Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів у локомотивному депо

Л. О. Михайлова, Б. О. Шумляєв

Анотація


Розглянуті питання щодо економічної ситуації на залізничному транспорті в умовах сучасного ринку взагалі та у відокремленому структурному підрозділі. Розраховані економічні показники діяльності підпри-ємства, які характеризують ефективність використання основних засобів, та проведено їх аналіз. Запропоно-вані шляхи підвищення ефективності використання основних засобів.

Ключові слова


транспорт; основні засоби;локомотивне депо; діяльність; ефективне використання

Повний текст:

PDF

Посилання


Бухгалтерський фінансовий облік [Текст]: Підруч. для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навч. закладів / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. -5-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003 – 726 с.

Концепція державної програми реформування залізничного транспорту України [Електрон. ре-сурс]. – Режим доступу http://www.uz.gov.ua.

Концепція державної програми реформування залізничного транспорту [Текст] // Магістраль. – 2007 р. – № 1 (1179), 10-16 січ.

Концепція Державної програми реформування залізничного транспорту України [Текст] // Магіст-раль. –2006. – № 45 (1155). – С. 3.

Методичні рекомендації з ведення бухгал-терського обліку в структурних підрозділах локомо-тивного господарства [Текст] / Розроблено Держав-ним науково-дослідним центром залізничного транспорту України. – К., 2004.

Реформування бухгалтерського обліку на залізничному транспорті України. Офіційне видання [Текст] / за ред. канд. екон. наук М. В. Макаренко. – К.: КУЕТТ, 2002.

Савицкая, Г. В. Экономический анализ [Текст]: учебник / Г. В. Савицкая. – 9-е изд., испр. – М.: Новое знание, 2004. – 640 с.

Облікова політика Укрзалізниці [Текст]: Наказ Державної адміністрації залізничного транспорту України від 26.07.2007 р. № 384-Ц.

Положення про відокремлений структурний підрозділ «Дніпропетровське локомотивне депо» Державного підприємства «Придніпровська залі-зниця».
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i2.16802

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)