DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i15.136503

Маркетинговий інструментарій визначення конкурентних переваг операторів поштового зв’язку

Т. Tardaskina, I. Stankevich, S. Ivasilievich

Анотація


Мета. Робота присвячена визначенню за допомогою маркетингового інструментарію конкурентних переваг операторів поштового зв’язку України. Методика. Теоретичною основою дослідження стали наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем формування стратегії досягнення конкурентних переваг підприємства. Для досягнення сформульованої мети використані такі методи, як: системний та факторний аналіз, методи порівнянь, узагальнень і аналогій, аналітичний метод, статистичний метод, метод експертних оцінок та, зокрема, маркетинговий інструментарій: SWOT-аналіз, ADL-аналіз. Результати. Досліджено ринок поштового зв’язку України, проведено маркетинговий аналіз за допомогою інструментарію SWOT-аналізу та ADL-аналізу операторів-лідерів поштового зв’язку України із визначенням їх конкурентних переваг. На основі проведених досліджень визначені стратегічні напрями підвищення рівня конкурентоспроможності операторів поштового зв’язку України. Наукова новизна та практична значимість. Авторами статті визначено, що саме застосування маркетингового інструментарію забезпечує можливість визначення конкурентних переваг операторів поштового зв’язку на сучасному етапі розвитку ринку послуг поштового зв’язку. У статті розроблено напрями, які сприятимуть підвищенню рівня конкурентоспроможності операторів та їх подальшому розвитку на національному та міжнародному ринку послуг поштового зв’язку.


Ключові слова


конкурентні переваги; маркетинговий інструментарій; SWOT-аналіз; ADL-аналіз; оператори поштового зв’язку; якість; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Князєва О.А. Стратегія розвитку поштового зв’язку / О.А. Князєва. Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013. – 100 с.

Застосування маркетингового інструментарію для формування моделі поведінки споживачів послуг поштового зв’язку / Н.О. Князєва, О.А. Князєва, Г.М. Лазовська // Економіка, менеджмент, бізнес: Збірник наукових праць. – Київ, ДУІКТ. – 2012. – № 1(5), Т.2.– С.4-12.

Економіка поштового зв’язку / [В.Г. Буряк, Л.А. Захарченко, В.М. Орлов та ін.]. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова. – [2-ге видання, перероблено і доповнено]. – Одеса, 2012 р. – 544 с.

Князєва О. А. Визначення перспектив розвитку поштового зв’язку в умовах сучасного конкурентного середовища / О. А. Князєва, С. С. Новицька // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2012. - Вип. 4. - С. 179-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2012_4_29.

Тардаскіна Т. М. Визначення маркетингової стратегії розвитку УДППЗ «Укрпошта» в умовах лібералізації ринку послуг поштового зв’язку / Т. М. Тардаскіна, І. В. Станкевич, О. М. Бондаренко // БІЗНЕСІНФОРМ - № 12 – 2016 – с. 318-323

Іваннікова М.М. Маркетингове управління конкурентними перевагами підприємства / М.М. Іваннікова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – №5 (50). – 2011. – С.243-246.

Исследования рынка почтовой логистики Украины /Українська асоціація директ маркетингу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.uadm.com.ua.

Офіційний сайт ПАТ «Укрпошта» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ukrposhta.com/

Офіційний сайт ТОВ «Нова пошта» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://novaposhta.ua/ru

Офіційний сайт ТОВ «Meest Express» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.meest-express.com.ua/ua/

REFERENCES

Knjazjeva, O. A. (2013). Strateghija rozvytku poshtovogho zvjazku. Odessa, Ukraine: ONAZ im. O.S. Popova.

Kniazieva, N. O., Kniazieva, O. A., & Lazovska, H. M. (2012). Zastosuvannia marketynhovoho instrumentariiu dlia formuvannia modeli povedinky spozhyvachiv posluh poshtovoho zviazku. Ekonomika, Menedzhment, Biznes: Zbirnyk Naukovykh Prats, 2(1(5)), 4-12.

Buriak, V. H., Zakharchenko, L. A., & Orlov, V. M. (2012). Ekonomika poshtovoho zviazku (2nd ed.). Odesa, Ukraine: ONAZ im. O. S. Popova.

Kniazieva, O. A., & Novytska, S. S. (2012). Vyznachennia perspektyv rozvytku poshtovoho zviazku v umovakh suchasnoho konkurentnoho seredovyshcha. Visnyk Sotsialno-ekonomichnykh Doslidzhen, (4), 179-185. Retrieved July 4, 2018, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2012_4_29

Tardaskina, T. M., Stankevych, I. V., & Bondarenko, O. M. (2016). Vyznachennia marketynhovoi stratehii rozvytku UDPPZ «Ukrposhta» v umovakh liberalizatsii rynku posluh poshtovoho zviazku. BIZNESINFORM, (12), 318-323.

Ivannikova, M. M. (2011). Marketynhove upravlinnia konkurentnymy perevahamy pidpryiemstva. Naukovyi Visnyk Poltavskoho Universytetu Ekonomiky I Torhivli, (5 (50)), 243-246.

Issledovaniya rynka pochtovoy logistiki Ukrainy. (n.d.). Retrieved July 4, 2018, from http://www.uadm.com.ua

HOLOVNA POShTA KRAINY. (n.d.). Retrieved from http://www.ukrposhta.com/

Nova Poshta - Sluzhba Dostavky #1 V Ukraini. (n.d.). Retrieved July 4, 2018, from https://novaposhta.ua/

Meest-express. (n.d.). Retrieved July 4, 2018, from https://www.meest-express.com.ua/ua/
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .