DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i15.136387

Методологічні основи участі судноплавних компаній України у морській торгівлі Європейського союзу

I. Poznanska

Анотація


Метою роботи є розробка методологічного підґрунтя для розвитку найбільш перспективних напрямків морських перевезень в Україні з урахуванням пріоритетів розвитку морської політики України. Методика Метод аналізу і синтезу застосовано при вивченні основних міжнародних та національних особливостей розвитку ринків морських перевезень. Діалектичний метод пізнання і системний підхід був застосований до вивчення економічних закономірностей сучасного міжнародного ринку морських перевезень. Метод індукції та дедукції використано при формулюванні узагальнень, теоретичних висновків на основі вивченого матеріалу. Результати Проаналізовано основні напрямки формування ринків міжнародних морських перевезень з виділенням частки ринку Європейського союзу, визначено останні тенденції та виділено перспективні ринки морських перевезень для України. Визначено можливість для українських суднобудівників розвивати ринок будови суден для внутрішніх водних перевезень. Виділено ринок праці моряків, як найбільш розвинений та перспективний для України, що потребує державної підтримки в напрямку захисту прав громадян України, як значний соціально-економічний чинник. Визначено можливість розвитку ринку реєстрації флоту в Україні за рахунок підтримки законопроекту «Про міжнародний реєстр суден України» або введення податкових пільг для суден зареєстрованих під українським прапором шляхом введення тоннажного податку. У роботі запропоновано використовувати чинники розвитку окремих ринків морських перевезень для визначення напрямку національної морської транспортної політики. Наукова новизна. Удосконалено методологічні основи участі судноплавних компаній України в міжнародних ринках морської торгівлі за рахунок визначення чинників та ступеню їх відкритості. Практична значимість Використання наведених методологічних основ допоможе науково-обгрунтовано визначити шляхи створення умов ефективного розвитку судноплавних компаній України та конкурентної участі України у морський торгівлі Європейського союзу.


Ключові слова


судноплавні компанії; морська торгівля; ринки морської діяльності; інтеграція, режим найбільшого сприяння

Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: за станом на 30.11.2015 р. [Електронний ресурс]/ Верховна Рада України. – Офіц.веб-сайт. – 12 с. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011?test=4/UMfPEGznhUMf1.ZixKBnfzHI4s.s80msh8Ie6

Ships built by country of building [Електронний ресурс]/ UNCTADstat, Geneva, 2017 – Режим доступу: http://stats.unctad.org/shipbuilding

R. J. Sanchez, L. Mouftier The puzzle of shipping alliances in April 2017[Електронний ресурс]/ PortEconomics, 2017 – Режим доступу: // http://www.porteconomics.eu/2017/04/20/the-puzzle-of-shipping-alliances-in-july-2016

World fleet by ownership [Електронний ресурс]/ UNCTADstat, Geneva, 2017. – Режим доступу: http: // stats.unctad.org/fletownership

The global supply and demand for seafarers in 2015. Manpower Report/ London: BIMKO, 2016 – 6 р.

Seafarers’ 2015 remittances top $5.8 billion, up 5.3 per cent year on year [Електронний ресурс] /The Seafarer Times, 2016. – Режим доступу:http://seafarertimes.com/2015-16/node/1826

Ship scrapping by country of demolition [Електронний ресурс]/ UNCTADstat, Geneva, 2017 – Режим доступу: http: // stats. unctad. org / shipscrapping

Жихарева В.В. Теория и практика инвестиционной деятельности судоходных компаний: монография / В.В. Жихарева. – Одеса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2010. – 475 c.

Котлубай А.М. Торговое судоходство Украины: проблемы и перспективы развития: монография/ А.М. Котлубай. – Одеса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2008. – 384 c.

Lipinskaya A.A. International trading and transit transportations in Ukraine / A.A. Lipinskaya, D.Yu. Yarmolovich // Economic innovations. Is. 46. Economics, organization and management of the main c operational activities of the transport complex. – Odessa: IMPEER at NAS of Ukraine, 2011 – Is. 46.– Р. 35-51

Хаймінова Ю. В. Тоннажний податок як інструмент стимулювання розвитку національного судноплавства/ Ю. В. Хаймінова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2016. – № 1. – С. 174–179.

REFERENCES

Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their member states, of the one part, and Ukraine, of the other part(2015) Available at http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011?test=4/UMfPEGznhUMf1.ZixKBnfzHI4s.s80msh8Ie6

Ships built by country of building (2017), UNCTADstat, Geneva Available at http://stats.unctad.org/shipbuilding

Sanchez R. and Mouftier L. (2017). The puzzle of shipping alliances in April 2017. PortEconomics. Available at http://www.porteconomics.eu/2017/04/20/the-puzzle-of-shipping-alliances-in-july-2016

World fleet by ownership(2017), UNCTADstat, Geneva Available at http: // stats.unctad.org/fletownership

Baltic and International Maritime Council and International Chamber of Shipping (2016). Manpower Report. London.

The Seafarer Times (2016). Seafarers’ 2015 remittances top $5.8 billion, up 5.3 per cent year on year. 21 February Available at http://seafarertimes.com/2015-16/node/1826

Ship scrapping by country of demolition UNCTADstat, Geneva Available at http: // stats. unctad. org / shipscrapping

Zhikhareva V.V. (2013)Mezhdunarodnaya rehystratsyya sudov: perspektyvy dlya Ukrayny [International registration of courts: perspectives for Ukraine]. Ports of Ukraine, no.2. (еlectronic resource) Available at: http://portsukraine.com/node/3181

Kotlubay AM (2008)Torhovoe sudokhodstvo Ukrayny: problemy y perspektyvy razvytyya: monohrafyya [Commercial shipping of Ukraine: problems and prospects of development: monograph] Odessa, IMPEES NAS of Ukraine, 384 р.

Lipinskaya A.A. (2011) International trading and transit transportations in Ukraine, Economic innovations, Is. 46, 35-51 рр.

Hayminova Yu. V. (2016) Tonnazhnyy podatok yak instrument stymulyuvannya rozvytku natsional'noho sudnoplavstva [Tongan tax as an instrument for stimulating the development of national navigation]. Problems and prospects of entrepreneurship development, no. 1, 174-179 рр.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)