DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i15.136351

Аналіз підходів та методів щодо визначення фінансових результатів

А. Matusevich, S. Koshman

Анотація


Мета. Робота присвячена аналізу підходів і методів щодо визначення фінансових результатів та відображення доходів і витрат в бухгалтерському обліку. Методика. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано застосувати системний підхід, методи раціонального вирішення проблем та стратегічне планування за певним сценарієм. Результати. У роботі досліджено методики визначення фінансових результатів, відображення доходів та витрат в бухгалтерському обліку. Практична значимість. Запозичення міжнародного досвіду щодо визначення фінансових результатів  допоможе Україні стимулювати розвиток підприємств.


Ключові слова


підхід; метод; фінансовий результат; витрати; доходи; звіт

Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Текст]: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 р. за № 336/22868.

Патарідзе-Вишинська М. В. Визначення та облік фінансового результату: вітчизняний і зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / М. В. Патарідзе-Вишинська // Київський інститут бізнесу і технологій. –2010. – №10. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2010_2/10pmvvzd.pdf

Р. Л. Хом’як Бухгалтерський облік в Україні / Р. Л. Хом’як – Львів: Інтелект-Захід, 2008. – 1224 с.

Скалюк, Р. Концепції фінансового результату діяльності промислового підприємства: міжнародна практика та вітчизняні реалії [Електронний ресурс] / Р. Скалюк //Галицький економічний вісник. — 2010. — №3(28). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gev/2010_3/WORLD_ECONOMY_AND_INTERNATIONAL/003.pdf

Микитюк, Н. Я. Облікова – аналітична інформація в системі управління [Електронний ресурс] / Н. Я. Микитюк // Тернопільський національний економічний університет. – 2009. – №3(92). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2009_3/92.pdf

References

Nacionaljni polozhennja (standarty) bukhghaltersjkogho obliku 1 «Zaghaljni vymoghy do finansovoji zvitnosti», № 73 § Ministerstvo finansiv Ukrajiny (2013)

Pataridze-Vyshynsjka, M. V. (2010). Vyznachennja ta oblik finansovogho rezuljtatu: Vitchyznjanyj i zarubizhnyj dosvid. Ekonomika. Upravlinnja. Innovaciji., (2 (4)). Retrieved June 25, 2018, from http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/ eui/2010_2/10pmvvzd. Pdf

Khom`jak, R. L. (2008). Bukhghaltersjkyj oblik v Ukrajini (7th ed.). Ljviv, Ukraine: Intelekt-Zakhid.

Skaljuk, R. (2010). Koncepciji finansovogho rezuljtatu dijaljnosti promyslovogho pidpryjemstva: Mizhnarodna praktyka ta vitchyznjani realiji. Ghalycjkyj Ekonomichnyj Visnyk, (3 (28)). Retrieved June 25, 2018, from http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gev/2010_3/WORLD_ECONOMY_AND_INTERNATIONAL/003.pdf

Mykytjuk, N. J. (2009). Oblikovo-analitychna informatsiia v systemi upravlinnia. Innovatsiina Ekonomika. Vseukrainskyi Naukovo-vyrobnychyi Zhurnal, 3(13), 92-95. Retrieved June 25, 2018, from http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2009_3/92.pdf
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)