ПІДХОДИ ТА ФУНКЦІЇ ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЦІ В СФЕРІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Автор(и)

  • O. O. MATUSEVICH доцент каф. «Облік і оподаткування», Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, ул. Лазаряна,
  • Т. Yu. CHARKINA доцент каф. «Економіка та менеджмент», Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2,
  • L. D. HALUSHKO Магістр, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2, 49010, Дніпро, Україна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem.v0i1(17).176495

Ключові слова:

підхід, функції, управління змінами, етапи, напрями досліджень, залізничний, пасажирські перевезення, фактор.

Анотація

Мета. Формулювання та характеристика основних етапів управління змінами на підприємстві, визначення стратегій управління змінами, визначення напрямів досліджень управління змінами на підприємствах залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень, визначення наукових підходів щодо управління змінами підприємств залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень, визначення функцій управління змінами підприємств залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень. Методика. Для рішення задач такого класу у роботі запропоновано застосувати системний, комплексний підходи та методи раціонального рішення проблем. Результати. У роботі визначено зв'язок наукових підходів та функцій до управління змінами з факторами, які впливають на конкурентоспроможність пасажирських поїздів. Практична значимість. Визначений зв'язок наукових підходів та функцій до управління змінами з факторами, які впливають на конкурентоспроможність пасажирських поїздів, дасть можливість у подальшому сформулювати принципи та механізми управління змінами підприємств залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень та взагалі визначити цільове призначення управління змінами підприємств залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень.

 

Посилання

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Карпенко О. О. Управління змінами: Навчальний посібник / О. О. Карпенко. – К.: ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2018. – 216 с.

Широкова Г. В. Управление организационными изменениями: учеб. пособие / Г. В. Широкова. – СПб. : СПбГУ, 2005. – 330 с.

Пічугіна Т. С. Управління змінами: навч. пос. / Т. С. Пічугіна, С. С. Ткачова, О. П. Ткаченко. – Х.: ХДУХТ, 2017. – 226 с.

Сучасні проблеми управління змінами на підприємствах регіону: монографія / [кол. авт.]; за заг. ред. Н. Є. Муромець, О. А. Мельниченка. – Х.: ТОВ «В справі», 2016. – 268

Шевченко І. Б. Управління змінами : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І. Б. Шевченко. – К. : НТУ «КПІ» Політехніка, 2015. – 231 с.

Рамперсад К. Хьюберт. Универсальная система показателей деятельности: Как достигать результатов, сохраняя целостность / Хьюберт Рамперсад: [пер. с англ.]. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 352 с.

Mark K. Smith “Kurt Lewin: groups, experiential learning and action research". The Encyclopedia of Informal Education, June 2001. [Електрон. ресурс]. – www.infed.org/thinkers/et-lewin.htm.

Тарасюк Г. М. Управління змінами в системі управління підприємством // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2010 – №2(52). – с. 287 – 291.

Larry E. Greiner, "Patterns of Organization Change", Harvard Business Review, May-June 1967, in Organizational Change and Development, ed. G. W. Dalton. P. R. Lawrence, and L. E. Greiner (Homewood, III: Irwin, 1970).

Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту: Підручник. Вид. 3-тє, перероб. і доп. – К.: “Кондор”, 2006. – 664 с.

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 р. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018р. № 430-р: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT3764.html

Стратегія розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року: htpp: // www.uz.gov.ua

Бараш Ю. С., Марценюк Л. В., Чаркіна Т. Ю. Інноваційний розвиток пасажирських компаній за рахунок обслуговування туристичних перевезень. // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка. – 2017. – № 12

Каличева Н. Визначення шляхів забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту України. // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – в № 29. – С. 217 – 220

«Управление изменениями» Учебное пособие для студентов специальности 08050765 «Менеджмент организации» / ФГБОУ ВПО «Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал); Новомосковск, 2012. – 200 с.

Глебова Є. Аналіз структурних змін у системі управління підприємствами і організаціями залізничного транспорту України // Економічний аналіз. Випуск 10. Частина 3, 2012 – с. 249 – 253

Копитко В. І. Маркетинго-логістичний підхід в організації пасажирських перевезень на залізничному транспорті. // Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». – 2009. – с. 76 – 80

Осовська Г. В., Осовський О. А. Основи менеджменту: навчальний посібник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К.: «Кондор», 2006. – 664 с.

Матусевич О. О., Чаркіна Т. Ю., Колінько К. Г. Сутність змін і управління змінами на підприємстві та їх необхідність на залізничному транспорті. // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». www.economy.nauka.com.ua |№12, 2018| 27.12.2018 р.

Karpenko O. O. Upravlіnnya zmіnami: Navchalniy posіbnik / O. O. Karpenko. – K.: TOV «SІK GRUP Ukraїna», 2018. – 216 s.

Shirokova G. V. Upravlenie organizatsionnymi izmeneniyami: ucheb. posobie / G. V. Shirokova. – SPb. : SPbGU, 2005. – 330 s.

Pіchugіna T. S. Upravlіnnya zmіnami: navch. pos. / T. S. Pіchugіna, S. S. Tkachova, O. P. Tkachenko. – Kh.: KhDUKhT, 2017. – 226 s.

Suchasnі problemi upravlіnnya zmіnami na pіdpriєmstvakh regіonu: monografіya / [kol. avt.]; za zag. red. N. Є. Muromets, O. A. Melnichenka. – Kh.: TOV «V spravі», 2016. – 268

Shevchenko І. B. Upravlіnnya zmіnami : navch. posіbnik dlya stud. vishchikh navch. zakladіv / І. B. Shevchenko. – K. : NTU «KPІ» Polіtekhnіka, 2015. – 231 s.

Rampersad K. Khyubert. Universalnaya sistema pokazateley deyatelnosti: Kak dostigat rezultatov, sokhranyaya tselostnost / Khyubert Rampersad: [per. s angl.]. – M.: Alpina Biznes Buks, 2004. – 352 s.

Mark K. Smith “Kurt Lewin: groups, experiential learning and action research". The Encyclopedia of Informal Education, June 2001. [Yelektron. resurs]. – www.infed.org/thinkers/et-lewin.htm.

Tarasyuk G. M. Upravlіnnya zmіnami v sistemі upravlіnnya pіdpriєmstvom // Vіsnik Zhitomirskogo derzhavnogo tekhnologіchnogo unіversitetu. Yekonomіchnі nauki. – Zhitomir: ZhDTU, 2010 – №2(52). – s. 287 – 291.

Larry E. Greiner, "Patterns of Organization Change", Harvard Business Review, May-June 1967, in Organizational Change and Development, ed. G. W. Dalton. P. R. Lawrence, and L. E. Greiner (Homewood, III: Irwin, 1970).

Osovska G.V., Osovskiy O.A. Osnovi menedzhmentu: Pіdruchnik. Vid. 3-tє, pererob. і dop. – K.: “Kondor”, 2006. – 664 s.

Natsіonalna transportna strategіya Ukraїni na perіod do 2030 r. Skhvaleno rozporyadzhennyam Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraїni vіd 30.05.2018r. № 430-r: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT3764.html

Strategіya rozvitku zalіznichnogo transportu na perіod do 2020 roku: htpp: // www.uz.gov.ua

Barash Yu. S., Martsenyuk L. V., Charkіna T. Yu. Іnnovatsіyniy rozvitok pasazhirskikh kompanіy za rakhunok obslugovuvannya turistichnikh perevezen. // Yelektronne naukove fakhove vidannya "Yefektivna ekonomіka. – 2017. – № 12

Kalicheva N. Viznachennya shlyakhіv zabezpechennya konkurentospromozhnostі zalіznichnogo transportu Ukraїni. // Vіsnik ekonomіki transportu і promislovostі. – 2010. – v № 29. – S. 217 – 220

«Upravlenie izmeneniyami» Uchebnoe posobie dlya studentov spetsialnosti 08050765 «Menedzhment organizatsii» / FGBOU VPO «Rossiyskiy khimiko-tekhnologicheskiy universitet im. D. I. Mendeleeva», Novomoskovskiy institut (filial); Novomoskovsk, 2012. – 200 s.

Glebova Є. Analіz strukturnikh zmіn u sistemі upravlіnnya pіdpriєmstvami і organіzatsіyami zalіznichnogo transportu Ukraїni // Yekonomіchniy analіz. Vipusk 10. Chastina 3, 2012 – s. 249 – 253

Kopitko V. І. Marketingo-logіstichniy pіdkhіd v organіzatsії pasazhirskikh perevezen na zalіznichnomu transportі. // Vіsnik Natsіonalnogo unіversitetu «Lvіvska Polіtekhnіka». – 2009. – s. 76 – 80

Osovska G. V., Osovskiy O. A. Osnovi menedzhmentu: navchalniy posіbnik / G. V. Osovska, O. A. Osovskiy. – K.: «Kondor», 2006. – 664 s.

Matusevich O. O., Charkіna T. Yu., Kolіnko K. G. Sutnіst zmіn і upravlіnnya zmіnami na pіdpriєmstvі ta їkh neobkhіdnіst na zalіznichnomu transportі. // Yelektronne naukove fakhove vidannya «Yefektivna ekonomіka». www.economy.nauka.com.ua |№12, 2018| 27.12.2018 r.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

MATUSEVICH, O. O., CHARKINA Т. Y., & HALUSHKO, L. D. (2019). ПІДХОДИ ТА ФУНКЦІЇ ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЦІ В СФЕРІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (1(17), 96–107. https://doi.org/10.15802/rtem.v0i1(17).176495