DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i15.134883

Використання організаційного інструментарію забезпечення управління соціально відповідальною діяльністю транспортних підприємств

B. Andrushkiv, O. Pavlykivska

Анотація


Мета. Отримання нових знань про розвиток наукового напрямку «забезпечення управління соціально відповідальною діяльністю інструментами контролінгу» як в теоретичній, так й практичній площині. Методика. Для формалізації ефективної стратегії розвитку транспортного підприємства запропоновано використовувати наступні методи: моделювання та аналізу причинно-наслідкових зв'язків між стратегічними цілями; системи збалансованих показників (ключових показників, центрів відповідальності); розробки процедур, форм подання, методів планування, збору і обробки значень ключових показників; визначення способів доведення стратегії до керівників і співробітників всіх структурних підрозділів та погодження системи мотивації за результатами, досягнутими за результатами збалансовання показників; формування рекомендацій щодо зміни системи показників при перегляді стратегії; ранжування стратегічних проектів; автоматизації планування, збору і обробки значень показників. Результати. Авторами запропоновано використання системи збалансованих показників, що пов’язує стратегічні цілі, показники їх досягнення й тактичні дії щодо соціальної відповідальності в залежності від ступеня її інтеграції в систему стратегічного управління. Наукова новизна. Авторами на основі розгляду теоретико-прикладних засад організаційного інструментарію забезпечення управління соціально відповідальною діяльністю виконано дослідження в галузі транспорту. Аналіз найефективніших інструментів управління соціально відповідальною діяльністю довів, що найбільш перспективними для подальших дослідницьких розвідок будуть теми, пов’язані з обліком та контролінгом соціально відповідальної діяльності. Практична значимість. Система спрямована на реалізацію ідей та принципів соціальної відповідальності в практичну діяльність підприємства для досягнення стратегічних цілей, можливість ведення діалогу з зацікавленими особами й підтвердження виконання взятих на себе зобов'язань перед ними.


Ключові слова


транспортні підприємства; соціально відповідальна діяльність; система контролінгу; збалансована система показників; стратегічний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Логутова Т.Г. Сучасний стан транспортної інфраструктури України / Т.Г. Логутова, М.М. Полторацький // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2015. – Випуск 2(12), Том2. – С. 8-14.

Стратегічні напрями розвитку транспортної галузі України у післякризовий період: аналіт. доп. / Д. К. Прейгер, О. В. Собкевич, О. Ю. Ємельянова; за заг. ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2012. – 112 с.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.

Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mtu.gov.ua.

Keynes J.M. The End of Laissez-faire. (1926). Essays in Persuasion / J.M. Keynes. - London, 1931. – p. 314-315.

Freeman R.E. The stakeholder approach revisited / R.E. Freeman // Zeitschrift fur Wirtschafts und Unternehmensethik. – 2004. – Vol. 5. – №3. – Р. 228-241.

Post J.E. Redefining the Corporation: Stakeholder Management and Organizational Wealth / J.E. Post, L.E. Preston, S. Sachs. – Stanford University Press: Stanford, 2002. – Р. 321-341.

Maignan I. Measuring corporate citizenship in two countries: the case of the United States and France / I. Maignan, O. Ferrell // Journal of Business Ethics. – 2000. – Vol. 23. – №3. – P. 283-297.

References

Loghutova, T. G., & Poltoracjkyj, M. M. (2015). Suchasnyj stan transportnoji infrastruktury Ukrajiny. Teoretychni I Praktychni Aspekty Ekonomiky Ta Intelektualjnoji Vlasnosti, 2(2(12)), 8-14. doi:https://doi.org/10.31498/2225-6407.12.2015.76032

Prejgher, D. K., Sobkevych, O. V., Jemeljjanova, O. J., & Zhalil, J. A. (2012). Strateghichni naprjamy rozvytku transportnoji ghaluzi Ukrajiny u pisljakryzovyj period: Analit. dop. Kyiv, Ukraine: NISD.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny. (n.d.). Retrieved June 23, 2018, from http://ukrstat.gov.ua.

Koncepcija rozvytku transportno-dorozhnjogho kompleksu Ukrajiny na serednjostrokovyj period ta do 2020 roku. (n.d.). Retrieved June 23, 2018, from http://mtu.gov.ua

Keynes, J. M. (1926). The End of Laissez-faire. In Essays in Persuasion (pp. 314-315). London.

Freeman, R. E. (2004). The stakeholder approach revisited. Zeitschrift Fur Wirtschafts Und Unternehmensethik, 5(3), 228-241.

Post, J. E., Preston, L. E., & Sachs, S. (2002). Redefining the Corporation: Stakeholder Management and Organizational Wealth. Stanford: Stanford University Press.

Maignan, I., & Ferrell, O. (2000). Measuring corporate citizenship in two countries: The case of the United States and France. Journal of Business Ethics, 23(3), 283-297. doi:https://doi.org/10.1023/A:1006262325211
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)