Обгрунтування оптимального рівня надійності (якості) виробу з позиції виробника

Е. В. Бугаева

Анотація


Розроблено методику двоетапного розв'язання задачі обґрунтування економічно доцільного рівня якості (надійності) технічних засобів транспорту за критерієм мінімізації витрат за період життєвого циклу виробу. На першому етапі із застосуванням математичного апарату знаходять величину витрат на розробку і вигото-влення виробу, яка відповідає економічному оптимуму. На другому етапі визначають технічні параметри виробу, що відповідають цьому знайденому оптимальному значенню витрат, і враховується творчий харак-тер удосконалення конструкції шляхом розробки і впровадження інновацій.

Ключові слова


підвищення якості виробів; експлуатаційні витрати; витрати на розробку

Повний текст:

PDF (Русский) PDF

Посилання


Аристов, А. В. Управление качеством [Текст] / А. В. Аристов. – М.: ИНФРА – М, 2008. – 240 с.

Бром, А. Е. Интегрированная логистическая поддержка жизненного цикла наукоемкой продукции [Текст] / А. Е. Бром, А. А. Колобов, И. Н. Омельчен-ко. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. – 296 с.

Бугаева, Е. В. Влияние морального старения и экономической оценки пассажирских вагонов на стратегию воспроизводства и обновления [Текст] / Е. В. Бугаева // Iнформацiйно-керуючi системи на залiзничному транспорті. – Х.: УкрДАЗТ, 2009. – № 3. – С. 85–88.

Вагонное хозяйство [Текст] / учебник под ред. д.т.н., проф. П. А. Устича. – М.: Маршрут, 2003. – 560 с.

Гридюшко, В. И. Вагонное хозяйство [Текст] / В. И. Гридюшко, В. П. Бугаев, Н. З. Криворучко. – М.: Транспорт, 1988. – 295 с.

Канне, М. М. Системы, методы и инструмен-ты менеджмента

качества [Текст] / М. М. Канне, Б. В. Иванов, В. Н. Корешков, А. Г. Схуртладзе. – СПб.: Питер, 2009. – 560 с.

Павлов, Л. Н. Концепция стоимости жизнен-ного цикла как инструмент взаимодействия по-ставщиков и потребителей в условиях рыночной экономики в Европе [Текст] / Л. Н. Павлов. // Же-лезнодорожный транспорт. – 2006 г. – №9. – С. 75-77.

Фатхутдинов, Р. А. Стратегический маркетинг [Текст] / Р. А. Фатхутдинов. – СПб.: Питер, 2008. – 368 с.

Шаламов, А. С. Интегрированная логистиче-ская поддержка наукоемкой продукции [Текст] / А. С. Шаламов. – М.: Университетская книга, 2008. – 464 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i1.15552

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)