Системи та моделі управління запасами підприємства

К. В. Образцова, А. В. Шульга

Анотація


У статті охарактеризовано основні моделі та системи управління запасами, виокремлено їх переваги та недоліки, виділено взаємозв'язок, який існує між витратами, пов'язаними з утриманням запасів і терміном їх зберігання.

Ключові слова


запаси; витрати; управління; система управління запасами; моделі управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець, Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» [Текст] / Ф. Ф. Бутинець. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 448 с

Голов, С. Ф. Управлінський облік. Підручник

[Текст] / С. Ф. Голов. - 3-тє вид. - К.: Лібра, 2006. - 704 с

Лень, В. С. Управлінський облік: навч. посібник

[Текст] / В. С. Лень. - 2-ге видання., випр. - К.: Знання-Прес, 2006. - 317 с

Аникин, Б. А. Логистика: учеб. пособие. [Текст] / Б. А. Аникин, Т. А. Роднина. - М: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 408 с

Линдере, М. Управление закупками и поставками: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономика и управление». [Текст] / М. Линдере, Ф. Джонсон, А. Флинн. -М: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 751 с.

Фольмут, X. И. Инструменты контроллинга от А до Я [Текст ] / X. Й. Фольмут. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 288 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i3.16843

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)