ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ

Автор(и)

  • V. DMYTRUK Каф. «Адміністративного забезпечення соціокультурної сфери», ВП «Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв», вул. Кушевича 5, м. Львів, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem.v0i1(17).176570

Ключові слова:

, паблік рилейшнз, реклама, пабліситі, пропаганда, репутація, репутація ділова, імідж, імідж туризму

Анотація

Мета. Наукове дослідження присвячене розкриттю сутності «паблік рилейшнз» як однієї зі складових управлінських технологій у підприємствах сфери туризму, а також як важливого інструменту формування їх репутаційного капіталу. Методика. Методичною основою цього наукового дослідження є праці зарубіжних авторів, доступна інформація деяких урядових структур, а також інших інтернет-ресурсів. Для вирішення поставлених завдань було проаналізовано низку чинників, які варто враховувати при впровадженні «паблік рилейшнз» у діяльність підприємств сфери туризму, проаналізовано обсяги туристичних потоків за 2013 – 2017 роки та узагальнено отримані результати. Автор вважає, що є потреба у побудові оновленої структурної моделі програми«паблік рилейшнз» для підприємств сфери туризму. Результати. У роботі запропоновано розроблену автором оновлену структурну модель програми «паблік рилейшнз» для підприємств сфери туризму, впровадження якої у практичну діяльність сприятиме формуванню вищого рівня їх репутаційного капіталу та індивідуалізації відносин зі споживачами. Наукова новизна. Особливою відмінністю при побудові програм «паблік рилейшнз» для підприємств сфери туризму, в сучасних умовах їх функціонування та розвитку, автор вважає необхідним використовувати індивідуальний підхід при визначенні цільової аудиторії, на яку ця програма розрахована. Така потреба зумовлена тим, що визначальні повідомлення, які передаються конкретним цільовим аудиторіям у програмах «паблік рилейшнз» не можуть бути однаковими для всіх аудиторій споживачів. Такі програми повинні враховувати не лише наміри та цілі туристичного підприємства, а також бути збалансованими відповідно цілей конкретної аудиторії споживачів, якій зазначена програма адресована. Практична значимість. Упровадження у практичну діяльність підприємств сфери туризму запропонованої автором оновленої структурної моделі програми «паблік рилейшнз» сприятиме формуванню їх репутаційного капіталу на ринку туристичних послуг, забезпечить вищий рівень індивідуалізації відносин зі споживачами та іншими зацікавленими аудиторіями.

Посилання

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Black S. The essentials of public relations. – London, 1993.

JefkinsF. Public Relations. – London, 1992.

Bernays E. I. The later years.Public relations insights 1956-1986. – Rhinebeck,1986.

CenterA. H. Public Relations practices. – Englewood Cliffs, 1990.

Green P. S. WinningPRtactics. – London, 1994.

Почепцов Г. Г. Паблікрилейшнз / Г. Г. Почепцов. – Знання, 2006. – 327.

Уэллс У. Реклама, принципы и практика/ Уэллс Д., Бернт С. Мориарти; – СПб.: Питер, 2001. – 800 с.

Мочерний С. В., Економічна енциклопедія: у 3-х т. / С. В. Мочерний. – Т.2. – Київ : Академія», 2001. – 848с.

Россистер Дж. Р. Реклама и продвижениетоваров / Дж. Р.Россистер, Л. Перси; - СПб: Питер, 2001. – 656 с.

Мочерний С. В. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. / С. В. Мочерний – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 952 с.

Мочерний С. В. Економічна енциклопедія : в 3 т. / [Ред. кол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. — К. : Видавничий центр «Академія», 2000. — Т. 1. — 864 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. –Львів: Вид–во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. –714с.

Котлер Ф. Маркетинг — Менеджмент / Ф. Котлер, К. Келлер. — СПб. : Питер, 2008. — 814 с.

МельникВ.П. Культурологія:енциклопедичний словник / В.П.Мельник, М.П.Альчук,Ф.С.Бацевич,І.М.Бойко;за ред..д-ра філос. наук, проф. В.П.Мельника.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.- 508с.

Городяненко В.Г. Соціологічна енциклопедія: /В.Г.Городяненко – К.: Академвидав, 2008.- 456 с.

Смолій В. А. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / В. А. Смолій, В. К. Федорченко, В. І. Цибух. – К.: Видавничий дім «Слово», 2006. – 372 с.

Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс].  Режим доступу: http: // www. me.gov.ua / ( дата звернення 25.02.2019)

ReputationCapitalGtroup[Електронний ресурс].Режим доступу: http: // www. ReputationCapitalGtroup.blog / (дата звернення 25.02. 2019 )

Офіційний сайт Української Асоціації Медичного Туризму [Електронний ресурс].Режим доступу: http: // www. uamt.com.ua / (дата звернення 25.02.2019 )

Офіційний сайт Держприкордонслужби[Електронний ресурс].Режим доступу: http: // www. dpsu.gov.ua / (дата звернення 25.02.2019 )

REFERENCES

Black S. (1993) The essentials of public relations, London, UK.

JefkinsF. (1992) Public Relations, London, UK.

Bernays E.I. (1986) The later years. Public relations insights 1956 – 1986, Rhinebeck, USA.

Center A.H. (1990) a.o. Public Relations practices, Englewood Cliffs, USA.

Green P.S. (1994) Winning PR-tactics, London, UK.

Pocheptsov H.H. (2006) Publicrelations, Znannia, Kyiv, Ukraine.

Ujells U., Bernt D. and Moriarti S. (2001) Reklama, principy i praktika [Advertising, principles and practice], Piter, Saint Petersburg, Russian Federation.

Mochernyj S.V. (2001), Ekonomichna entsyklopediia [Economic Encyclopedia], vol.2, Akademiia, Kyiv, Ukraine.

Rossister Dzh. R. And Persi L. (2001) Reklama i prodvizhenie tovarov [Advertising and promotion of goods], Piter, Saint-Petersburg, Russian Federation.

Mochernyj S.V. (2002), Ekonomichna entsyklopediia [Economic Encyclopedia], vol.3, Akademiia, Kyiv, Ukraine.

Mochernyj S.V. (2000), Ekonomichna entsyklopediia [Economic Encyclopedia], vol.1, Akademiia, Kyiv, Ukraine.

Zahorodnij A.H. and Vozniuk H.L. (2005), Finansovo-ekonomichnyj slovnyk [Financial and Economic Dictionary], Vydavnytsvo Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”, Lviv, Ukraine.

Kotler F andKeller K., Marketing – Menedzhment [Marketing - Management], Piter, Saint Petersburg, Russian Federation.

Melnyk V.P., Alchuk M.P., Batsevych F.S. and Bojko I.M. (2013), Kulturolohiia: entsyklopedychnyj slovnyk [Cultural Studies: An Encyclopedic Dictionary], LNU imeni Ivana Franka, Lviv, Ukraine.

Horodianenko V. H. (2008), Sotsiolohichna entsyklopediia [Sociological Encyclopedia], Akademvydav, Kyiv, Ukraine.

Smolij V. A., Fedorchenko V. K. And Tsybukh V. I. (2006), Entsyklopedychnyj slovnyk-dovidnyk z turyzmu [Encyclopedic Dictionary-Directory in Tourism], Slovo, Kyiv, Ukraine.

Ministry of Economic Developmentand Trade of Ukraine, availableat: http: // www. me.gov.ua (Accessed 25.02. 2019).

Reputation Capital Gtroup, available at: http: // www. ReputationCapitalGtroup.blog/ (Accessed 25.02.2019).

Ukrainian Association of Medical Tourism, available at: http: // www. uamt.com.ua / (Accessed 25.02. 2019).

Officiai site of the state Border Service, available at: http: // www. dpsu.gov.ua/ (Accessed 25.02. 2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

DMYTRUK, V. (2019). ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (1(17), 115–126. https://doi.org/10.15802/rtem.v0i1(17).176570