РОЗВИТОК ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ВЕЛИКИХ МІСТ З ПОЗИЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Ю. П. Мельянцова

Анотація


У статті проведено порівняльний аналіз нинішнього стану всіх видів міського транспорту, виявлено ос-новні недоліки їх функціонування (вплив на зовнішнє середовище, затори, травматизм та загибель людей) та визначено перспективи їх подальшого розвитку. Запропоновані заходи, що надалі сприятимуть пріоритет-ному застосуванню рейкового пасажирського транспорту.

Ключові слова


сталий розвиток; міський транспорт; рейковий пасажирський транспорт

Повний текст:

PDF

Посилання


Гринчук, Н. Комплексний соціально-економічний розвиток міст: розгляд окремих мето-дологічних підходів та механізмів [Текст] / Н. Гринчук. // Управління сучасним містом. – 2004. – № 4-6. – С. 10-16.

Питухіна, Е. Різні погляди на сталий розви-ток [Текст] / Е. Питухіна. // Управління сучасним містом. – 2004. – № 7-9. – С. 84-86.

Варналій, З. С. Економічний та соціальний розвиток регіонів України: проблеми і перспективи [Текст] / З. С. Варналій, Л. М. Борщ. // Регіональна економіка. – 2004. – № 3. – С. 263-269.

Шапар, А. Деякі принципові положення про сталий розвиток [Текст] / А. Шапар. // Технопо-ліс. – 2006. – № 5. – С. 39-40.

Мариненко, В. Сталий розвиток – об’єктивна необхідність для України [Текст] / В. Мариненко. // Управління сучасним містом. – 2006. – № 3-4/7-12. – С. 54-62.

Бакалова, Л. Сталий розвиток як відповідь на загострення екологічних проблем [Текст] / Л. Бакалова. // Управління сучасним містом. – 2006. – № 3-4/7-12. – С. 254-260.

Миляев, В. Б. Нормирование выбросов ав-тотранспорта [Текст] / В. Б. Миляев, Н. С. Буренин, М. В. Волкодаева. // Экология производства. – 2008. – № 8. – С. 64-68.

Фатюха, Н. Г. Автомобільний транспорт як об’єкт статистичного дослідження [Текст] / Н. Г. Фатюха. // Статистика України. – 2010. – № 1. – С. 53-58.

Посвежинский, В. Ф. Выявление значимых экологических аспектов по критерию их приоритет-ности [Текст] / В. Ф. Посвежинский, С. В. Юрецкий, Т. А. Новосельцева. // Экология производства. – 2008. – № 5. – С. 42-46.

Крісенко, О. Конкурентоспроможність тра-нспортних послуг для населення в містах [Текст] / О. Крісенко // Вісн. нац.. акад. держ. управління при Президентові України. – 2004. – № 3. – С. 301-307.

Екологічне управління [Текст]: підручник. / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. –К.: Либідь, 2004. – 432 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i1.15567

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)