Мотивація праці на залізничному транспорті в умовах його реформування

І. О. Ляшенко, М. П. Сначов

Анотація


У статті розглянуті основні напрямки мотивації праці та її оплати на залізничному транспорті, деякі ас-пекти мотивації праці та її оплати в ході реструктуризації залізничного транспорту України, а також важли-вість мотивації праці для розвитку залізничного транспорту в єдиній транспортній системі України.

Ключові слова


реструктуризація, мотивація, оплата праці, продуктивність праці

Повний текст:

PDF

Посилання


Про затвердження Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010–2015 роки [Текст]: / Постанова Кабінету Міні-стрів України від 16 грудня 2009 р. № 1390.

Виханский О. С. Менеджмент [Текст]: учеб-ник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – 3-е изд. – М.: Гардарики, 2002. – 528 с.

Кириченко, И. А. Теоретическое обоснование мотивационной основы организационного поведе-ния: [Текст] / И. А. Кириченко // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практ. конф. 29 квітня 2008 р. – Х.: ФОП Александрова К. М., 2008. – С. 65–69.

Сурков, С. Социально-психологические моде-ли в анализе трудовой мотивации работников: [Текст] / С. Сурков // Вопр. экономики. – 2004. – № 8. – С. 90–101.

Система грейдов // [Електрон. ресурс] / HR-portal. – Режим доступа – http://www.hr-portal.ru

Герасимов, Б. Н. Менеджмент персонала [Текст]: Учебное пособие / Б. Н. Герасимов, В. Г. Чумак, Н. Г. Яковлева – Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – 448 с.

Сначов М. П., Принципы мотивации труда на железнодорожном транспорте [Текст] / М. П. Сна-чов, А. А. Пашнюк // Вагонный парк. – 2010. - № 9. – С. 54-57.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i2.16748

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)