DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i15.136519

Напрямки розвитку транспортно-логістичного співробітництва України з ЄС

V. Kopytko, O. Kopytko

Анотація


Мета. Метою статті є визначення напрямків розвитку транспортно-логістичного співробітництва України з ЄС, що полягає у  необхідності координації відтворювального процесу з транспортно-логістичної складової . Методика.  Теоретико-методичною основою дослідження є праці вітчизняних вчених  з функціонування та розвитку транспортної логістики в рамках міжнародного співробітництва. Результати. Розвиток транспортно-логістичного співробітництва України з ЄС забезпечить сталий розвиток системи прогнозування на залізничному транспорті. Наукова новизна. Аналіз транспортної системи за видами галузей показав, що залізничний транспорт України є провідною галуззю в дорожньо-транспортному комплексі країни, що в кінцевому рахунку створює потужну основу для формування транскордонного транспортно-логістичного кластеру. Практична значимість. Запропоновані авторами пропозиції можна використати на зниження непродуктивних витрат в організації та освоєнні міжнародних перевезень за рахунок завчасного та адекватного реагування на очікуваний попит в сфері перевезень, а також підвищити обгрунтованість пропозицій щодо тарифної та інвестиційної політики ПАТ«Українська залізниця» .


Ключові слова


транспортно-логістичне співробітництво; технології перевізного процесу; залізничний транспорт; транспортна інфраструктура; транспортні послуги; інвестиції; відтворювальні процеси

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел

Logistics Market – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast 2016-2024. [Electronic resource] // Transparency Market Research. – New York, 2016. – Mode of access: Режим доступу: http://www.transparencymarketresearch.com/logistics-market.html (accessed 10.12.2016)

Устенко М. О. Актуальність формування транспортно-логістичних систем в умовах євроінтеграції / М. О. Устенко // Вісн екон. трансп. і пром-сті. — 2015. — № 49. — C. 207–210.

Співробітництво Україна – ЄС в сфері транспорту // Офіційний сайт Представництва України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ukraine-eu. mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/sectoral-dialogue/transport.

Стратегія розвитку "Укрзалізниці" на 2017-2021 роки. Режим доступу: https://economics.unian.ua/transport/2131084-kravtsov-predstaviv-strategiyu-rozvitku-ukrzaliznitsi-na-2017-2021-roki.html

Інфраструктурне забезпечення розвитку транспортної системи регіону : [монографія] / І.В. Заблодська [та ін.]. – Сєверодонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2016. – 193 с.

Партола А. І. Аналіз транспортно-логістичного комплексу України / А. І. Партола //Науковий вісник Ужгородського національного університету - Випуск 9, 2016, с.126-129.

Михайличенко К. М. Відновлення транзитного потенціалу як чинник підвищення конкурентоспроможності України / К. Михайличенко // Стратегічні пріоритети. — 2015. — № 4. — С. 59–65.

Яцюта О. Транспортно‐логістична система України в умовах європейської Інтеграції / О. Яцюта //Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право(науковий журнал) КНТЕУ – 2016. - № 3 – 89-99.

Кирлик Н. Ю. Європейський досвід розвитку транспортно-логістичних центрів / Н. Ю. Кирлик //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент (Збірник наукових праць) – 2016 – 22 – с.98-101.

Борщевський В. Модернізація транспортної інфраструктури в процесі наближення до ЄС: Досвід Польщі для України [Електронний ресурс] / В. Борщевський // Міжнародні відносини Серія "Економічні науки" – 2016 - № 9 Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua /index.php/ec_n/issue/view/174

Дашкуєв М. А. Сучасний стан процесу інтеграції транспортно-логістичної системи України в європейський субрегіональний простір / М. А. Дашкуєв //БІЗНЕСІНФОРМ (Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця) – 2015 - № 5 – с.133-140. Режим доступу: www.business-inform. net

Омелян В. Україна не мінятиме ширину рейок на старих залізничних коліях [Електронний ресурс] / В. Омелян // Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2234470-ukraina-ne-minatime-sirinu-rejok-na-starih-zaliznicnih-koliah-omelan.html

References

Logistics Market – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast 2016-2024. (2016). Transparency Market Research. Retrieved December 10, 2016, from http://www.transparencymarketresearch.com/logistics-market.html

Ustenko, M. O. (2015). Aktualnist formuvannia transportno-lohistychnykh system v umovakh yevrointehratsii. Visn Ekon. Transp. I Prom-sti, (49), 207-210.

Spivrobitnytstvo Ukraina – YeS v sferi transportu. (n.d.). Retrieved July 4, 2018, from http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/sectoral-dialogue/transport

Kravtsov predstavyv stratehiiu rozvytku "Ukrzaliznytsi" na 2017-2021 roky. (2017, September 13). Retrieved July 4, 2018, from https://economics.unian.ua/transport/2131084-kravtsov-predstaviv-strategiyu-rozvitku-ukrzaliznitsi-na-2017-2021-roki.html

Zablodska, I. V. (2016). Infrastrukturne zabezpechennia rozvytku transportnoi systemy rehionu. Sievero¬donetsk, Ukraine: SNU im. V. Dalia.

Partola, A. I. (2016). Analiz transportno-lohistychnoho kompleksu Ukrainy. Naukovyi Visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu, (9), 126-129.

Mykhailychenko, K. (2015). Vidnovlennia tranzytnoho potentsialu yak chynnyk pidvyshchennia konkurentospromozhnosti Ukrainy. Stratehichni Priorytety, (4), 59-65

Yatsiuta, O. (2016). Transportno‐lohistychna systema Ukrainy v umovakh yevropeiskoi Intehratsii. Zovnishnia Torhivlia: Ekonomika, Finansy, Pravo(naukovyi Zhurnal) KNTEU, (3), 89-99

Kyrlyk, N. Y. (2016). Yevropeiskyi dosvid rozvytku transportno-lohistychnykh tsentriv. Naukovyi Visnyk Mizhnarodnoho Humanitarnoho Universytetu. Seriia: Ekonomika I Menedzhment (Zbirnyk Naukovykh Prats), (22), 98-101.

Borshchevskyi, V. (2016). Modernizatsiia transportnoi infrastruktury v protsesi nablyzhennia do YeS: Dosvid Polshchi dlia Ukrainy. Mizhnarodni Vidnosyny Seriia "Ekonomichni Nauky", (9). Retrieved July 4, 2018, from http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/view/174

Dashkuiev, M. A. (2015). Suchasnyi stan protsesu intehratsii transportno-lohistychnoi systemy Ukrainy v yevropeiskyi subrehionalnyi prostir. BIZNESINFORM (Kharkivskyi Natsionalnyi Ekonomichnyi Universytet Im. S. Kuznetsia), (5), 133-140. Retrieved July 4, 2018, from www.business-inform.net

Omelian, V. (2017, May 24). Ukraina ne miniatyme shyrynu reiok na starykh zaliznychnykh koliiakh. Retrieved July 4, 2018, from https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2234470-ukraina-ne-minatime-sirinu-rejok-na-starih-zaliznicnih-koliah-omelan.html
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)