Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в умовах інформаційної глоалізації

Л. Л. Калініченко

Анотація


Розглянуто проблеми розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні. Визначено супереч-ності переходу до інформаційного розвитку суспільства.

Ключові слова


інформаційно-комунікаційні технології; зміна; структура; розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Кастельс, М. Информационная эпоха: эконо-мика, общество и культура [Текст]: М. Кастельс; пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. — М.: ГУ ВШЭ, 2000. — 608 с.

Круп’як, Т. П. Інноваційний процес: аналіз у рамках теорії інформаційної економіки [Текст] / Т. П. Круп’як // Науково-технічна інформація. – 2006. – № 3. – С. 25 – 29.

Пенькова, І. В. Інформаційна економіка: пи-тання теорії [Текст]: монографія / І. В. Пенькова. – Донецьк: ДонНТУ, 2006. – 296 с.

Радионов, И. И. Становление глобального ин-формационного общества: проблеми и перспективы [Текст] / И. И. Радионов. – М. : СИНГЕТ, 2005. – 332 с.

Уэбстер, Ф. Теории информационного общес-тва [Текст] / Френк Уэбсте. – М.: Аспект Пресс

Федулова, Л. І. Технологічний розвиток еко-номіки України [Текст] / Л. І. Федулова. – К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2006. – 627 с.

Волк, О. М. Інформаційно-комуніакаційні те-хнології як засіб досягнення стлого еколого-економічного розвитку України [Текст] / О. М. Волк // Економічний простір. – 2008. - № 17. – С. 221-226.

Івченко, В. І. Проблеми інноваційного розвит-ку підприємств: інформаційно-комунікаційні техно-логії [Текст] / В. І. Івченко // Науковий вісник ПУСКУ. – 2008. - № 1(26). – С. 112-117.

Овчарук, О. В. Місце та роль інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти країн Європейського союзу [Електрон. ресурс] / О. М. Овчарук. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em6/content/ 08oovcue.htm.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i2.16750

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)