DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i16.151919

ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ БАНКУ: ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ

V. V. BOBYL, M. A. DRON, A. S. TARANENKO

Анотація


Мета. Робота присвячена удосконаленню методичного підходу щодо кількісного визначення операційних ризиків банку та визначенні ефективних шляхів зменшення їх обсягу. Методика. Для вирішення задач такого класу в роботі використано загальнонаукові й спеціальні методи економічної науки, а саме: системний підхід та методи раціонального вирішення проблем. Результати. У роботі розкрито сутність операційних ризиків банку, надано їх каталог за такими напрямками: технологічний ризик, ризик виконавця, корпоративний ризик, інноваційний ризик, стратегічний ризик, ризик репутації. Розглянуто основні елементи управління операційними ризиками та особливості їх застосування в сучасних умовах господарювання (в умовах кризи). Запропоновано напрямки вдосконалення науково-методичних підходів щодо оцінки та управління операційними ризиками з урахуванням окремих чинників внутрішнього операційного середовища банку. Наукова новизна. Визначено основні напрями оцінки та зменшення обсягів операційних ризиків у банківських установах. Практична значимість. Використання наведеного методичного підходу дозволить ризик-менеджерам ефективно визначати та зменшувати розміри операційних ризиків банку як в ординарних умовах, так і в умовах фінансової невизначеності.


Ключові слова


операційні ризики; банк; оцінка; управління; каталог операційних ризиків банку

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Коваленко, В. В. Операцінний ризик в системі ризик-менеджменту банку / В. В. Коваленко // Сучасний науковий вісник. – 2014. – № 4(200). – С. 58–64.

Чаплига, В. В. Управління операційним ризиком в забезпеченні ефективності функціонування банку / В. В. Чаплига // Регіональна економіка. – 2013. – № 4(70). – С. 150–156.

Тіщенко, Є. О. Управління операційними ризиками / Є. О. Тіщенко // Фінансовий простір. – 2017. – № 4(28). – С. 91–96.

Chapman R. J., Simple Tools and Techniques for Enterprise Risk Management, 2nd edition / R. J. Chapman. – WestSussex : JohnWiley&Sons, Ltd., 2011. – 406 p.

Пашков, Р. В. Методика идентификации существенных рисков / Р. В. Пашков, Ю. Н. Юденков // Бухгалтерия и банки. – 2016. – № 7. – С. 37–46.

Грюнинг, Х. Ван. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Х. Ван Грюнинг, С. Брайонович-Братанович. – Москва : Весь Мир, 2004. – 150 c.

Ризик-менеджмент у банку: теорія та організація : монографія/ І. В. Бєлова, О. А. Криклій, О. М. Пожар, Н. П. Верхуша ; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : Корпункт, 2014. – 192 с.

Синки, Д. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / Д. Синки; пер. с англ. А. Левинзон. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1017 с.

Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» : Постанова Правління НБУ від 15.03.2004 р. № 104. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04. – Назва з екрану.

International Convergence of Capital Measuremeht and Capital Standards. – Basel. – November, 2005. – Access Mode : http://www.bis.org/publ/bcbs118.pdf – Title from the screen.

Бобиль, В. В. Управління фінансовими ризиками банків : монографія. / В. В. Бобиль, Ю. П. Макаренко. – Дніпропетровськ : «Герда», 2014. – 266 с.

Бобиль, В. В. Оцінка фінансового стану банку в умовах кризи / В. В. Бобиль // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2014. – № 1. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnudps/2014_1/zmist.htm.

Kovalenko, V. V. (2014). Operatsinnyi ryzyk v systemi ryzyk-menedzhmentu banku. Suchasnyi naukovyi visnyk, 4(200), 58-64. (in Ukranian)

Chaplyha, V. V. (2013). Operational Risk Management in Ensuring the Effective Functioning of the Bank. Rehionalna ekonomika, 4(70), 150-156. (in Ukranian)

Tishchenko, Y. O. (2017). Upravlinnia operatsiinymy ryzykamy. Financial Space, 4(28), 91-96. (in Ukranian)

Chapman, R. J. (2011). Simple Tools and Techniques for Enterprise Risk Management, 2nd edition. WestSussex: JohnWiley&Sons, Ltd. (in English)

Pashkov, R. V., & Yudenkov, Y. N. (2016). Metodika identifikatsii sushchestvennykh riskov. Bukhgalteriya i banki, 7, 37-46. (in Russian)

Gryuning, K. Van., & Brayonovich-Bratanovich, S. (2004). Analiz bankovskikh riskov. Sistema otsenki korporativnogo upravleniya i upravleniya finansovym riskom. Moscow: Ves Mir . (in Russian)

Bielova, I. V., Kryklii, O. A., Pozhar, O. M., & Verkhusha, N. P. (2014). Ryzyk-menedzhment u banku: teoriia ta orhanizatsiia: Monohrafiia. Sumy: Derzhavnyi vyshchyi navchalnyi zaklad «Ukrainska akademiia bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy». (in Ukranian)

Sinki, D. (2007). Financial management in commercial banks and in the financial services industry. Moscow: Al'pina Biznes Buks. (in Russian)

Systema otsinky ryzykiv: Postanova Pravlinnia NBU № 104 (2004). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04 (in Ukranian)

International Convergence of Capital Measuremeht and Capital Standards. Basel. (2005). Retrieved from http://www.bis.org/publ/bcbs118.pdf (in English)

Bobyl, V. V., & Makarenko, Y. P. (2014). Upravlinnia finansovymy ryzykamy bankiv: Monohrafiia. Dnipropetrovsk: Herda Publisher. (in Ukranian)

Bobyl, V. V. (2014). Otsinka finansovoho stanu banku v umovakh kryzy. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, 1. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnudps/2014_1/zmist.htm (in Ukranian)
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)