НАЦІОНАЛЬНИЙ БРЕНД ЯК ІНДИКАТОР СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • N. V. HRYNOKH Каф. «Адміністративного забезпечення соціокультурної сфери», ВП «Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв», тел. Кушевича 5, м. Львів, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem.v0i1(17).176484

Ключові слова:

бренд, брендинг, марка, марочна назва, марочний знак, «Україна ЗАРАЗ»

Анотація

Мета. Стаття присвячена розкриттю сутності національного бренда як одного з індикаторів соціально – економічного розвитку України.  Визначено основні  засади, що сприятимуть формуванню вищого рівня ефективності національної економіки та популяризації України на міжнародному туристичному ринку. Методика. Для вирішення поставлених завдань  обґрунтовано важливість  участі України у виставково – ярмаркових заходах, а також запропоновано  розробити промоційний туристичний квиток. Це дозволить краще популяризувати національний бренд України, як туристичної країни, забезпечить вищий рівень поінформованості  зарубіжних споживачів  щодо пропозицій учасників ринку туристичних послуг.  Результати. У  науковій статті  досліджено  основні параметри та елементи національного бренда,  його індикатори, що впливають на соціально – економічний розвиток України. Автором  статті виявлено низку чинників, які можуть створювати проблеми при побудові національного бренда України. Принципово новим, чого раніше не було,  автором пропонується розробити промоційний туристичний квиток та впровадити пілотний проект з його практичного використання. Це забезпечить  більші обсяги  в”їзду  іноземних туристів в Україну та зумовить придбання ними туристичних послуг. Впровадження пілотного проекту, щодо використання  промоційного туристичного квитка,   підвищить попит  на  туристичні послуги також  на внутрішньому ринку України. Наукова новизна. Розробка  промоційного туристичного квитка, визначення його типів,  узгодження формування цінової політики та форм оплати, складення переліку туристичних об’єктів для показу  позитивно вплине на формування національного бренда  України та зумовить вищий рівень  її соціально – економічного розвитку. Практична значимість.  Впровадження запропонованих практичних заходів та побудова скоординованих маркетингових комунікаційних процесів між учасниками ринку туристичних послуг  та урядовими структурами забезпечить вищий рівень привабливості національного бренда України. Це дозволить отримувати нові конкурентні переваги  у соціально – економічному  розвитку України та формуванні більш сприятливого її туристичного іміджу в світі.

Посилання

Список використаних джерел

Котлер Ф. Маркетинг — Менеджмент / Ф. Котлер, К. Келлер. — СПб. : Питер, 2008. — 814 с.

Уэллс У. Реклама, принципы и практика / Уэллс Д., Бернт С. Мориарти; – СПб.: Питер, 2001. – 800 с.

Девис С., Данн М. Бренд – билдинг / С. Девис, М. Данн. – СПб.: Питер, 2005. –320с.

Хажински А. Гуру менеджмента / А.Хажински. — СПб. : Питер, 2002. —480с.

Мочерний С. В. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.3. / С. В. Мочерний – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 952 с.

Полішко Г.Г. Теоретико – методологічні основи брендингу територій / Г.Г.Полішко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. — 2014. – № 2 . – С. 126 - 129.

Романюк С.А. Стратегічні підходи до формування регіонального бренду / С.А. Романюк, Г.Я. Студінська // Science and Education a New Dimension. – Humanities and Social Sciences. II(6), Issue: 36. – 2014. – P. 28-31.

Штельмашенко А.Д. Аспекти формування бренда держави: зарубіжний досвід / А.Д. Штельмашенко // Державне управління — 2014. – № 1(1) . – С. 94-96.

Овчарук М.П.,Гончаренко О. Особливості формування національного бренду «Україна» / М.П. Гончарук, О.Гончаренко // Торгівля, комерція, підприємництво. — 2014. – №16. – С.42-44.

Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс].Режим доступу: http: // www.kmu.gov.ua / ( дата звернення 11.03.2019)

Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс].Режим доступу: http: // www. me.gov.ua / ( дата звернення 11.03.2019)

Смолій В. А. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / В. А. Смолій, В. К. Федорченко, В. І. Цибух. – К.: Видавничий дім «Слово», 2006. – 372 с.

Офіційний сайт Головного управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс].Режим доступу: http: // www.lv.ukr.stat.gov.ua / (дата звернення 11.03.2019)

Офіційний сайт Львівської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс].Режим доступу: http: // www.loda.gov.ua / (дата звернення 11.03.2019)

Мочерний С. В. Економічна енциклопедія: в 3 т. / [Ред. кол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. — К.: Видавничий центр «Академія», 2000. — Т. 1. — 864 с.

References

Kotler F. Marketing - Management / F. Kotler, K. Keller. - St. Petersburg : Peter, 2008. - 814 pp.

Wells W. Advertising, Principles and Practice / Wells D., Burnt C. Moriarty; - St. Petersburg: Peter, 2001. - 800 p.

Davis C., Dunn M. Brand - Building / S. Davis, M. Dunn. - St. Petersburg: Peter, 2005. -320s.

Khazhinsky A. Guru Management / A. Khazhinsky. - St. Petersburg : Peter, 2002. -480c.

Mocherny S.V. An economic encyclopedia: In three volumes. T.3. / S. V. Mocherny - K.: Publishing Center "Academy", 2002. - 952 p.

Polishko G.G. Theoretical and methodological foundations of branding of territories / GG Polischko // Scientific Bulletin of the Mykolaiv State University named after V.O. Sukhomlynskiy - 2014. - No. 2. - p. 126 - 129.

Romanyuk S.A. Strategic Approaches to the Formation of a Regional Brand / S.А. Romanyuk, G.Ya. Studinska // Science and Education a NewDimension. - Humanities and Social Sciences. II (6), Issue: 36. - 2014. - P. 28-31.

Shtelmashenko A.D. Aspects of forming a state brand: foreign experience / A. D. Shtelmashenko // Public Administration - 2014. - No. 1 (1). - with. 94-96.

Ovcharuk MP, Goncharenko O.V. Features of the national brand formation "Ukraine" / M.P. Goncharuk, O. Goncharenko // Trade, commerce, entrepreneurship. - 2014 - # 16. -S.42-44.

Official site of the Cabinet of Ministers of Ukraine [Electronic resource] .- Mode of access: http: // www.kmu.gov.ua/ (application date 11.03.2019)

Official website of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine [Electronic resource] .- Mode of access: http: // www. me.gov.ua/ (application date 11.03.2019)

Smolii V.A. Encyclopedic Dictionary-Guide to Tourism / VA Smolij, V.K. Fedorchenko, V. I. Tsybukh. - K.: Publishing House "Word", 2006 - 372 pp.

Official website of the Main Department of Statistics in the Lviv region [Electronic resource] .- Mode of access: http: // www.lv.ukr.stat.gov.ua/ (date of application 11.03.2019)

Official partner of the Lviv regional state administration [Electronic resource] .- Mode of access: http: // www.loda.gov.ua/ (date of application 11.03.2019)

Mocherny S.V. An economic encyclopedia: In three volumes. T.1. / S. V. Mocherny - K.: Publishing Center "Academy", 2002. - 864 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

HRYNOKH, N. V. (2019). НАЦІОНАЛЬНИЙ БРЕНД ЯК ІНДИКАТОР СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (1(17), 58–68. https://doi.org/10.15802/rtem.v0i1(17).176484