АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ ЯК ЗАСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • T. O. MELIKHOVA

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem.v0i1(17).176496

Ключові слова:

аналіз, фінансовий стан, загрози, ймовірність банкрутства, ліквідність, платоспроможність, ділова активність, рентабельність.

Анотація

Мета. Робота присвячена проведенню аналізу фінансового стану та виявленню загроз як засобу прогнозування ймовірності банкрутства промислового підприємства. Методика. Для вирішення поставлених задач запропоновано застосувати методику прогнозування ймовірності банкрутства підприємств. Результати. У роботі розглянуто діючі показники фінансового аналізу промислового підприємства, які найчастіше використовуються на практиці. Вони мають певні недоліки, оскільки  складно вибрати зручну методику для проведення фінансового аналізу через їх різноманітність, крім того наявні методики не враховують галузеві відмінності, деякі методики побудовані із закордонних методик та не враховують особливості роботи вітчизняних промислових підприємств, використання деяких нормативних значень недостатньо обґрунтоване, присутня певна суб’єктивність при виборі показників та важливості їх впливу на загальний фінансовий стан підприємства.

В статті проведено аналіз фінансового стану ТОВ «ЗТМК» з метою виявлення загроз ймовірності банкрутства за 2013-2017 роки, а саме проведено аналіз: ліквідності, платоспроможності, ділової активності, рентабельності. Аналіз ймовірності банкрутства ТОВ «ЗТМК» проведено за моделями Альтмана, Спрингейта,  Таффлера і Тішоу, Сайфуліна-Кадикова, Ліса, Конана і Гольдера, Бівера за 2013 – 2017 роки.

Наукова новизна. Для оцінювання фінансового стану промислового підприємства запропоновано використовувати ряд методів: коефіцієнтний, комплексний, інтегральний, беззбитковий, рівноважений, оцінки фінансової стійкості підприємства. У процесі оцінювання ймовірності банкрутства підприємства, і відповідно, його кредитоспроможності рекомендовано розрахувати такі основні блоки показників: показники рентабельності та прибутковості; показники ліквідності; показники фінансової стійкості; показники оборотності.

Практична значимість. Серед представлених моделей дослідження ймовірності банкрутства немає методики з достовірними результатами діагностики. Оскільки при використанні зазначених методик прогнозування ймовірності банкрутства було отримано суперечливі результати про загрозу банкрутства.

Посилання

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Антонова О. Систематизація методичних підходів до оцінки фінансової безпеки підприємства. Економіка. 2010. № 6 (106). С. 3–7.

Бень Т. Г., Довбня С. Б. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства. Фінанси України. 2002. № 6. С. 53 – 60.

Азарова А.О., Рузакова О.В. Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства : монографія. Вінниця: ВНТУ, 2010. 172 С.

Захарченко В.О. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства. Фінанси України. 2005. № 1. С. 137 – 144.

Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій: Затверджено Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 27 червня 1997 р. №81. Офіційний вісник України. 1997. № 32. С. 144 – 156.

Erkki K. Laitinen Teija Laitinen. International Review of Financial Analysis Bankruptcy prediction // Application of the Taylor's expansion in logistic regression vol. 9, Issue 4, Winter 2000, P. 327-349 URL: https://doi.org/10.1016/S1057-5219(00)00039-9

Yuta Takata , Tadaaki Hosaka , Hiroshi Ohnuma. Boosting Approach To Early Bankruptcy Prediction From Multiple-Year Financial Statements Asia // Pacific Institute of Advanced Research (APIAR) URL: https://doi.org/10.25275/apjabssv3i2bus7

Mario Hernandez, Tinoco Nick Wilson. Financial distress and bankruptcy prediction among listed companies using accounting, market and macroeconomic variables // International Review of Financial Analysis vol. 30, December 2013, P. 394-419 URL: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2013.02.013

Салига С. Я., Меліхова Т. О. Вплив фінансового аналізу на стан фінансової безпеки підприємства. Ефективна економіка. 2011. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.

Melikhova T., Hamova O. Improvement Of Financial Analysis Procedure According To National Provision (Standard) Of Financial Accounting. Problems Of Energy Saving And Nature Use 2013 : Conference Reports Materials. Budapest, 2014. С. 197–207.

References

Antonova, O. (2010). Systematization of methodical approaches to the assessment of financial security of the enterprise. Ekonomika, 6 (106), 3-7.

Ben, T. G., Dovbnya, S. B. (2002). Integral Assessment of the Financial Condition of the Enterprise. Finansy Ukrayiny, 6, 53-60.

Azarova, A.O., Rusakova, O.V. (2010). Matematychni modeli ta metody otsinyuvannya finansovoho stanu pidpryyemstva [Mathematical models and methods of estimating the financial condition of the enterprise],Vinnytsya, Ukraine.

Zakharchenko, V.O. (2005). Systematization of methods for assessing the financial condition of the enterprise. Finansy Ukrayiny, 1, 137-144.

Methodology of in-depth analysis of the financial and economic condition of enterprises and organizations: approved by the order of the Agency for the Prevention of Bankruptcy of Enterprises and Organizations dated June 27, 1997, №. 81. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, 32, 144 - 156.

Erkki K.Laitinen Teija Laitinen International Review of Financial Analysis Bankruptcy prediction // Application of the Taylor's expansion in logistic regression vol. 9, Issue 4, Winter 2000, P. 327-349. DOI https://doi.org/10.1016/S1057-5219(00)00039-9

Yuta Takata , Tadaaki Hosaka , Hiroshi Ohnuma. Boosting Approach To Early Bankruptcy Prediction From Multiple-Year Financial Statements Asia // Pacific Institute of Advanced Research (APIAR). DOI https://doi.org/10.25275/apjabssv3i2bus7

Mario Hernandez Tinoco Nick Wilson Financial distress and bankruptcy prediction among listed companies using accounting, market and macroeconomic variables // International Review of Financial Analysis. vol. 30, December 2013, P. 394-419. DOI https://doi.org/10.1016/j.irfa.2013.02.013

Saliga, S. Ya. and Melikhova, T. O. (2011). Influence of financial analysis on the financial safety of the enterprise. Efektyvna ekonomika, 7. DOI http: //www.economy.nayka.com.ua.

Melikhova T.and Hamova, O. (2014). Improvement of financial analysis procedure according to national provision (standard) of financial accounting. Problems of energy saving and nature use 2013: conference reports materials. Budapest, 197–207.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

MELIKHOVA, T. O. (2019). АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ ЯК ЗАСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (1(17), 48–57. https://doi.org/10.15802/rtem.v0i1(17).176496