DOI: https://doi.org/10.15802/rtemt.v0i1(17).176464

ФЕЙКИ, ЧУТКИ ТА ПЛІТКИ ЯК ЗАСІБ СУСПІЛЬНОЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ І ПОСЛАБЛЕННЯ БЕЗПЕКОВОЇ КОМПОНЕНТИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОЮ

B ANDRUSHKIV, O VIVCHAR, О POHAIDAK

Анотація


Мета. Стаття присвячена розв’язанню проблеми поширення пліток, чуток та фейків як одному з інструментів навіювання передчуттів великої антиукраїнської змови в умовах гібридної війни. Методика. Для вирішення даної наукової проблематики застосовано: структурний метод; порівняльного аналізу емпіричних даних; абстрактно-логічного узагальнення. Результати. На основі аналізу літературних джерел та існуючого досвіду безпекової роботи виявлено проблеми з їх попередження. Визначено напрями посилення і розвитку національної безпеки в умовах суспільної дезінформації. Наукова новизна. Запропоновано шляхи підвищення ефективності безпекових заходів та попередження негативного впливу дезінформаціїї за рахунок державних ідеологічно-виховних та інноваційно-управлінських чинників. Практична значимість. Основні положення наукової статті нададуть можливість за рахунок згаданих чинників, забезпечити спокій у суспільстві та стабільне функціонування національної економіки України, що власне і може зробити їх конкурентоздатною в умовах ЄС. Оскільки, дослідження здійснено в умовах трансформаційного посттоталітарного суспільства.


Ключові слова


національна безпека; фейки; плітки; чутки; гібридна війна; дезінформація; ідеологія; інноваційна політика; підприємства; стабільність; стратегія; ефективність; господарська діяльність; трансформаційне суспільство; Європейський Союз

Повний текст:

PDF

Посилання


Список літератури:

Андрушків Б. М., Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми: Підручник для студентів та викладачів економічних спеціальностей вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, системи підвищення кваліфікації. Тернопіль: Лілея, 1997. 292 с.

Андрушків Б., Романська І. Маргіналізація і глобальні небезпеки економіки. Матеріали 15-ої наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 14-15 грудня 2011 р. Тернопіль: ТНТУ, 2011. С. 247.

Вівчар О. І. Управління економічною безпекою підприємств: соціогуманітарні контексти: монографія. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2018. 474 с.

Герасименко Р. Факт-чекінг для журналіста: соцмережі та «вкиди» як перевірка на професійність. URT: http://ua.ejo-online.eu/2065/етика-та-якість/факт-чекінг-для-журналіста-соцмережі?print=print

Горбань Н. Інформаційна війна триває. Топ-5 фейків про Львів URT:http://tvoemisto.tv/news/informatsiyna_viyna_tryvaie_top5_feykiv_pro_lvi...

Дмитро Шевчук. До теорії «теорії змови». Часопис «Ї», ч. 54. 2009 р.

Що таке «теорії змови» та чому в них вірять? URT: zbruc.eu, 20.05.2013 р.

Латынов В. В. Слухи: социальные функции и условия появления. 1995 р.

Ольшанский Д. В. Политическая психология. Классификация слухов. М., 2002.

Орбан-Лембрик Л. Чутки як соціально-психологічне явище. Соціальна психологія: наук. журнал / голов. ред Ю. Ж. Шайгородський. 2004. № 3 (5). C.47-62.

Назаров М. М. Масова комунікація в сучасному світі: методологія аналізу та практика досліджень. М.: УРСС, 2002.

Рекун І. І. Інституціональна зміна парадигми економічної безпеки. Інституціональний вектор економічного розвитку. Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ». Мелітополь: Вид-во КПУ, 2016. Вип. 8 (2). С. 57-65.

Рекун І. І. Концептуальні засади економічної безпеки підприємств залізничного транспорту. Екологія – філософія існування людства: зб. наук. праць учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 26 травня 2016 р.) / за заг. ред. М.М. Радєвої. Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2016. С. 69-71 (ISBN 978-966-2489-36-1).

Рекун І. І. Основні категорії стану економічної безпеки. Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 13–14 вересня 2013 р.) / за заг. ред. А. А. Ткача, М. М. Радєвої. Мелітополь: МІДМУ «КПУ», 2013. – С. 33-34.

Сороківська О. А. Управління економічною безпекою підприємств малого бізнесу в умовах конфліктних ситуацій: інноваційні підходи: Монографія. Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2016. 382 с.

Франчук В. І. Теоретико-методологічні засади економічної безпеки акціонерних товариств: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ. 2015. 400 с.

Франчук В. І. Корпоративна безпека: теоретичні засади: монографія. Львів. держ. ун-т внутр. справ. 2009. 176 с.

References:

Andrushkiv, B. M., & Kuzmin, O. Ye. (1997) Osnovy menedzhmentu: metodolohichni polozhennia ta prykladni mekhanizmy: [Fundamentals of Management: Methodological Provisions and Applied Mechanisms]. Pidruchnyk dlia studentiv ta vykladachiv ekonomichnykh spetsialnostei vyshchykh i serednikh spetsialnykh navchalnykh zakladiv, systemy pidvyshchennia kvalifikatsii. [Textbook for Students and Teachers of Economic Specialties of Higher and Secondary Specialized Educational Institutions, Systems of Excellence] Ternopil: Lileia. 292.

Andrushkiv, B., & Romanska, I. (2011) Marhinalizatsiia i hlobalni nebezpeky ekonomiky [Marginization and global dangers of the economy]. Materialy 15-oi naukovoi konferentsii Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu imeni Ivana Puliuia – Materials of the 15th Scientific Conference of Ternopil National Technical University named after Ivan Puluj. December 14-15. Ternopil: TNTU. 247.

Vivchar, O. I. (2018) Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv: sotsiohumanitarni konteksty [Management of the economic safety of enterprises: socio-humanitarian contexts]. Monohrafiia – Monograph.. Ternopil: FOP Palianytsia V. A. 474.

Herasymenko, R. Fakt-chekinh dlia zhurnalista: sotsmerezhi ta «vkydy» yak perevirka na profesiinist [Fact-checking for a journalist: social networking and «dropping out» as a test of professionalism] URT: http://ua.ejo-online.eu/2065/etyka-ta-iakist/fakt-chekinh-dlia-zhurnalista-sotsmerezhi?print=print

Horban, N. Informatsiina viina tryvaie. Top-5 feikiv pro Lviv [Information warfare continues. Top 5 fayki about Lviv] URT:http://tvoemisto.tv/news/informatsiyna_viyna_tryvaie_top5_feykiv_pro_lvi...

Dmytro Shevchuk, (2009) Do teorii «teorii zmovy» [To the theory of «conspiracy theory»]. Chasopys «I» – The journal «I». P. 54.

Shcho take «teorii zmovy» ta chomu v nykh viriat? [What are the «conspiracy theories» and why they believe in them?] (2013). URT: zbruc.eu

Latыnov, V. V. (1995) Slukhy: sotsyalnыe funktsyy y uslovyia poiavlenyia [Rumors: social functions and conditions of appearance]

Olshanskyi, D. V. (2002) Polytycheskaia psykholohyia. Klassyfykatsyia slukhov [Political psychology. Classification of rumors]. M.

Orban-Lembryk, L. (2004) Chutky yak sotsialno-psykholohichne yavyshche. Sotsialna psykholohiia [Rumors as a socio-psychological phenomenon. Social Psychology]. Nauk. zhurnal – Sciences. magazine. holov. red Yu. Zh. Shaihorodskyi. № 3 (5). C.47-62.

Nazarov, M. M. (2002) Masova komunikatsiia v suchasnomu sviti: metodolohiia analizu ta praktyka doslidzhen [Mass communication in the modern world: methodology of analysis and research practice]. M.: URSS.

Rekun, I. I. (2016) Instytutsionalna zmina paradyhmy ekonomichnoi bezpeky. Instytutsionalnyi vektor ekonomichnoho rozvytku. Zbirnyk naukovykh prats – Institutional change of the paradigm of economic security. Zbirnyk naukovykh prats. Collection of scientific works. MIDMU «KPU». Melitopol: Vyd-vo KPU. Vyp. 8 (2). 57-65. 13. Rekun, I. I. (2016) Kontseptualni zasady ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv zaliznychnoho transportu [Conceptual bases of economic safety of enterprises of railway transport]. Ekolohiia – filosofiia isnuvannia liudstva: zb. nauk. prats uchasnykiv III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Ecology – the philosophy of the existence of mankind: Sb. sciences Works of the participants of the III International Scientific and Practical Conference. Melitopol, May 26. za zah. red. M.M. Radievoi. Melitopol: TOV «Kolor Prynt». 69-71 (ISBN 978-966-2489-36-1).

Rekun, I. I. (2013) Osnovni katehorii stanu ekonomichnoi bezpeky [Major categories of the state of economic security]. Instytutsionalni peretvorennia v suspilstvi: svitovyi dosvid i ukrainska realnist: materialy VIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Institutional transformations in society: world experience and Ukrainian reality: materials of the VIII International Scientific and Practical Conference. Melitopol, 13–14 october. za zah. red. A.A. Tkacha, Radievoi M.M. 33-34.

Sorokivska, O. A. (2016) Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv maloho biznesu v umovakh konfliktnykh sytuatsii: innovatsiini pidkhody [Management of economic security of small business enterprises in the context of conflict situations: innovative approaches]. Monohrafiia – Monograph. Ternopil : FOP Paliannytsia V.A.. 382.

Franchuk, V. I. (2015) Teoretyko-metodolohichni zasady ekonomichnoi bezpeky aktsionernykh tovarystv [Theoretical and methodological principles of economic safety of joint stock companies]. Monohrafiia – Monograph. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav. 400.

Franchuk, V. I. (2009) Korporatyvna bezpeka: teoretychni zasady [Corporate security: theoretical foundations]. Monohrafiia – Monograph. Lviv. derzh. un-t vnutr. sprav. 176.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)