DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i15.136595

Менеджмент майбутнього

Y. Aksenov

Анотація


Мета. Показати вченим і практикам напрямки вдосконалення менеджменту в сучасних умовах. Методика. Запропоновано застосувати комплексне використання маркетингу та логістики в менеджменті на основі системного підходу та системного аналізу. Результати. Обґрунтовано необхідність вдосконалення менеджменту на основі системного підходу та системного аналізу до комплексного використання маркетингу та логістики. Наукова новизна. Запропоновано реальний методичний підхід до розвитку менеджменту, з урахуванням мінімізації транспортної складової в ціні продукції і підвищення доходів від її реалізації. На відміну від існуючих напрямків розвитку менеджменту він базується на економічних результатах господарської діяльності транспортних суб'єктів господарювання. Практична значимість. Використання наведеного методичного підходу до вдосконалення менеджменту дозволить вітчизняним менеджерам приймати науково обґрунтовані рішення щодо розвитку галузей і економіки країни в перспективі.


Ключові слова


освіта; корупція; маркетинг і логістика; системність; професіоналізм

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Аксенов И. М. Маркетингово-логистический менеджмент в сфере перевозок: учебное пособие / И. М. Аксенов – изд. Основа – 2012. – 289с.

Грэхем Р. Даулинг Наука и искусство маркетига / Грэхем Р. Даулинг // Санкт-Петербург – Вектор.– 2006. – 392 с.

Н. И. Кабушкин Основы менеджмента: учебное пособие 3-е издание / Н. И. Кабушкин — Минск «новое знание» 2000—С 336.

Мескон М. Основы менеджмента. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. М. Хедоури – М.: Дело, 1997. — 704 с.

Орловский П. Н. Системный анализ и системный подход в экономике и управлении / П. Н. Орловский – Одесса: Пласке, 2010. – 195 с.

О. С. Падалка Соціальні проблеми в практиці управління / О. С. Падалка, В. В. Кулешов // «Економіка України». — 2016. — № 1 (650).

А. В. Перепелюк Основы менеджмента на железнодорожном транспорте / А. В. Перепелюк, Г.Д. Ейтутис – Днепропетровск: Континет. 1996. – 174с.

В .И. Сергеев Логистика в бизнесе: учебник / В .И. Сергеев – Москва. Инфра — М. 2001.- 608с.

П. С. Таранов Управление без тайн / П. С. Таранов – Донецк – 1997. – 448 с.

References

Aksenov, I. M. (2012). Marketingovo-logisticheskiy menedzhment v sfere perevozok. Ukraine: Osnova.

Dauling, G. R. (2006). Nauka i iskusstvo marketiga. Sankt-Peterburg, Russian Federation: Vektor.

Kabushkin, N. I. (2000). Osnovy menedzhmenta (3rd ed.). Minsk: Novoe znanie.

Meskon, M., Albert, M., & Khedouri, F. (1997). Osnovy menedzhmenta. Moscow, Russian Federation: Delo.

Orlovskiy, P. N. (2010). Sistemnyy analiz i sistemnyy podkhod v ekonomike i upravlenii. Odessa, Ukraine: Plaske.

Padalka, O. S., & Kuleshov, V. V. (2016). Sotsialni problemy v praktytsi upravlinnia. Ekonomika Ukrainy, (1 (650)).

Perepelyuk, A. V., & Yeytutis, G. D. (1996). Osnovy menedzhmenta na zheleznodorozhnom transporte. Dnepropetrovsk, Ukraine: Kontinet.

Sergeev, V. I. (2001). Logistika v biznese. Moscow, Russian Federation: Infra.

Taranov, P. S. (1997). Upravlenie bez tayn. Donetsk, Ukraine.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .