DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i1.15550

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО РЕФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ДЕПОВСЬКОГО РЕМОНТУ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ

Юлія Вадимівна Булгакова, Юрій Савельович Бараш

Анотація


У статті проаналізовані підходи до розвитку технічної бази з деповського ремонту вантажних вагонів за часів СРСР та необхідність розробки концепції її реформування в Україні.

Ключові слова


реформування, технічна база, деповський ремонт

Повний текст:

PDF

Посилання


Карась, О. О. Формування сучасного меха-нізму управління підприємствами в ринкових умо-вах (на прикладі пасажирського господарства заліз-ничного транспорту) [Текст]: дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / О. О. Карась; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2008. – 205 с.

Круш, П. В. Формування та розвиток моделі корпоративного управління в трансформаційній економіці [Текст]: монографія / П. В. Круш, О. П. Кавтиш, А. В. Гречко; під заг. ред. канд. екон. наук, проф. П. В. Круша. – К.: Центр учбової літ-ри, 2007. – 264 с.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції державної програми ре-формування залізничного транспорту України» № 651-р від 27 грудня 2006 р. [Текст].

Економічна енциклопедія [Текст]: у 3 т. / редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) [та ін.]. – К.: Вид-ий центр «Академія», 2002. – Т. 2. – 952 с.

Гречко, А. В. Управління корпоративною трансформацією в системі залізничного транспорту України [Текст] : дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / А. В. Гречко. – К., 2009. – 205 с.

Лобойко, Л. М. Підвищення ефективності використання пасажирських вагонів [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.22.20 / Л. М. Лобойко; Дніпро-петр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2009. – 195 с.

Чернов, В. Н. Исследование вопросов раз-мещения устройств грузовых вагонов на железных дорогах общего пользования [Текст]: дис. канд. техн. наук / В. Н. Чернов. – М., 1967. – 167 с.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)