DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i15.136462

Механізми підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств як основа фінансової стабільності об’єднаної територіальної громади

S. Spivak

Анотація


Мета. Керуючись тим, що визначальною умовою економічного та соціального розвитку і фінансової спроможності об’єднаної територіальної громади є високий рівень конкурентоспроможності промислових підприємств, що розміщені на її території, у статті визначено зміст, чинники впливу та об’єкти конкурентоспроможності. Методика. Уточнено сутність поняття конкурентоспроможності підприємства. Визначено стримуючі чинники конкурентоспроможності на рівні України та об’єднаної територіальної громади (ОТГ). Обґрунтовано основні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств. Результати. Визначено взаємозв’язок між конкурентоспроможністю підприємств та фінансовою стабільністю ОТГ. Запропоновано соціально-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності підприємств як основи фінансової стабільності ОТГ та України в цілому.


Ключові слова


промислове підприємство; конкурентоспроможність; об’єднана територіальна громада; фінансова стабільність; соціально-економічний механізм

Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Б.М. Андрушків. Шляхи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства (дослідницькі аспекти) / Б.М. Андрушків, Л.М. Мельник, О.Б. Погайдак // Збірник наук. праць ЛНУ ім. І. Франка «Формування ринкової економіки в Україні». – 2012. – Вип. 27. – С.3-7.

Стратегія розвитку адміністративного району (Концептуальні засади організації соціально-економічного розвитку адміністративного району в контексті формування добровільних об’єднань територіальних громад Лановеччини). / [Б.М. Андрушків, С.М. Співак, Г.Х. Мельник та ін.]. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – 452 с.

Головкова Л. Стратегічні напрямки економічного реформування країни за рахунок інтелектуального капіталу / Л. Головкова, А. Головкова // Вісник ТНЕУ № 5-2, 2011 р., С. 330-336.

Співак С.М. Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах об’єднань територіальних громад / С.М. Співак, Н.І. Синькевич // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – Вип. 7. – С. 87-96

Піддубна Л.І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та управління [монографія] / Л.І. Піддубна. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 368 с.

Чернюк Л. Г. Конкурентоспроможність регіонів України : методологія і практика / Л. Г. Чернюк, Д. В. Клиновий, П. А. Швець, В. Л. Троян, І. О. Петровська, О. М. Ярош ; [наук. ред. Л. Г. Чернюк] // НАН України ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – К., 2010. – 107 с.

References

Andrushkiv, B. M., Meljnyk, L. M., & Poghajdak, O. B. (2012). Shljakhy pidvyshhennja efektyvnosti vykorystannja resursnogho potencialu pidpryjemstva (doslidnycjki aspekty). Zbirnyk Nauk. Pracj LNU Im. I. Franka «Formuvannja Rynkovoji Ekonomiky v Ukrajini», (27), 3-7.

Andrushkiv, B. M., Spivak, S. M., & Melnyk, H. K. (2017). Stratehiia rozvytku administratyvnoho raionu (Kontseptualni zasady orhanizatsii sotsialno-ekonomichnoho rozvytku administratyvnoho raionu v konteksti formuvannia dobrovilnykh obiednan terytorialnykh hromad Lanovechchyny). Ternopil, Ukraine: FOP Palianytsia V.A.

Holovkova, L., & Holovkova, A. (2011). Stratehichni napriamky ekonomichnoho reformuvannia krainy za rakhunok intelektualnoho kapitalu. Visnyk TNEU, (5-2), 338-336

Spivak, S. M., & Synjkevych, N. I. (2017). Orghanizacijno-ekonomichnyj mekhanizm pidvyshhennja konkurentospromozhnosti pidpryjemstva v umovakh objednanj terytorialjnykh ghromad. Skhidna Jevropa: Ekonomika, Biznes Ta Upravlinnja, (7), 87-96.

Piddubna, L. I. (2007). Konkurentospromozhnist ekonomichnykh system: Teoriia, mekhanizm rehuliuvannia ta upravlinnia. Kharkov, Ukraine: VD «INZhEK».

Cherniuk, L. H., Klynovyi, D. V., Shvets, P. A., Troian, V. L., Petrovska, I. O., & Yarosh, O. M. (2010). Konkurentospromozhnist rehioniv Ukrainy : Metodolohiia i praktyka. Kyiv, Ukraine: NAN Ukrainy ; Rada po vyvchenniu produktyvnykh syl Ukrainy.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)