Обгрунтування оптимального рівня якості виробу з позиції виробника

Е. В. Бугаева

Анотація


Розроблено методику двоетапного вирішення завдання обгрунтування економічно доцільного рівня яко-сті виробу з позицій виробника за критерієм максимізації ефективності витрат на забезпечення якості. На першому етапі перебуває величина витрат на розробку і виготовлення виробу, що дозволяють досягти мак-симуму рентабельності. На другому етапі маємо конкретні технічні параметри виробу, відповідні еко-номiчному оптимуму з повним урахуванням творчого характеру розробки і впровадження інновацій.

Ключові слова


конкурентоспроможність, дохід, прибуток, якість, витрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Аристов, А. В. Управление качеством [Текст] / А. В. Аристов. – М.: ИНФРА – М, 2008. – 240 с.

Бром, А. Е. Интегрированная логистическая поддержка жизненного цикла наукоемкой продук-ции [Текст] / А. Е. Бром, А. А. Колобов, И. Н. Омельченко. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. – 296 с.

Бугаева, Е. В. Обоснование лимитной цены модернизации пассажирского вагона после истече-ния нормативного срока службы [Текст] / Е. В. Бу-гаева. // Вiсн. економiки транспорту i промисловостi : зб. наук.-практ. ст. – Х.: УкрДАЗТ, 2009. – № 26. – С. 169–173.

Бугаева, Е. В. Влияние морального старения и экономической оценки пассажирских вагонов на стратегию воспроизводства и обновления [Текст] / Е. В. Бугаева. // Iнформацiйно-керуючi системи на залiзничному транспортi. – Х.: УкрДАЗТ, 2009. – № 3. – С. 85–88.

Канне, М. М. Системы, методы и инструменты менеджмента качества [Текст] / М. М. Канне, Б. В. Иванов, В. Н. Корешков, А. Г. Схуртладзе. – СПб.: Питер, 2009. – 560 с.

Фатхутдинов, Р. А. Стратегический маркетинг [Текст] / Р. В. Фатхутдинов. – СПб.: Питер, 2008. – 368 с.

Шаламов, А. С. Интегрированная логистиче-ская поддержка наукоемкой продукции [Текст] / А. С. Шаламов. – М.: Университетская книга, 2008. – 464 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i2.16739

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)