ФЕЙКИ, ЧУТКИ ТА ПЛІТКИ ЯК ЗАСІБ СУСПІЛЬНОЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ І ПОСЛАБЛЕННЯ БЕЗПЕКОВОЇ КОМПОНЕНТИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОЮ

Автор(и)

  • B ANDRUSHKIV Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, Президент Академії соціального управління, вул. Микулинецька 46, 46000, Тернопіль, Ukraine
  • O VIVCHAR каф. «Экономической безопасности и финансовых расследований», Тернопольский национальный экономический университет, ул. Микулинецька 46 А, 46004, Тернополь,, Ukraine
  • О POHAIDAK Тернопольский национальный технический университет им. Ивана Пулюя, ул. Микулинецька 46, 46000, Тернополь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem.v0i1(17).176464

Ключові слова:

національна безпека, фейки, плітки, чутки, гібридна війна, дезінформація, ідеологія, інноваційна політика, підприємства, стабільність, стратегія, ефективність, господарська діяльність, трансформаційне суспільство, Європейський Союз

Анотація

Мета. Стаття присвячена розв’язанню проблеми поширення пліток, чуток та фейків як одному з інструментів навіювання передчуттів великої антиукраїнської змови в умовах гібридної війни. Методика. Для вирішення даної наукової проблематики застосовано: структурний метод; порівняльного аналізу емпіричних даних; абстрактно-логічного узагальнення. Результати. На основі аналізу літературних джерел та існуючого досвіду безпекової роботи виявлено проблеми з їх попередження. Визначено напрями посилення і розвитку національної безпеки в умовах суспільної дезінформації. Наукова новизна. Запропоновано шляхи підвищення ефективності безпекових заходів та попередження негативного впливу дезінформаціїї за рахунок державних ідеологічно-виховних та інноваційно-управлінських чинників. Практична значимість. Основні положення наукової статті нададуть можливість за рахунок згаданих чинників, забезпечити спокій у суспільстві та стабільне функціонування національної економіки України, що власне і може зробити їх конкурентоздатною в умовах ЄС. Оскільки, дослідження здійснено в умовах трансформаційного посттоталітарного суспільства.

Посилання

Список літератури:

Андрушків Б. М., Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми: Підручник для студентів та викладачів економічних спеціальностей вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, системи підвищення кваліфікації. Тернопіль: Лілея, 1997. 292 с.

Андрушків Б., Романська І. Маргіналізація і глобальні небезпеки економіки. Матеріали 15-ої наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 14-15 грудня 2011 р. Тернопіль: ТНТУ, 2011. С. 247.

Вівчар О. І. Управління економічною безпекою підприємств: соціогуманітарні контексти: монографія. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2018. 474 с.

Герасименко Р. Факт-чекінг для журналіста: соцмережі та «вкиди» як перевірка на професійність. URT: http://ua.ejo-online.eu/2065/етика-та-якість/факт-чекінг-для-журналіста-соцмережі?print=print

Горбань Н. Інформаційна війна триває. Топ-5 фейків про Львів URT:http://tvoemisto.tv/news/informatsiyna_viyna_tryvaie_top5_feykiv_pro_lvi.

Дмитро Шевчук. До теорії «теорії змови». Часопис «Ї», ч. 54. 2009 р.

Що таке «теорії змови» та чому в них вірять? URT: zbruc.eu, 20.05.2013 р.

Латынов В. В. Слухи: социальные функции и условия появления. 1995 р.

Ольшанский Д. В. Политическая психология. Классификация слухов. М., 2002.

Орбан-Лембрик Л. Чутки як соціально-психологічне явище. Соціальна психологія: наук. журнал / голов. ред Ю. Ж. Шайгородський. 2004. № 3 (5). C.47-62.

Назаров М. М. Масова комунікація в сучасному світі: методологія аналізу та практика досліджень. М.: УРСС, 2002.

Рекун І. І. Інституціональна зміна парадигми економічної безпеки. Інституціональний вектор економічного розвитку. Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ». Мелітополь: Вид-во КПУ, 2016. Вип. 8 (2). С. 57-65.

Рекун І. І. Концептуальні засади економічної безпеки підприємств залізничного транспорту. Екологія – філософія існування людства: зб. наук. праць учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 26 травня 2016 р.) / за заг. ред. М.М. Радєвої. Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2016. С. 69-71 (ISBN 978-966-2489-36-1).

Рекун І. І. Основні категорії стану економічної безпеки. Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 13–14 вересня 2013 р.) / за заг. ред. А. А. Ткача, М. М. Радєвої. Мелітополь: МІДМУ «КПУ», 2013. – С. 33-34.

Сороківська О. А. Управління економічною безпекою підприємств малого бізнесу в умовах конфліктних ситуацій: інноваційні підходи: Монографія. Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2016. 382 с.

Франчук В. І. Теоретико-методологічні засади економічної безпеки акціонерних товариств: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ. 2015. 400 с.

Франчук В. І. Корпоративна безпека: теоретичні засади: монографія. Львів. держ. ун-т внутр. справ. 2009. 176 с.

References:

Andrushkiv, B. M., & Kuzmin, O. Ye. (1997) Osnovy menedzhmentu: metodolohichni polozhennia ta prykladni mekhanizmy: [Fundamentals of Management: Methodological Provisions and Applied Mechanisms]. Pidruchnyk dlia studentiv ta vykladachiv ekonomichnykh spetsialnostei vyshchykh i serednikh spetsialnykh navchalnykh zakladiv, systemy pidvyshchennia kvalifikatsii. [Textbook for Students and Teachers of Economic Specialties of Higher and Secondary Specialized Educational Institutions, Systems of Excellence] Ternopil: Lileia. 292.

Andrushkiv, B., & Romanska, I. (2011) Marhinalizatsiia i hlobalni nebezpeky ekonomiky [Marginization and global dangers of the economy]. Materialy 15-oi naukovoi konferentsii Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu imeni Ivana Puliuia – Materials of the 15th Scientific Conference of Ternopil National Technical University named after Ivan Puluj. December 14-15. Ternopil: TNTU. 247.

Vivchar, O. I. (2018) Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv: sotsiohumanitarni konteksty [Management of the economic safety of enterprises: socio-humanitarian contexts]. Monohrafiia – Monograph.. Ternopil: FOP Palianytsia V. A. 474.

Herasymenko, R. Fakt-chekinh dlia zhurnalista: sotsmerezhi ta «vkydy» yak perevirka na profesiinist [Fact-checking for a journalist: social networking and «dropping out» as a test of professionalism] URT: http://ua.ejo-online.eu/2065/etyka-ta-iakist/fakt-chekinh-dlia-zhurnalista-sotsmerezhi?print=print

Horban, N. Informatsiina viina tryvaie. Top-5 feikiv pro Lviv [Information warfare continues. Top 5 fayki about Lviv] URT:http://tvoemisto.tv/news/informatsiyna_viyna_tryvaie_top5_feykiv_pro_lvi.

Dmytro Shevchuk, (2009) Do teorii «teorii zmovy» [To the theory of «conspiracy theory»]. Chasopys «I» – The journal «I». P. 54.

Shcho take «teorii zmovy» ta chomu v nykh viriat? [What are the «conspiracy theories» and why they believe in them?] (2013). URT: zbruc.eu

Latыnov, V. V. (1995) Slukhy: sotsyalnыe funktsyy y uslovyia poiavlenyia [Rumors: social functions and conditions of appearance]

Olshanskyi, D. V. (2002) Polytycheskaia psykholohyia. Klassyfykatsyia slukhov [Political psychology. Classification of rumors]. M.

Orban-Lembryk, L. (2004) Chutky yak sotsialno-psykholohichne yavyshche. Sotsialna psykholohiia [Rumors as a socio-psychological phenomenon. Social Psychology]. Nauk. zhurnal – Sciences. magazine. holov. red Yu. Zh. Shaihorodskyi. № 3 (5). C.47-62.

Nazarov, M. M. (2002) Masova komunikatsiia v suchasnomu sviti: metodolohiia analizu ta praktyka doslidzhen [Mass communication in the modern world: methodology of analysis and research practice]. M.: URSS.

Rekun, I. I. (2016) Instytutsionalna zmina paradyhmy ekonomichnoi bezpeky. Instytutsionalnyi vektor ekonomichnoho rozvytku. Zbirnyk naukovykh prats – Institutional change of the paradigm of economic security. Zbirnyk naukovykh prats. Collection of scientific works. MIDMU «KPU». Melitopol: Vyd-vo KPU. Vyp. 8 (2). 57-65. 13. Rekun, I. I. (2016) Kontseptualni zasady ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv zaliznychnoho transportu [Conceptual bases of economic safety of enterprises of railway transport]. Ekolohiia – filosofiia isnuvannia liudstva: zb. nauk. prats uchasnykiv III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Ecology – the philosophy of the existence of mankind: Sb. sciences Works of the participants of the III International Scientific and Practical Conference. Melitopol, May 26. za zah. red. M.M. Radievoi. Melitopol: TOV «Kolor Prynt». 69-71 (ISBN 978-966-2489-36-1).

Rekun, I. I. (2013) Osnovni katehorii stanu ekonomichnoi bezpeky [Major categories of the state of economic security]. Instytutsionalni peretvorennia v suspilstvi: svitovyi dosvid i ukrainska realnist: materialy VIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Institutional transformations in society: world experience and Ukrainian reality: materials of the VIII International Scientific and Practical Conference. Melitopol, 13–14 october. za zah. red. A.A. Tkacha, Radievoi M.M. 33-34.

Sorokivska, O. A. (2016) Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv maloho biznesu v umovakh konfliktnykh sytuatsii: innovatsiini pidkhody [Management of economic security of small business enterprises in the context of conflict situations: innovative approaches]. Monohrafiia – Monograph. Ternopil : FOP Paliannytsia V.A.. 382.

Franchuk, V. I. (2015) Teoretyko-metodolohichni zasady ekonomichnoi bezpeky aktsionernykh tovarystv [Theoretical and methodological principles of economic safety of joint stock companies]. Monohrafiia – Monograph. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav. 400.

Franchuk, V. I. (2009) Korporatyvna bezpeka: teoretychni zasady [Corporate security: theoretical foundations]. Monohrafiia – Monograph. Lviv. derzh. un-t vnutr. sprav. 176.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

ANDRUSHKIV, B., VIVCHAR, O., & POHAIDAK О. (2019). ФЕЙКИ, ЧУТКИ ТА ПЛІТКИ ЯК ЗАСІБ СУСПІЛЬНОЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ І ПОСЛАБЛЕННЯ БЕЗПЕКОВОЇ КОМПОНЕНТИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОЮ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (1(17), 21–34. https://doi.org/10.15802/rtem.v0i1(17).176464