ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ І ПАРАМЕТРІВ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З МАЙНОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДРИЄМСТВА

Л. М. Савчук, І. Г. Абердіхіна

Анотація


Пропонується методика визначення основних параметрів формування моделей зниження витрат, пов’язаних з майновими ризиками. Під час формування моделей використовується експонентний розподіл для характеристики розподілу величини реально виникаючих збитків при реалізації майнових ризиків.

Ключові слова


оптимізаційні процедури; ресурси; відшкодування витрат; майнові ризики

Повний текст:

PDF

Посилання


Аберніхіна, І. Г. Необхідність розробки ор-ганізаційно-економічного механізму захисту під-приємства від майнових ризиків [Текст] / І. Г. Абер-ніхіна // Трансформаційні процеси в економіці дер-жави та регіонів: 2-га Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 19-20 жовт. 2006 р.) – Запоріжжя, 2006. – С. 17.

Аберніхіна, І. Г. Підходи до встановлення ефективних способів організації покриття майнових ризиків підприємства [Текст] / І. Г. Аберніхіна // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – № 4(20). – С. 122-127.

Аберніхіна, І. Г. Система управління май-новими ризиками підприємства як складова його економічної безпеки [Текст] : монографія / І. Г. Аберніхіна, Л. М. Савчук. – Д.: Пороги, 2009. – 153 с.

Аберніхіна, І. Г. Урахування потенційних можливостей підприємства при формуванні моделей покриття майнових ризиків [Текст] / І. Г. Аберніхіна // «Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку»: 5 регіональна наук.-практ. конф. (Павло-град, 24 квітня 2003 р.) – Павлоград: ЗПІЕУ, 2003. – С. 117-120.

Бирючев, О. И. Франшиза как один из мето-дов оптимизации расходов на страхование [Текст] / О. И. Бирючев // Финансы. – 2001. – № 10. – С. 51-57.

Бурроу, К. Основы страховой статистики [Текст] / К. Бурроу. - М: Анкил, 1997. - 185 с.

Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и ма-тематическая статистика [Текст]: учеб. пособие для вузов / В. Е. Гмурман. - М: Высш. шк., 2000. -479 с.

Корнилов, И. А. Актуарные расчеты в иму-щественном страховании [Текст] / И. А. Корнилов. -М.: МЭСИ, 1998. - 103 с.

Кутуков, В. Б. Основы финансовой и страховой математики: Методы расчета кредитных, ин-вестиционных, пенсионных и страховых схем [Текст] / В. Б. Кутуков. - М: Дело, 1998. - 304 с.

Савчук, Л. М. Обґрунтування методики ви-значення непрямих витрат при формуванні механіз-му страхового захисту підприємства від майнових ризиків [Текст] / Л. М. Савчук, І. Г. Аберніхіна // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – № 3(19). – С. 129-138.

Фалин, Г. И. Математический анализ рисков в страховании [Текст] / Г. И. Фалин. – М.: Российс-кий юридический изд. дом, 1994. – 273 с.

Штрауб, Э. Актуарная математика имущес-твенного страхования [Текст] / Э. Штрауб. – М.: Анкил, 1994. – 148 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i1.15569

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)