghlumyna, N.A. (2011) Formyrovanye ynstrumentaryja ocenky urovnja ynnovacyonnogho razvytyja predpryjatyja : (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk). Nyzhnyj Novghorod

Knjazevych, A. O., Krajchuk, O. V. (2011) Mekhanizmy upravlinnja innovacijnym rozvytkom: monohrafyia. Rivne, Ukraine

Roghoza, M. Je. (2011) Strateghichnyj innovacijnyj rozvytok pidpryjemstv: modeli ta mekhanizmy : monohrafyia. Poltava, Ukraine

Sujazov, V.N. (2011) Kompleksnaja ocenka эffektyvnosty ynnovacyonnogho razvytyja nauchno-proyzvodstvennыkh orghanyzacyj (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk). Saratov. Retrieved from sstu.ru/files/aspirantura/avtoref-suyazov.doc.

Bilovodsjka, O.A. (2012) Mekhanizm strateghichnogho upravlinnja innovacijnym rozvytkom : monohrafyia. Суми, Ukraine

Dermansjka, L. V. (2013) Ekonomichnyj mekhanizm upravlinnja innovacijnym rozvytkom pidpryjemstv kharchovoji promyslovosti (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk). Ternopilj

Voloshhuk, L.O., Kirsanova, V.V., Filyppova, S.V. (2014) Analitychni instrumenty upravlinnja innovacijnym rozvytkom promyslovogho pidpryjemstva: monohrafyia. Odesa, Ukraine

Mykytjuk, P. P, Krysjko, Zh. L., Ovsjanjuk-Berdadina, O. F., Skochyljas, S. M. (2015) Innovacijnyj rozvytok pidpryjemstva: navchaljnyj posibnyk. Ternopilj

Chukhraj, N.I., Prosovych, O.P. (2015) Strateghichne upravlinnja innovacijnym rozvytkom pidpryjemstva: pidruchnyk. Ljviv

Shkarlet, S.M., Shkarlet, S.M., Iljchuk, V.P. (2015) Innovacijnyj rozvytok pidpryjemstva: navchaljnyj posibnyk. Chernighiv

Volobujev, Gh.S. (2016) Sutnistj ta peredumovy innovacijnogho rozvytku pidpryjemstv. Ekonomichnyj visnyk Donbasu. (3(45), 213 – 217.

Voronzhak, P.V. (2016) Orghanizacijni ta ekonomichni instrumenty strateghiji innovacijnogho rozvytku promyslovogho pidpryjemstva (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk). Odesa

Sydorchuk, I.P. (2016) Orghanizacijno-ekonomichnyj mekhanizm innovacijnogho rozvytku promyslovykh pidpryjemstv: (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk). Khmeljnycjkyj

Bondaruk, Ju.V. (2017) Upravlinnja innovacijnym rozvytkom mashynobudivnykh pidpryjemstv (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk). Mariupolj

Vatchenko, O.B., Vatchenko, B.S., Cherevko, O.L. (2017) Innovacijnyj rozvytok pidpryjemstva: navch. posibnyk. – Dnipro

Dejneka, O.Gh., Pozdnjakova, L.O. (2008) Teoretychni ta metodologhichni skladovi rozvytku zaliznychnogho transportu Ukrajiny. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. (25), 62-65.

Ozersjka, Gh.V. (2014) Zabezpechennja rozvytku innovacijnogho potencialu pidpryjemstv zaliznychnogho transportu Ukrajiny (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk). Kharkiv

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Новостворена філія «Пасажирська компанія» об’єднала вертикаль пасажирських перевезень ПАТ «Укрзалізниця» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/454106/ (дата звернення: 2.12.2017). – Назва з екрана.

Пасажирська компанія дозволить більш ефективно реагувати на зростання пасажиропотоку, – Ігор Романків. 30.03.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/447430/ (дата звернення: 2.12.2017). – Назва з екрана.

«До 2020 року плануємо створити ПрАт «Пасажирська компанія», – Сергій Михальчук. 12.10.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/437035/ (дата звернення: 2.12.2017). – Назва з екрана.

Дикань В. Л. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту : монографія / В. Л. Дикань, В. О. Зубенко. – Харків : УкрДАЗТ, 2008. – 194 с.

Економіка і організація інноваційної діяльності на залізничному транспорті : навч. посіб. / В. Л. Дикань, О. Г. Кірдіна, І. Л. Назаренко, Ю. М. Уткіна ; під ред. В. Л. Диканя. – Харків : УкрДАЗТ, 2014. – 225 с.

Сич Є. М. Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту / Є. М. Сич, В. П. Ільчук. – Київ : Логос, 2002. – 256 с.

Кірдіна О. Г. Методологічні аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного комплексу України як складової національного господарства : автореф. дис. … д-ра екон. наук (08.00.03 – економіка та управління націо-нальним господарством). – Харків : УкрДАЗТ, 2011. – 36 с.

Кірдіна О. Г. Методологічні аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного комплексу України : моно-графія / О. Г. Кірдіна. – Харків : УкрДАЗТ, 2011. – 312 с.

Дейнека О. Г. Інноваційно-інвестиційні підходи до розвитку галузі залізничного транспорту / О. Г. Дейнека // Вісник економіки транспорту і промисловості : зб. наук. пр. – Харків. – 2008. – № 22. – С. 54–55.

Синікова О. М. Планування інноваційної діяльності на підприємствах залізничного транспорту : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. М. Синікова ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків, 2011. – 18 с.

Дем'яненко Т. І. Адаптивне управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств залізничного транспорту : дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Т. І. Дем’яненко; Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків, 2013. – 230 с.

Калініченко Л. Л. Підвищення інвестиційно-іноваційного потенціалу промислових підприємств залізничного тран-спорту в умовах інтеграційних процесів: автореф. дис. … канд. екон. наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством /Л. Л. Калініченко. – Харків : ХарДАЗТ, 2008. – 23 с.

Ільчук В. П. Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту: становлення та розвиток / В. П. Ільчук. – Київ : Логос, 2004. – 381 с.

Назаренко І. Л. Методика оцінки інноваційного потенціалу локомотивного депо / І. Л. Назаренко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – № 37. – С. 254–259.

Якименко Н. В. Методологічні аспекти управління процесами забезпечення економічного зростання залізничного транспорту : автореф. дис. … д-ра екон. наук / Н. В. Якименко. – Харків, 2013 . – 37 с.

Корінь М. В. Економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку залізничного транспорту / М. В. Корінь // Зб. наук. пр. Держ. екон.-технол. ун-ту транспорту. Сер. Економіка і управління. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 112–117.

Аксенов И. М. Эффективность пассажирских железнодорожных перевозок : монография / И. М. Аксенов. – Київ : Транспорт Украины, 2004. – 284 с.

Бараш Ю. С. Еволюція розвитку інновацій пасажирських перевезень в Україні / Ю. С. Бараш, Т. Ю. Чаркіна // Зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – Дніпро, 2017. – Вип. 13. – С. 54-62.

Матусевич О. О. Управління економічною ефективністю залізничних пасажирських перевезень в умовах трансфор-маційних змін : автореф. дис. … канд. екон. наук / О. О. Матусевич. – Дніпропетровськ, 2015. – 21 с.

Гудкова В. П. Забезпечення ефективної діяльності підприємств пасажирського транспорту в умовах соціально орі-єнтованої економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Гудкова Вікторія Петрівна; Дніпропет. нац. ун-т залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна.– Дніпропетровськ, 2015.– 39 с.

Гудков О. М. Організаційно-економічний розвиток пасажирського комплексу залізничного транспорту України на основі системного підходу : дис. … канд. екон. наук. – Київ, 2009 – 259 с.

Дикань В. Л. Інноваційні тенденції розвитку бізнес-процесів приміських пасажирських перевезень / В. Л. Дикань, Ю. В. Єлагін // Вісн. економіки транспорту і промисловості. – 2016. – Вип. 53. – С. 9–14.

Економіка пасажирських перевезень : навчально-метод. посіб. з дисципліни для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (залізничний транспорт)» / М. В. Макаренко, В. П. Гудкова, О. В. Пилипенко, О. В. Познякова, О. Р. Приймук, В. І.Творонович, С. О. Крищенко. – Київ : ДЕТУТ, 2013. – 284 с.

Кірдіна О. Г. Інновації на залізничному транспорті та рівні їх корисності / О. Г. Кірдіна // Економіка транспортного комплексу. – 2010. – Вип. 15. – С. 124–130.

Бараш Ю.С. Інноваційний розвиток пасажирськоих компаній за рахунок обслуговування туристичних перевезень / Ю. С. Бараш, Л. В. Марценюк, Т. Ю. Чаркіна // Ефективна економіка. Електронне видання. – 2017. – № 12. –Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5928 (дата звернення: 2.12.2017).

Афанасьев Н. В. Управление развитием предприятия : монография / Н. В. Афанасьев, В. Д. Рогожин, В. И. Рудыка. – Xарьков : Изд. Дом «ИНЖЭК», 2003. –184 с.

Богатирьов І. О. Управління розвитком підприємства (за матеріалами малих підприємств меблевої промисловості України) : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.06.01 / І. О. Богатирьов; Європейський ун-т фінансів, інформа¬ційних систем, менеджменту і бізнесу. – Київ, 2004. – 22 с.

Василенко В. А. Менеджмент устойчивого развития предприятий : монография / В. А. Василенко. – Київ : ЦУЛ, 2005. – 644 с.

Пономаренко В. С. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи : монографія / В. С. Пономаренко, М. О. Кизим, О. М. Тридід. – Харків : Видавничий дім "ІНЖЕК", 2003. – 328 с.

Тридід О. М. Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства : монографія / О. М. Тридід. – Харків : Вид. ХДЕУ, 2002. – 364 с.

Забродский В. А. Развитие крупномасштабных экономико-производственных систем / В. А. Забродский, Н. А. Кизим. – Харьков : Бизнес Информ, 2000. – 72 с.

Касьянова Н. В. Управління розвитком підприємства на основі кумулятивного підходу: концепція, моделі та методи: монографія / Н. В. Касьянова; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк : СПД Купріянов В. С. , 2011. – 374 с.

Кононенко І. В. Управління розвитком підприємства : навч. посіб. / І. В. Кононенко. – Xарків : НТУ "ХШ", 2001. – 134 с.

Масленикова Н. П. Управление развитием организации / Н.П. Масленикова. – Москва : Центр экономики и марке-тинга, 2002. – 304 с.

Мельник Л. Г. Экономика развития : учебник / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2013. – 784 с.

Мельник Л. Г. Триалектические основы управления развитием экономических систем : монография / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2015. – 447 с.

Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі : монографія / О. В. Раєвнєва. – Харків : ВД “ІНЖЕК”, 2006. – 496 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови /Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ : Ірпінь : ВТФ „Пе-рун”, 2002. – 1440 с.

Большая экономическая энциклопедия. – Москва : Эксмо, 2008. – 816 с.

Пілявоз Т. М. Організаційно-економічне забезпечення системи управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] : дис. … канд. екон. наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Т. М. Пілявоз; Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. –– 204 с.

Сидорчук І. П. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку промислових підприємств : дис. … канд. екон. наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / І. П. Сидорчук. – Хмельницький, ХНУ. – 2016. – 263 с.

Найдюк В. С. Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств / В. С. Найдюк // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 3. – С. 251–263.

Єфремов О. С. Управління інноваційним розвитком підприємства : монографія / О. С. Єфремов. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – 504 с.

Радіонова Н. Й. Оцінка інноваційного розвитку підприємства : монографія / Н. Й. Радіонова. — Донецьк : Юго-Восток, 2010. — 164 с.

Барыкин А. Н. Решение динамических задач инновационного развития

коммерческих организаций : основы методики / А. Н. Барыкин, И. М. Никонов // Менеджмент инноваций. – 2010. – № 01 (09). – С. 16–30.

Заглумина Н. А. Формирование инструментария оценки уровня инновационного развития предприятия : автореф. дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.05 “Экономика и управление народного хозяйства (управление инновациями и инвестиционной деятельностью)” / Н. А. Заглумина. – Нижний Новгород, 2011. – 26 с.

Князевич А. О. Механізми управління інноваційним розвитком : монографія / А. О. Князевич, О. В. Крайчук – Рівне : Видавець. О. Зень, 2011. – 136 с.

Рогоза М. Є. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств : моделі та механізми : монографія / М. Є. Рогоза, К. Ю. Вергал. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011.

Суязов В. Н. Комплексная оценка эффективносты инновационного развития научно-производственных органызаций [Электронный ресурс]: автореферат дисс. канд. экон. наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: управление инновациями / В. Н. Суязов. – Саратов : ГОУ ВПО «Саратовский гос. техн. ун-т», 2011. – 24 с.– Режим доступа: sstu.ru/files/aspirantura/avtoref-suyazov.doc (дата обращения : 2.12.2017).

Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком : монографія / за заг. ред. О. А. Біловодської. – Суми : Університетська книга, 2012. – 432 c.

Дерманська Л. В. Економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної дія-льності) / Дерманська Л. В. Дерманська. – Тернопіль : Тернопільський нац. екон. ун-т, 2013. – 18 с.

Волощук Л. О. Аналітичні інструменти управління інноваційним розвитком промислового підприємства : [моногр.] / Л. О. Волощук, В. В. Кірсанова, С. В. Філиппова. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2014. – 180 с.

Інноваційний розвиток підприємства : навч. посіб. / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, С. М. Скочиляс. – Тернопіль : ПП «Принтер Інформ», 2015. – 224 с.

Чухрай Н. І. Стратегічне управління інноваційним прозвитколм підприємства : підручник / Н. І. Чухрай, О. П. Про-сович. – Львів : Вид-во Львівської політехн., 2015. – 500 с.

Шкарлет С. М. Інноваційний розвиток підприємства : навч. посіб. / С. М. Шкарлет, В. П. Ільчук. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – 308 с.

Волобуєв Г. С. Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств / Г. С. Волобуєв // Економічний вісн. Донбасу. – 2016. – № 3(45). – С. 213–217.

Воронжак П. В. Організаційні та економічні інструменти стратегії інноваційного розвитку промислового підприєм-ства : дис. … канд. екон. наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами еко-номічної діяльності) / П. В.Воронжак. – Одеса : ОНПУ, 2016. – 287 с.

Бондарук Ю. В. Управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств : дис. ... канд. екон. наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ю.В. Бондарук. – Маріуполь : Приазов. держ. техн. ун-т, 2017. – 269 с.

Ватченко О. Б. Інноваційний розвиток підприємства : навч. посіб. / О. Б. Ватченко, Б. С. Ватченко, О. Л. Черевко. – Дніпро : Ун-т митної справи та фінансів : Акцент ПП, 2017. – 404 с.

Дейнека О. Г. Теоретичні та методологічні складові розвитку залізничного транспорту України / О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова // Вісн. економіки транспорту і промисловості. – 2008. – № 25. – С. 62–65.

Озерська Г. В. Забезпечення розвитку інноваційного потенціалу підприємств залізничного транспорту України : дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Г. В. Озерська; Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків, 2014. – 204 с.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)