DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i15.134834

Економічна цінність, корисність та вартість інвестиційної діяльності підприємства

G Otlyvanska

Анотація


Мета. Метою статті є визначення сутнісних аспектів та формулювання понять економічна цінність, корисність, вартість інвестиційної діяльності підприємства відповідно до змісту та значення інвестиційної діяльності в формуванні цінності підприємства для стейкхолдерів. Методика. Теоретичною основою роботи є праці вітчизняних та закордонних вчених з питань корисності та вартості, інвестиційної діяльності, ціннісно-орієнтованого менеджменту, теорії стейкхолдерів. Методи дослідження ґрунтуються на методах узагальнення та систематизації, аналізу та синтезу, індукції та дедукції. Результати. В статті досліджено інвестиційну діяльність підприємства як органічно невід’ємну складову його економічної діяльності. Визначено, що об'єкти інвестування підприємства є драйверами створення цінності, а результати інвестиційної діяльності є індикаторами, що характеризують її вклад в формування результатів економічної діяльності підприємства. Наукова новизна. Надано авторське тлумачення понять економічна цінність та корисність інвестиційної діяльності підприємства, які на відміну від загальноприйнятого трактування характеризують процесність діяльності, а не її результат. Сформульовано поняття вартість інвестиційної діяльності підприємства, що розглядається як грошовий вираз її економічної цінності, віддзеркалюючи єдність економічної корисності інвестиційної  діяльності та інвестиційних витрат на її досягнення. Проведено декомпозицію взаємозв’язку між корисністю, економічною цінністю та вартістю інвестиційної діяльності підприємства, що відображає поступовий вплив та значимість інвестиційної діяльності підприємства в формуванні результатів його економічної діяльності та у підсумку відбивається у ринковій капіталізації, іміджі та, відповідно, цінності підприємства. Практичне значення. Застосування отриманих результатів при визначенні майбутніх об'єктів інвестування, дозволить менеджменту підприємства сформувати передумови створення базової цінності економічної діяльності підприємства як основи розвинення цінності підприємства для стейкхолдерів.

Ключові слова


базова цінність; вартість; драйвери; інвестиційна діяльність підприємства; економічна діяльність; економічна цінність; корисність; стейкхолдери

Повний текст:

PDF

Посилання


Акуленко В.Л. Аналіз теоретичних підходів до управління інвестиційною діяльністю підприємства / В.Л. Акуленко, І.В. Новікова // Вісник СумДУ. Серія «Економіка», 2012. – №3. – С 66-73.

Бойко М. Методологічні основи формування ціннісно- орієнтованого управління підприємствами / М. Бойко // Вісник КНТЕУ, 2009. – №5. – http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2009/05/9.pdf

Бушуев С.Д. Ценностный подход в управлении сложных систем Електроний ресурс / С.Д. Бушуев, Харитонов Д.А. – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-1/10-15byshyev.pdf

Економіка телекомунікацій: навч. посіб. [для студентів вищих навчальних закладів]; за заг. ред. В.М. Орлова. – О.: ОНАЗ, 2014. – 512 с.

Кылосова В.В. «Ценность» и «стоимость» как экономические категории / В.В. Кылосова // Современные тенденции развития науки и технологий, 2016. – №7–8. – С. 57-61.

Новікова І.В. Вартісно-орієнтоване управління інвестиційною діяльністю підприємства : дис. к-та. екон. наук: 08.00.04 / І.В. Новікова. – Суми.: Сумський державний університет, 2013. – 219 с.

Отливанская Г.А. Управление инвестиционной деятельностью предприятия на основе ценности / Г.А. Отливанская // «Бізнес Інформ», 2017. – №3. – С. 159-163.

Репина А.В. Семантика и соотношение понятий ценности и стоимости в контексте маркетинговых исследований [Электронный ресурс] / А.В. Репина // Проблемы современной экономики, 2012.–3(43). – Режим доступа : http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=4204 (дата обращения 31.01.2017)

Теорія граничної корисності поведінки споживача https://www.slideshare.net/alegre380/3-39179408

Финансы организаций: учеб. / В.В. Ковалев, Вит. В. Ковалев.-М.:Проспект, 2006. – 352 с.

Шумпетер Й. История экономического анализа : В 3-х Т. / Пер. с англ. Под ред. В.С. Автономова. СПб.: Экономическая школа, 2004, Т.3. – 678 с.

Экономическая теория: Учебник / Под общ. ред. акад. В. И. Видяпина, А. И. Добрынина, Г. П. Журавлевой, Л. С. Тарасевича. – М.: ИНФРА-М, 2003 – 714 с.

Arnold G., Davies M. Value-Based Management: Context and Application / G. Arnold, M. Davies. – John Wiley & Sons.: Chichester, UK., 2000.–384 р.

Freeman R. Edward. Strategic Management: A stakeholder approach / R. Edward. Freeman. – Boston: Pitman, 1984. – 276 p.

REFERENCES

Boiko M. (2009) Metodolohichni osnovy formuvannia tsinnisno- oriientovanoho upravlinnia pidpryiemstvamy, Visnyk KNTEU, 5, Retrieved from http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2009/05/9.pdf

Otlyvanska G. (2017) Upravlenye ynvestytsyonnoi deiatelnostiu predpryiatyia na osnove tsennosty, Biznes Inform, 3, pages 159-163.

Arnold G., Davies M. (2000) Value-Based Management: Context and Application, UK: Wiley & Sons. Chichester

Freeman R. Edward (1984) Strategic Management: A stakeholder approach Boston: Pitman.

Shumpeter Y. Istoriya ekonomicheskogo analiza (2004) ( V.S. Avtonomova (Ed. Trans). SPb.: Ekonomicheskaya shkola. V.3.

Akulenko V.L., Novikova I.V. (2012) Analiz teoretychnykh pidkhodiv do upravlinnia investytsiinoiu diialnistiu pidpryiemstva, Visnyk SumDU, Seriia «Ekonomika»,3, pages 66-73.

Bushuev S.D., Kharytonov D.A. Tsennostnыi podkhod v upravlenyy slozhnыkh system elektronyi resurs Retrieved from http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-1/10-15byshyev.pdf

Kylosova V.V. (2016) «Tsennost» i «stoimost» kak ekonomicheskiye kategorii, Sovremennyye tendentsii razvitiya nauki i tekhnologiy, 7–8, pp. 57-61.

Novikova I.V. (2013) “Value-oriented management of a company’s investment activity” Thesis of Cand. Sc. (Econ.), 08.00.04, Sumy State University, Sumy, Ukraine, 219 p.

Repina A.V. (2012) Semantika i sootnosheniye ponyatiy tsennosti i stoimosti v kontekste marketingovykh issledovaniy (On line). Problemy sovremennoy ekonomiki, 3(43). Retrived from http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=4204

Teoriia hranychnoi korysnosti povedinky spozhyvacha (On line). Retrived from https://www.slideshare.net/alegre380/3-39179408

Ekonomicheskaya teoriya (2003). V. I. Vidyapina. A. I. Dobrynina. G. P. Zhuravlevoy. L. S. Tarasevicha (Ed.). M.: INFRA-M

Kovalev V.V., Kovalev Vit. V. (2006) Finansy organizatsiy: textbook. M.:Prospekt.

Ekonomika telekomunikatsii (2014). V.M. Orlov (Ed.). O.: ONAT
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)