ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ: НОРМАТИВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • V. V. BOBYL каф. «Облік і оподаткування», Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, вул. Лазаряна, 2, 49010, Дніпро, Україна, Ukraine
  • O. A. TOPORKOVA каф. «Облік і оподаткування», Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, вул. Лазаряна, 2, 49010, Дніпро, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem.v0i1(17).176482

Ключові слова:

, оподаткування, малий бізнес, розвиток, податкове законодавство, податкова система, адміністрування

Анотація

Мета. Робота присвячена огляду векторів розвитку малого бізнесу в Україні в контексті гармонізації законодавчих вимог відносно режимів оподаткування та державної підтримки підприємницької діяльності. Методика. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано застосувати системний підхід, узагальнення та порівняння. Результати. У роботі наведено аналіз діючої нормативної бази щодо класифікації суб’єктів малого бізнесу та режимів їх оподаткування. Узагальнено зарубіжний досвід щодо застосування пільгових умов оподаткування та інших засобів державної підтримки даного сектору економіки. Встановлено, що на шляху до гармонізації вітчизняного законодавства відповідно до європейських вимог потребують уточнення критерії віднесення суб’єктів господарювання до відповідної категорії, також потребують конкретизації напрямки фінансової державної підтримки малого бізнесу. Наукова новизна. Запропоновано компонентну модель оподаткування малого бізнесу в Україні, яка складається з таких компонент: нормативної – на рівні якої відбувається формування спеціальних податкових режимів та способів державної підтримки малого бізнесу; фіскальної – де формуються напрямки податкової роботи у сфері спрощення справляння податків; організаційно-функціональної – яка являє собою організований облік розрахунків за податками на рівні певного суб’єкта підприємництва. Практична значимість. Впровадження запропонованої моделі оподаткування малого бізнесу має на меті розробку на рівні законодавства вимог щодо спрощення системи справляння і обліку податків, що дозволить підприємцям зосередити фінансові та трудові ресурси безпосередньо на виконання своїх функціональних цілей. Такий вектор розвитку малого бізнесу сприятиме покращенню економічної ситуації в країні.

Посилання

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Актуальні проблеми теорії та практики оподаткування: монографія / [Брехов С. С. та ін.]; за заг. ред. д-ра юрид. наук А. М. Новицького, д-ра юрид. наук, проф. В. В. Лисенка, д-ра екон. наук, проф. К. І. Швабія; Нац. ун-т держ. податк. служби України, Н.-д. центр з проблем оподаткування. – Ірпінь: Нац. ун-т ДПС України, 2013. – 553 с.

Апостолюк, О. Ю. Напрями вдосконалення оподаткування малого підприємництва в Україні / О. Ю. Апостолюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №7. – С. 93–97.

Господарський Кодекс України [Електронний ресурс]: закон України від 16 січня 2003р. № 436-IV (редакція від 07.02.2019, підстава 2473-VIІІ). – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 – Назва з екрана. – Перевірено: 08.04.2019.

Дрига, С. Г. Мале підприємництво України: становлення, механізми управління та підтримки: монографія / С. Г. Дрига; НДІ економіки Міністерства економіки України. – Київ: ТОВ «ДКС центр», 2009. – 362 с.

Ковальчук, І. С. Аналіз рівня оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / І. С. Ковальчук. // Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics». – 2017. – № 5. – С. 29-35. – Режим доступу: https://modecon.mnau.edu.ua/taxation-analysis-of-small-enterprise-subsidiaries-in-ukraine/ – Назва з екрана. – Перевірено: 08.04.2019.

Лещенко, Р. М. Напрямки вдосконалення оподаткування малого підприємництва: євроінтеграційний аспект / Р. М. Лещенко, А. А. Наум // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2017. – Вип. 43. Т. 2. – С. 72–75.

Не розмір, а якість: найкращий спосіб підтримати МСБ – низькі витрати на сплату податків. – 2018. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://voxukraine.org/uk/ne-rozmir-a-yakist-najkrashhij-sposib-pidtrimati-msb-nizki-vitrati-na-splatu-podatkiv/ – Назва з екрана. – Перевірено: 08.04.2019.

Падерін, І. Д. Стратегічне управління на підприємствах малого та середнього бізнесу [Електронний ресурс] / І. Д. Падерін, Ю. Г. Горященко, Є. Е. Новак // Економічний вісник Донбасу. – 2017. – № 2. – С. 163–167. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2017_2_22. – Назва з екрана. – Перевірено: 08.04.2019.

Пивоваров, М. Г. Розширення інтеграції промисловості з інституцією малого і середнього підприємництва України / М. Г. Пивоваров, О. С. Хижняк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2017. – № 4/5. – С. 84–89.

Податковий Кодекс України [Електронний ресурс]: закон України від 02 грудня 2010р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями). – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 – Назва з екрана. – Перевірено: 08.04.2019.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс]: Закон України № 996-XIV від 16.07.1999р. (редакція від 16.11.2018, підстава 2545-VIII). – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 – Назва з екрана. – Перевірено: 08.04.2019.

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні [Електронний ресурс]: Закон України № 4618-VІ від 22.03.2012р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17 – Назва з екрана. – Перевірено: 08.04.2019.

Солованюк, С. М. Спрощена система малого бізнесу в Україні / С. М. Солованюк // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2017. – № 2 (24), 2 т. – С. 126–129.

Стан, розвиток та державне регулювання діяльності малих підприємств в Україні: монографія / В. Л. Корінєв, М. Г. Пивоваров, М. А. Погрібняк, С. І. Брильов; Клас. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 244 c.

Черепанин, М. І. Оподаткування суб’єктів малого бізнесу: сучасний стан та напрями реформування / М. І. Черепанин // «Молодий вчений». – 2016. – № 12.1 (40). – С. 996–1001.

Agu, G. A. Impact of taxation on the performance of small and medium Enterprises in Aba, Abia State, Nigeria / G. A. Agu, O. O. Onwuka, O. Aruomah // Archives of Business Research. – 2019. – Vol. 7. – P. 1–15. DOI: http://dx.doi.org/10.14738/abr.73.2.6359.

Belz, T. Taxes and firm size: Political cost or political power? / Thomas Belz, Dominik von Hagen, Christian Steffens // Journal of Accounting Literature. – 2019. – Vol. 42. – P. 1–28. DOI: https://doi.org/10.1016/j.acclit.2018.12.001

Gogol, Т. А. Tax methods regulating development of small business in developed world countries / Т. А. Gogol, O. I. Volot // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 1 (9), ч. 1. – С. 87–92.

Halunko, V. V. Foreign experience for financing small and medium business / Valentyn Halunko, Vira Halunko, Мaryna Savyuk // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, No. 5. – P. 40–45. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-40-45

Miller, G. Taxes and the location of U.S. business activity abroad / G. Edward Miller, Jessica P. Vistnes // National Tax Journal. – 2019. – Vol. 72. – Iss. 1. – P. 165–192. DOI: dx.doi.org/10.17310/ntj.2019.1.06

Williams, C. C. Cross-country variations in the participation of small businesses in the informal economy: An institutional asymmetry explanation / Colin C. Williams, Ioana Alexandra Horodnic // Journal of Small Business and Enterprise Development. – 2016. – Vol. 23. – Iss. 1. – P. 3–24. DOI: https://doi.org/10.1108/JSBED-02-2015-0021.

REFERENCES

Brekhov, S. S., Varnalii, Z. S., Voronkova, O. M., Horlenko, I. O., Dedekaiev, V. A., Dekhtiarov, Y. V, … Yashchyshyna, I. V. (2013). Aktualni problemy teorii ta praktyky opodatkuvannia: Monohrafiia. Irpin: Nats. un-t DPS Ukrainy. (in Ukranian)

Apostolyuk, O. Y. (2016). Napriamy vdoskonalennia opodatkuvannia malogo pidpryiemnytstva v Ukraini. Investytsii: praktyka ta dosvid, 7, 93-97. (in Ukranian)

Hospodarskyi Kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy (2003). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (in Ukranian)

Dryha, S. H. (2009). Male pidpryiemnytstvo Ukrainy: stanovlennia, mekhanizmy upravlinnia ta pidtrymky: Monohrafiia. Kyiv: Ltd. «DKS tsentr». (in Ukranian)

Kovalchuk, I. S. (2017). Analiz rivnia opodatkuvannia subiektiv malogo pidpryiemnytstva v Ukraini. Elektronne naukove fakhove vydannia z ekonomichnykh nauk «Modern Economics». Retrieved from https://modecon.mnau.edu.ua/taxation-analysis-of-small-enterprise-subsidiaries-in-ukraine/ (in Ukranian)

Leshchenko, R. M. (2017). Napriamky vdoskonalennia opodatkuvannia malogo pidpryiemnytstva: yevrointehratsiinyi aspect. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, 43, 2, 72-75. (in Ukranian)

Ne rozmir, a yakist: naikrashchyi sposib pidtrymaty MSB – nyzki vytraty na splatu podatkiv (2018). Retrieved from https://voxukraine.org/uk/ne-rozmir-a-yakist-najkrashhij-sposib-pidtrimati-msb-nizki-vitrati-na-splatu-podatkiv/ (in Ukranian)

Paderin, I. D., Horiashchenko, Y. H., & Novak, Y. E. (2017). Stratehichne upravlinnia na pidpryiemstvakh maloho ta serednoho biznesu. Ekonomichnyi visnyk Donbasu. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2017_2_22. (in Ukranian)

Pyvovarov, M. H., & Khyzhniak, O. S. (2017). Rozshyrennia intehratsii promyslovosti z instytutsiieiu maloho i serednoho pidpryiemnytstva Ukrainy. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, 4/5, 84-89. (in Ukranian)

Podatkovyi Kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy (2010). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (in Ukranian)

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini: zakon Ukrainy (1999). Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (in Ukranian)

Pro rozvytok ta derzhavnu pidtrymku maloho i serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini: zakon Ukrainy (2012). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17 (in Ukranian)

Solovaniuk, S. M. (2017). Sproshchena systema maloho biznesu v Ukraini. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka», 2(24), 2, 126-129. (in Ukranian)

Koriniev, V. L., Pyvovarov, M. H., Pohribniak, M. A., & Brylov, S. I. (2009). Stan, rozvytok ta derzhavne rehuliuvannia diialnosti malykh pidpryiemstv v Ukraini: Monohrafiia. Zaporizhzhia: Klasychnyi pryvatnyi universytet. (in Ukranian)

Cherepanyn, M. I. (2016). Opodatkuvannia subiektiv maloho biznesu: suchasnyi stan ta napriamy reformuvannia. «Molodyi vchenyi», 12.1(40), 996-1001. (in Ukranian)

Agu, G. A., Onwuka, O. O., & Aruomah, O. (2019). Impact of taxation on the performance of small and medium Enterprises in Aba, Abia State, Nigeria. Archives of Business Research. Retrieved from http://dx.doi.org/10.14738/abr.73.2.6359. (in English)

Belz, T., Hagen, D., & Steffens, C. (2019). Taxes and firm size: Political cost or political power? Journal of Accounting Literature. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.acclit.2018.12.001 (in English)

Gogol, Т. А., & Volot, O. I. (2017). Tax methods regulating development of small business in developed world countries. Scientific bulletin of Polissia, 1(9), 87-92. (in English)

Halunko, V., Halunko, V., & Savyuk, M. (2018). Foreign experience for financing small and medium business. Baltic Journal of Economic Studies. Retrieved from https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-40-45 (in English)

Miller, G., & Vistnes, J. (2019). Taxes and the location of U.S. business activity abroad. National Tax Journal. Retrieved from dx.doi.org/10.17310/ntj.2019.1.06 (in English)

Williams, C. C., & Horodnic, I. A. (2016). Cross-country variations in the participation of small businesses in the informal economy: An institutional asymmetry explanation. Journal of Small Business. Retrieved from https://doi.org/10.1108/JSBED-02-2015-0021 (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

BOBYL, V. V., & TOPORKOVA, O. A. (2019). ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ: НОРМАТИВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (1(17), 35–47. https://doi.org/10.15802/rtem.v0i1(17).176482