DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i15.136487

Стратегічні напрями розвитку транспортної сфери країни в контексті Євргоінтеграції

А. Golovkova, V. Bartko, A. Yakymova

Анотація


Мета. Головною метою роботи є здійснення аналізу ринку транспортних послуг в Україні, відображення реального стану та розробка сучасних євроінтеграційних стратегічних напрямів розвитку транспортної сфери України. Методика. Сучасна євроінтеграційна стратегія розвитку залізничного транспорту повинна передбачати створення умов для модернізації, переходу на інноваційний шлях та стійкий ріст національної економіки, бути направлена на забезпечення лідерства України у світовій економічній системі, реалізацію транзитного потенціалу країни, раціональне використання потенціалу свого унікального економіко-географічного положення під впливом процесів інтеграції за рахунок системного та комплексного підходу.  Результати. Транспорт має розвиватися випереджальними темпами, що сприятиме укріпленню зовнішньоторговельних зв’язків України, її територіальному розвитку, залученню додаткового транзиту, збільшенню обсягів валютних надходжень, оптимізації товаропотоків. Разом з тим стан головних транспортних галузей України ще не повною мірою відповідає таким вимогам і потребує подальшого реформування та розвитку. Розроблено євроінтеграційні напрями стратегічного розвитку транспортної сфери транспорту України. Досліджено сучасний стан та основні пріоритетні напрями ПАТ «Укрзалізниця» в контексті євроінтеграції. Обґрунтовано етапи розвитку залізничного транспорту та визначено шляхи досягнення його стратегічних цілей щодо TRANS-Європейської транспортної мережі (TEN-T). Наукова новизна. Визначено стратегічні напрями розвитку транспортної сфери та запропоновано використовувати нові інформаційні технології для управління рухом транспорту як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку.  Практична значимість. Запропоновані стратегічні напрями щодо вдосконалення системи управління рухом транспорту в міжнародних транспортних коридорах, проведено аналіз сучасного транспортного ринку та визначені його перспективи.  Поглиблення міжнародного співробітництва України в транспортній сфері та поступова інтеграція транспортної системи в європейську транспортну мережу передбачають уніфікацію вимог не тільки до рухомого складу шляхів сполучення, але і до організації транспортного процесу та встановлення єдиних вимог до його якості. Відпрацьовуються ці питання, насамперед, через спільний розвиток існуючих та розбудову нових міжнародних транспортних коридорів.

Ключові слова


залізничний транспорт; євроінтеграція; TRANS-Європейської транспортної мережі; транспортні коридори; реформи

Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Воронкова А. Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация: монография / А. Э. Воронкова; Восточноукр. нац. ун-т – Луганск: ВНУ, 2000. – 315 с.

Дейнека О. Г. Теоретичні підходи до державної стратегії розвитку залізничного транспорту / О. Г. Дейнека, О. О. Міщенко // Вісник економіки транспорту і промисловості : зб. наук.-практ. статей. – Х.: УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 35. – С. 214 – 216.

Дергоусова А. О. Методичний підхід до формування стратегії розвитку залізничного туризму на залізницях України /А. О. Дергоусова // Вісник економіки транспорту і промисловості : зб. наук.-практ. статей. – Х.: УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 35. – С. 51 – 54.

Головкова Л.С. Особливості формування та розвитку конкурентного потенціалу ПАТ «Укрзалізниця» за умов реформування / Л.С. Головкова, Г.В. Омельчак // Perspective economic and management issues: Collection of scientific articles. – Vienna, Austria, 2015. – C. 179 – 184.

Мельник В. О. Бюджетування в системі стратегічного планування діяльності підприємств залізничного транспорту / В. О. Мельник // Вісник економіки транспорту і промисловості : зб. наук.-практ. статей / Українська державна акад. залізничного транспорту. – Х.: УкрДАЗТ, 2009. – Вип. 28. – С. 183 – 185.

Підлісний П. І. Економічні аспекти створення та діяльності операторської мультимодальної компанії – перевізника Укрзалізниці / П. Підлісний , О. Кравчук // Економіст. – 2010. – №3. – С. 66 – 72.

Чеховська М. М. Методичні підходи до оцінки ефективності розвитку системи залізничного транспорту України в умовах посилення глобалізації / М. М. Чеховська // Вісник економіки транспорту і промисловості : зб. наук.-практ. статей. – Х.: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 37. – С. 160 – 164.

Директива 91/440 ЕЭС Совета от 29 июля 1991 года, касающаяся развития железных дорог сообщества // Official. – № L 237. – 1991. – С. 25–28.

Про затвердження Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010 – 2019 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009-%D0%BF

Регламент (ЄС) № 1370/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://doszt.gov.ua/content/media/Reglament-1371-UA.pdf

Головкова Л.С. Забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту України в умовах євроінтеграції / Л.С. Головкова, Г.В. Омельчак / Збірник наукових праць ДНУЗТ «Проблеми економіки транспорту», випуск 7, Д.: ДНУЗТ, 2014 – с. 80-86

Угода про асоціацію між Україною та ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/european-integration/ua-eu-association

Смирнов І.Г. Транспортна логістика: навч. пос [для студ. Вищ.навч.закл.] / І. М.Сокур, Л. М.Сокур, В. В. Герасимчук. - К.: центр учбової літератури, 2009. – 222 с.

Програма оновлення локомотивного парку залізниць України на 2012-2016 рр. затверджена Постановою КМУ від 01.08.2011 № 840 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/840-2011-%D0%BF

Угода на 1 млрд дол. з General Electric: чому Україна не побудує свої локомотиви / Сайт Сьогодні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.segodnya.ua/economics/transport/sdelka-na-1-mlrd-dollarov-s-general-electric-pochemu-ukraina-ne-postroit-svoi-lokomotivy-1118237.html

REFERENCES

Voronkova A. E. Strategicheskoe upravlenie konkurentosposobnym potentsialom predpriyatiya: diagnostika i organizatsiya: monografiya [Strategic management of the competitive potential of the enterprise: diagnostics and organization: monograph. East cure nats un-t]. Lugansk: VNU, 2000. 315 p.

Deyneka O. G., Mіshchenko O. O. Teoretychni pidkhody do derzhavnoi stratehii rozvytku zaliznychnoho transportu [Theoretical Approaches to the State Strategy for the Development of Railway Transport]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti : zb. nauk.-prakt. statei. [Bulletin of the Economy of Transport and Industry: Sb. science-practice articles] - Kharkiv .: UkrDazT., 2011, issue 35, pp. 214–216.

Dergoussova A.O. Metodychnyi pidkhid do formuvannia stratehii rozvytku zaliznychnoho turyzmu na zaliznytsiakh Ukrainy [Methodical Approach to the Formation of the Strategy for the Development of Railway Tourism on the Railways of Ukraine]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti : zb. nauk.-prakt. statei [Bulletin of the Economy of Transport and Industry: Sb. science-practice articles] Kharkiv .: UkrDazT, 2011, issue 35, pp. 51-54.

Golovkova L. S, Omelchak G. V. Osoblyvosti formuvannia ta rozvytku konkurentnoho potentsialu PAT «Ukrzaliznytsia» za umov reformuvannia [Features of the formation and development of the competitive potential of PJSC "Ukrzaliznytsya" under conditions of reformation]. Perspective economic and management issues: Collection of scientific articles. - Vienna, Austria, 2015, pp. 179-184.

Melnyk V.O. Biudzhetuvannia v systemi stratehichnoho planuvannia diialnosti pidpryiemstv zaliznychnoho transportu [Budgeting in the system of strategic planning of the railway transport enterprises]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti : zb. nauk.-prakt. statei. Ukrainska derzhavna akad. zaliznychnoho transportu [Bulletin of the Economy of Transport and Industry: Sb. science-practice articles. Ukrainian State Acad. rail transport. - Kharkiv .: UkrDazT. 2009, issue 28, pp. 183 - 185.

Pidlisnyi P., Kravchuk O. Ekonomichni aspekty stvorennia ta diialnosti operatorskoi multymodalnoi kompanii – pereviznyka Ukrzaliznytsi [Economic aspects of the creation and operation of the operator multimodal company - carrier Ukrzaliznytsia]. Ekonomist [Economist].. 2010, issue 3, pp. 66-72.

Chekhovskaya M. M. Metodychni pidkhody do otsinky efektyvnosti rozvytku systemy zaliznychnoho transportu Ukrainy v umovakh posylennia hlobalizatsii [Methodical approaches to the estimation of the efficiency of the development of the railway transport system of Ukraine in the conditions of increasing globalization]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti : zb. nauk.-prakt. statei [Bulletin of the Economy of Transport and Industry: Sb. science-practice articles]. Kharkiv .: UkrDazT,. 2012, issue 37, pp. 160-164.

Direktiva 91/440 YeES Soveta [Council Directive 91/440 EEC]. 1991, issue L 237, pp. 25-28.

Derzhavna tsilova prohrama reformuvannia zaliznychnoho transportu na 2010 – 2019 roky. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009-%D0%BF

Rehlament (IeS) № 1370/2007 Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady. Available at: http://doszt.gov.ua/content/media/Reglament-1371-UA.pdf

Golovkova L. S., Omelchak G.V. Zabezpechennia konkurentospromozhnosti zaliznychnoho transportu Ukrainy v umovakh yevrointehratsii [Ensuring the competitiveness of Ukraine's rail transport in conditions of European integration]. Zbirnyk naukovykh prats DNUZT «Problemy ekonomiky transportu» [Scientific Proceedings of the State Research and Production Enterprise "Problems of Transport Economics"], 2014, issue 7, Dnipropetrovsk: DNUZT - pp. 80-86

Association Agreement between Ukraine and the EU. Available at: http://mfa.gov.ua/ru/about-ukraine/european-integration/ua-eu-association

Smyrnov I.H., Sokur I. M., Sokur L. M., Herasymchuk V. V. Transportna lohistyka [Transport Logistics]. Tsentr uchbovoi literatury Publ, 2009, 222 p.

Prohrama onovlennia lokomotyvnoho parku zaliznyts Ukrainy na 2012-2016 rr. [Program of renewal of the locomotive fleet of railways of Ukraine for 2012-2016]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/840-2011-%D0%BF

$ 1 billion deal with General Electric: why Ukraine will not build its locomotives. Site Today. Available at: https://www.segodnya.ua/economics/transport/sdelka-na-1-mlrd-dollarov-s-general-electric-pochemu-ukraina-ne-postroit-svoi-lokomotivy-1118237.html
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)