DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i15.134891

Вплив загроз на рівень економічної безпеки металургійних підприємств

A Kniazevych, L Shenderivska

Анотація


Анотація. Економічна безпека суб’єкта господарювання потребує створення ефективної системи управління, в якій інтегровано зв’язки між усіма складниками потенціалу підприємства, а також із зовнішнім середовищем для комплексного вирішення завдання розвитку підприємства. Обґрунтовано необхідність реалізації проактивної стратегії з метою попередження загроз економічній безпеці шляхом виявлення і використання можливостей розвитку суб’єктів господарювання. Основними шляхами підвищення ефективності механізму протидії зовнішнім загрозам економічній безпеці визначено реалізацію комплексу напрямів протидії загрозам економічній безпеці, удосконалення процесу прийняття управлінських рішень, поліпшення комунікаційної діяльності. Вироблення управлінських рішень, як таких, що впливають на рівень економічної безпеки підприємств, потребує застосування комплексного підходу, що базується на диференціації рішень, обов’язковості виконання усіх етапів процесу, колегіальності як передумови об’єктивності управлінських рішень. Необхідно посилити інформаційне забезпечення управлінської діяльності, застосовувати прогресивні технології на різних етапах вироблення управлінських рішень. Для протидії зовнішнім загрозам економічній безпеці доцільно здійснити експансію на міжнародних ринках, диверсифікувати виробництво, активізувати інноваційну діяльність. Для проведення ефективної міжнародної експансії потрібно обирати країни, які мають потенціал збільшення попиту на металургійну продукцію, та забезпечать металургійним підприємствам вищу норму прибутку. Реалізація стратегії горизонтальної диверсифікації шляхом розширення сортаменту продукції дозволить підприємствам підвищити рівень використання виробничого, логістичного, маркетингового потенціалів. З метою збільшення доданої вартості, отримання додаткових джерел доходів металургійним підприємствам доцільно розвивати сервісне обслуговування своїх замовників. Необхідність інноваційного розвитку підприємств пов’язана з високотехнологічним типом виробництва їхніх замовників, що в свою чергу, сприятиме отриманню постачальниками більшої маржі. Дія механізму протидії зовнішнім загрозам економічній безпеці передбачає застосування диференційованого підходу щодо ресурсного забезпечення реальних і потенційних загроз, забезпечення ефективності витрат на протидію зовнішнім і внутрішнім загрозам економічній безпеці.


Ключові слова


економічна безпека; загрози; механізм управління; високотехнологічне виробництво; інновації

Повний текст:

PDF

Посилання


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Баланюк І. Ф. Види економічної безпеки / І. Ф. Баланюк, М. М. Максимюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. – 2016. – Вип. 1(47). – Т. 2. – С. 142–145.

Губарєва І. О. Загрози та переваги євроінтеграції для економічної безпеки та реального сектору економіки України / І. О. Губарєва // Економіка. Управління. Інновації. – 2013. – №2. – URL: file:///C:/Users/Lina/Downloads/eui_2013_2_21.pdf.

ЄС ввів антидемпінгові мита на імпорт сталі гарячого прокату з України // Європейська правда [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/10/6/7071943/.

Князевич А. О. Управління інфраструктурним забезпеченням інноваційного розвитку економіки : моногр. / А. О. Князевич. – Рівне : «Волинські обереги», 2018. – 362 с.

Пашнюк Л. Загрози економічній безпеці підприємства та засоби їх нейтралізації / Л. Пашнюк // Економіка. – 2013. – №10(151). – С. 93–97.

Пасхавер О. Розвиток сектора чорної металургії в Україні : Світовий банк / О. Пасхавер, Л. Верховодова, К. Агеєва. – К. : «Міленіум», 2004. – 110 с.

Самочкин В. Экономическая безопасность промышленных предприятий В. Самочкин, В. Барахов // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2014. – № 3-1. – С. 342–352.

Шендерівська Л. П. Напрями протидії зовнішнім загрозам економічній безпеці підприємств / Л. П. Шендерівська, А. О. Князевич. – Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 26–28 квітня 2018 р., м. Ужгород. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2018. – С. 172–175.

Batova, V.N. & Pavlov, A.Ju. (2013). Providing Economic Safety of Business Processes in the Conditions of Implementing the Concept of Stable Development, World Applied Sciences Journal, 27, 538–542.

Caballero, R.J. & Farhi, Е. (2013). A Model of the Safe Asset Mechanism (SAM): Safety Traps and Economic Policy. Available at: https://scholar.harvard.edu/files/farhi/files/safetytrap.pdf. (referred on 18.12.2017).

Caballero, R.J. & Farhi Е. (2017). The Safety Trap. Available at, http://www.restud.com/wp-content/uploads/2017/02/MS20803manuscript.pdf. (referred on 02.02.2018).

Current Situation Analysis of Steel Pipe in China (2016). Available at: http://www.pipesteelchina.com/metal-pipes/how-to-win-the-customers-acceptance-of-galvanized-steel-pipe.html.

Foxley, А. (2010). Sustaining Social Safety Nets: Critical for Economic Recovery. Washington: Carnegie Endowment for International Peace.

Haan, D.A. & Thorat, S. (2013). Inclusive Growth: More than Safety Nets: Sig working paper. Available at: https://www.idrc.ca/sites/default/ files/sp/Documents%20EN/SIG_WP13-1_InclGrowth.pdf.

Keeling, M. & Cleverley, M. (2012). Accelerating economic growth and vitality through smarter public safety management. IBM Institute for Business Value. NY.

Laflamme, L., Sethi, D., Burrows, S., Hasselberg, M., Racioppi, F., Apfel, F. (2009). Addressing the socioeconomic safety divide: a policy briefing, Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

Metal Pipe & Tube Manufacturing in the US: Market Research Report (July 2017) [Electronic resource]. Available at: http:// https://www.ibisworld.com/industry-trends/market-research-reports/manufacturing/ primary-metal/metal-pipe-tube-manufacturing.html.

Rahim, S. (2016). Place of Accounting in Providing Economic Safety to the Enterprises (Company), Journal of Accounting&Marketing, vol. 5, issue 3, available at: https://www.omicsonline.org/open-access/place-of-accounting-in-providing-economic-safety-to-the-enterprisescompany-2168-9601-1000185.pdf. (referred on 14.01.2018).

REFERENCES

Balanyuk I.F., Maksymyuk M.M. (2016). Types of economic security. Scientific Bulletin of Uzhhorod University, Series “Economics”, Vol. 1(47), No.2, pp. 142–145.

Gubareva, I.O. (2013). Threats and advantages of European integration for economic security and the real sector of the economy of Ukraine. Economy. Management. Innovations. Available at: file:///C:/Users/Lina/Downloads/eui_2013_2_21.pdf.

The EU introduced anti-dumping duties on imports of hot rolled steel from Ukraine (2017). European truth. Available at: http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/10/6/7071943/.

Kniazevych, A. (2018). Management of Infrastructure Provision of Innovative Economic Development. Volyns'ki oberehy. Rivne.

Pashnyuk, L. (2013). Threats to the economic security of the enterprise and the means of their neutralization. Economics, Vol. 10(151). – pp. 93–97.

Paskhaver, O., Verkhovodova, L., Ageev, K. (2004). The development of the steel sector in Ukraine: the World Bank. Kyiv: Millennium.

Samochkin, V. & Barakhov, V. (2014). Economic security of industrial enterprises. News of Tula State University. Economic and legal sciences. Vol. 3-1, pp. 342–352.

Shenderivska, L. & Kniazevych, A. (2018). Directions of counteraction to the external threats of economic security. Marketing and management in the focus of the challenges of the new economy. UzhNU Hoverla. Uzhhorod.

Batova, V.N. & Pavlov, A.Ju. (2013). Providing Economic Safety of Business Processes in the Conditions of Implementing the Concept of Stable Development, World Applied Sciences Journal, 27, 538–542.

Caballero, R.J. & Farhi, Е. (2013). A Model of the Safe Asset Mechanism (SAM): Safety Traps and Economic Policy. Available at: https://scholar.harvard.edu/files/farhi/files/safetytrap.pdf. (referred on 18.12.2017).

Caballero, R.J. & Farhi Е. (2017). The Safety Trap. Available at, http://www.restud.com/wp-content/uploads/2017/02/MS20803manuscript.pdf. (referred on 02.02.2018).

Current Situation Analysis of Steel Pipe in China (2016). Available at: http://www.pipesteelchina.com/metal-pipes/how-to-win-the-customers-acceptance-of-galvanized-steel-pipe.html.

Foxley, А. (2010). Sustaining Social Safety Nets: Critical for Economic Recovery. Washington: Carnegie Endowment for International Peace.

Haan, D.A. & Thorat, S. (2013). Inclusive Growth: More than Safety Nets: Sig working paper. Available at: https://www.idrc.ca/sites/default/ files/sp/Documents%20EN/SIG_WP13-1_InclGrowth.pdf.

Keeling, M. & Cleverley, M. (2012). Accelerating economic growth and vitality through smarter public safety management. IBM Institute for Business Value. NY.

Laflamme, L., Sethi, D., Burrows, S., Hasselberg, M., Racioppi, F., Apfel, F. (2009). Addressing the socioeconomic safety divide: a policy briefing, Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

Metal Pipe & Tube Manufacturing in the US: Market Research Report (July 2017) [Electronic resource]. Available at: http:// https://www.ibisworld.com/industry-trends/market-research-reports/manufacturing/ primary-metal/metal-pipe-tube-manufacturing.html.

Rahim, S. (2016). Place of Accounting in Providing Economic Safety to the Enterprises (Company), Journal of Accounting&Marketing, vol. 5, issue 3, available at: https://www.omicsonline.org/open-access/place-of-accounting-in-providing-economic-safety-to-the-enterprisescompany-2168-9601-1000185.pdf. (referred on 14.01.2018).
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)