ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АПАРАТУ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Автор(и)

  • O. VIVCHAR проф. каф. «Економічної безпеки та фінансових розслідувань», Тернопільський національний економічний університет, вул. Микулинецька 46 А, 46004, Тернопіль, Україна,, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem.v0i1(17).176490

Ключові слова:

економіко-математична модель, логістична стратегія, економічна безпека, підприємства транспорту, ремонт автошляхів

Анотація

Мета. Метою статті є обґрунтування логістичної стратегії системи економічної безпеки підприємств транспорту із застосуванням апарату економіко-математичного моделювання в сучасних умовах функціонування. Методика. Для вирішення даної наукової проблематики застосовано: структурний метод; порівняльного аналізу емпіричних даних; абстрактно-логічного узагальнення; економіко-математичного моделювання. Результати. В роботі на основі методологічного підходу обґрунтовано модель формування логістичної стратегії дорожньо-ремонтних та експлуатаційних робіт. Наукова новизна. Запропонована економіко-математична модель формування логістичної стратегії підприємств транспорту в контексті економічної безпеки, що на відміну від існуючих, дала змогу зафіксувати сценарії реалізації з урахуванням інформаційної ситуації та критерії прийняття рішень, необхідних для розв’язання певних проблематичних завдань. Практична значимість. Основні положення наукової статті нададуть можливість вітчизняним транспортним підприємствам застосовувати алгоритм формування логістичної стратегії системи економічної безпеки підприємств транспорту із використанням принципу ресурсних обмежень.

Посилання

Список літератури:

Вівчар О. І. Парадигма і наукова база логістичного управління. Соціально-економічні проблеми і держава. Вип. 1(4). 2011. С. 166–173. URT: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11zmfblm.pdf.

Вівчар О. І. Логістичні аспекти фінансово-економічної безпеки підприємств з ремонту й експлуатації автошляхів: монографія. Тернопіль, Астон, 2013. 232 с.

Гейдт А. А. Разработка методов планирования воспроизводства сети автомобильных дорог промышленных узлов. Автореферат к-та техн. Наук. – Омск, 2004.

Жалина О. М. Повышение ровности покрытий автомобильных дорог по условию обеспечения комфорта, удобства и безопасности движения (с использованием теории риска). Наука и техника в дорожной отрасли. 2004. № 2. С. 27–29.

Пономарьова Ю. В. Логістика: Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 328 с.

References:

Vivchar, O. I. (2011) Paradyhma i naukova baza lohistychnoho upravlinnia. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Paradigm and scientific base of logistic management. Socio-economic problems and the state]. 1(4). 166–173. URT: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11zmfblm.pdf [in Ukrainian].

Vivchar, O. I. (2013) Lohistychni aspekty finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv z remontu y ekspluatatsii avtoshliakhiv: monohrafiia [Logistic aspects of financial and economic safety of enterprises for repair and operation of highways] Ternopil, Aston, 232 [in Ukrainian].

Geydt, A. A. (2004) Razrabotka metodov planirovaniya vosproizvodstva seti avtomobilnykh dorog promyshlennykh uzlov [Development of methods of planning of reproduction of the network of highways of industrial sites] Avtoreferat. Omsk. [in Ukrainian].

Zhalina, O. M. (2004) Povyshenie rovnosti pokrytiy avtomobilnykh dorog po usloviyu obespecheniya komforta, udobstva i bezopasnosti dvizheniya (s ispolzovaniem teorii riska) [Improvement of the level of road coverings on the condition of providing comfort, convenience and safety of movement (using the theory of risk)]. Nauka i tekhnika v dorozhnoy otrasli – Science and technology in the road industry. № 2. 27–29 [in Ukrainian].

Ponomarova, Yu. V. (2005) Lohistyka: Navchalnyi posibnyk [Logistics]. K.: Tsentr navchalnoi literatury. 328. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

VIVCHAR, O. (2019). ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АПАРАТУ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (1(17), 89–95. https://doi.org/10.15802/rtem.v0i1(17).176490