АВТОТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НА ЗАСАДАХ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І СЕРТИФІКАЦІЇ

Автор(и)

  • V. V. DIATLOVA
  • B. V. DZІUBA

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem.v0i1(17).176497

Ключові слова:

автотранспортний комплекс, розвиток, механізми управління, стандартизація, міжнародні й європейські стандарти, гармонізація вимог, сертифікація.

Анотація

Мета. Статтю присвячено розробці підходу і побудові моделі використання стандартизації й сертифікації в управлінні розвитком автотранспортного комплексу на засадах систематизації зарубіжного досвіду та їх стану в Україні. Методика. Для вирішення завдань в роботі застосовано системний підхід, методи порівняльного аналізу і узагальнення для вивчення досвіду та стану систем, системний аналіз і синтез для формулювання підходів і розробки моделі управління. Результати. В роботі сформульовано підхід до побудові моделі використання стандартизації й сертифікації в управлінні розвитком автотранспортного комплексу, а саме обов’язкової їх компоненти в механізмі державного управління та добровільної – в ринковому механізмі. Наукова новизна. Запропоновано удосконалену модель використання стандартизації та сертифікації в управлінні розвитком автотранспортного комплексу України на принципах розподілу обов’язкової і добровільної компонент. Обов’язкова компонента виходить з вимог у технічних регламентах, добровільна – з модульної системи підтвердження відповідності. Практична значимість. Використання підходу до виділення обов’язкової та добровільної компонент у механізмі державного управління й ринковому дозволить приймати науково обґрунтовані управлінські рішення щодо розвитку автотранспортного комплексу на перспективу.

Посилання

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Дятлова В. В. Система організаційно-технічного регулювання економіки: трансформаційні процеси в Україні: монографія. Донецьк: ВІК, 2011. 399 с.

Король Д. В. Розвиток автотранспортного комплексу з урахуванням вимог СОТ та ЄС. Держава та регіони: науково-виробничий журнал Класичного приватного університету. Серія «Економіка та підприємництво». 2010. № 3. С. 73-76.

Дєгтяр О. А., Мурашев С. П. Механізми державного управління природокористуванням в автотранспортному комплексі. Публічне урядування. 2016. № 3. С. 60-71.

Про стандартизацію: Закон України від 05.06.2014 р. № 1315-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18.

Про технічні регламенти та оцінку відповідності: Закон України від 15.01.2015 р. № 124-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19.

Про затвердження Технічного регламенту з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 р. № 643. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643-2013-п.

Про затвердження Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1367. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1367-2011-п.

ДСТУ 3649:2010. Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання. Чинний від 28.12.2010 р. за наказом Держспоживстандарту України № 630. URL: https://dnaop.com/html/33994/doc-ДСТУ_3649_2010.

REFERENCES

Diatlova, V. V. (2011). Systema orhanizatsiino-tekhnichnoho rehuliuvannia ekonomiky: transformatsiini protsesy v Ukraini [The system of organizational and technical regulation of the economy: transformation processes in Ukraine]. Donetsk: VIK [in Ukrainian].

Korol, D. V. (2010). Rozvytok avtotransportnoho kompleksu z urakhuvanniam vymoh SOT ta YeS [Development of the autotransport complex taking into account requirements of the WTO and the EU]. Derzhava ta rehiony: naukovo-vyrobnychyi zhurnal Klasychnoho pryvatnoho universytetu. Seriia «Ekonomika ta pidpryiemnytstvo» – State and Regions: Scientific and Production Magazine of the Classic Private University. Series «Economics and Entrepreneurship», 3, 73-76 [in Ukrainian].

Diehtiar, O. A., Murashev, S. P. (2016). Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia pryrodokorystuvanniam v avtotransportnomu kompleksi [Mechanisms of the state management of nature use in the autotransport complex]. Publichne uriaduvannia – Public administration,. 3, 60-71 [in Ukrainian].

Pro standartyzatsiiu: Zakon Ukrainy vid 05.06.2014 r. № 1315-VII [About standardization: Law of Ukraine dated 06.05.2014 No. 1315-VII]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 [in Ukrainian].

Pro tekhnichni rehlamenty ta otsinku vidpovidnosti: Zakon Ukrainy vid 15.01.2015 r. № 124-VIII [On Technical Regulations and Conformity Assessment: Law of Ukraine dated January 15, 2015 No. 124-VIII]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Tekhnichnoho rehlamentu z tekhnichnoho obsluhovuvannia i remontu kolisnykh transportnykh zasobiv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 03.07.2013 r. № 643 [On approval of the Technical Regulation on maintenance and repair of wheeled vehicles: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 03.07.2013 No. 643]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643-2013-p [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Tekhnichnoho rehlamentu zatverdzhennia typu silskohospodarskykh ta lisohospodarskykh traktoriv, yikh prychepiv i zminnykh prychipnykh mashyn, system, skladovykh chastyn ta okremykh tekhnichnykh vuzliv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.12.2011 r. № 1367 [On approval of the Technical Regulation for approval of type of agricultural and forestry tractors, their trailers and variable trailer machines, systems, components and separate technical units: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 28.12.2011 № 1367]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1367-2011-p [in Ukrainian].

DSTU 3649:2010. Kolisni transportni zasoby. Vymohy shchodo bezpechnosti tekhnichnoho stanu ta metody kontroliuvannia. Chynnyi vid 28.12.2010 r. za nakazom Derzhspozhyvstandartu Ukrainy № 630 [Wheeled vehicles. Requirements for technical safety and control methods. Effective from 28.12.2010 on the order of Derzhspozhyvstandart of Ukraine No. 630]. Retrieved from https://dnaop.com/html/33994/doc-DSTU_3649_2010 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

DIATLOVA, V. V., & DZІUBA B. V. (2019). АВТОТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НА ЗАСАДАХ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І СЕРТИФІКАЦІЇ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (1(17), 108–114. https://doi.org/10.15802/rtem.v0i1(17).176497