Концептульні основи формування та функціонування логістичної системи залізничного транспорту

Н. В. Якименко

Анотація


Визначено теоретичні основи формування та функціонування логістичної системи залізничного транс-порту України.

Ключові слова


logistical system; railway transportation; efficiency; optimization

Повний текст:

PDF

Посилання


Дикань, В. Л. Основи логістичної інтеграції при формуванні логістичних систем [Текст] / В. Л. Дикань, Я. М. Панчишин // Вісн. економіки транспорту і промисловості: зб. наук. пр. – Х.: УкрДАЗТ, 2009. - № 26. – С.60–63.

Ларіна, Р. Р. Формування та забезпечення на-дійності регіональних логістичних систем: моно-графія [Текст] / Р. Р. Ларіна. – Донецьк: «Норд-Пресс», 2005. - 284 с.

Николайчук, В. Е. Логистика: теория и прак-тика управления [Текст]: учебн. пособие / В. Е. Ни-колайчук, В. Г. Кузнецов.- Донецк: НОРД-ПРЕСС, 2006. – 540 с.

Омельченко, О. Д. Створення логістичної сис-теми керування вантажопотоками на залізничному транспорті [Текст] / О. Д. Омельченко,С. О. Артем-чук // Зб. наук. пр. ДЕТУТ. Сер. Транспортні систе-ми і технології. - 2007. - Вип. 12. – С. 141-145.

Пономарьова, Ю. В. Логістика [Текст]: навч. посіб. / Ю. В. Пономарьова. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 192 с.

Пукіш, Н. Б. Моделі оцінки та аналізу в логіс-тичних системах підприємства [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / Н. Б. Пукіш. - Хмельницький, 2003. – 16 с.

Теоретичні засади логістики [Текст]: підруч-ник: у 2 т. / Бакаєв О. О., Кутах О. П., Пономаренко Л. А. – К.: Київ. ун-т економіки і технологій транс-порту, 2003. - Т. 1. – 430 с.

Тридід, О. М. Логістика [Текст]: навч. посіб. / О. М. Тридід.- К. : Знання, 2008. – 566 с.

Щолокова, Т. В. Формування логістичної сис-теми металургійного підприємства [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / Т. В. Щолокова. — Луганськ, 2007. — 21 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i2.16807

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)