DOI: https://doi.org/10.15802/rtemt.v0i1(17).176635

МОТИВАЦІЙНІ ФАКТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

L. D. HARMIDER, L. A. GONCHAR

Анотація


Мета. Робота присвячена дослідженню впливу мотивації працівників на результативність їх діяльності. Методика. Для обґрунтування заходів щодо підвищення рівня результативності працівників використано методи індивідуальної (персональної) експертної оцінки: інтерв'ю та анкетування; запропоновано до використання матричний метод аналізу результативності (Performance Analysis Quadrant, PAQ). Результати. У роботі наведено методичний підхід, який базується на використанні матричних методів стратегічного аналізу, що дозволяє забезпечити швидку адаптацію до зовнішніх умов, зменшити невизначеність і ризик у господарській діяльності та забезпечити концентрацію трудових ресурсів на обраних пріоритетних напрямах. Практична значимість полягає у демонструванні використання матричних методів для аналізу результативності персоналу підприємств, коли використання лише одного класичного діагностичного методу неможливо через велику кількість факторів, що безпосередньо впливають на результативність працівників та розробка заходів щодо підвищенню рівня результативності працівників досліджуваних торговельних підприємств, яка залежить від впливу мотиваційних факторів.

Ключові слова


персонал; оценка; мотивация; факторы; торговое предприятие.

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаної літератури

Богиня Д. П. Основи економіки праці / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. – К. : Знання-Прес, 2006. – 313 с.

Гурова К. Д. Формування системи мотивації персоналу під- приємства в умовах глобалізації / К. Д. Гурова // Бізнес- інформ. – 2010. – № 4. – С. 102–104.

Дуда С. Т. Мотивація та результативність праці персоналу підприємства : їх сутність та взаємозв’язок / С. Т. Дуда // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − № 20.14. – С. 188–193.

Колот А. М. Мотивація персоналу / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2002. – 337 с.

Маринич І. А. Мотивація як фактор підвищення ефективності праці працівників / І. А. Маринич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − № 15.5. – С. 376–380.

Маслоу А. Мотивація і особистість / А. Маслоу - СПб.: Видавництво Пітер, 2006 р. - 352 с.

Садєков А. А. Мотивація персоналу торговельних підприємств: монографія / А.А. Садєков, Д.М. Прусс. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – 251 с.

Шапиро С.А. Основы трудовой мотивации / С.А. Шапиро. — М.: КНОРУС, 2011. — 256 с.

REFERENCES

Bogynja, D.P., & Grishnova, O.A. (2006). Osnovy ekonomiky praci [Product innovative policy]. Kiyv: «Znannya-Press» [in Ukrainian].

Gurova, K.D. (2010). Formuvannja systjemi motyvacii pjersonalu pidpryemstva v umovah globalizacii [Formation of a company motivation system in the conditions of globalization ]. Biznes-Inform, 4, 102-104 [in Ukrainian].

Duda, S.T. (2010). Motyvacija ta rezul'tatyvnist' praci personalu pidpryemstva: jih sutnist' ta vzaemozv'jazok [Motivation and productivity of the personnel of the enterprise: their essence and interconnection]. Nvukovyj visnyk NLTU Ukrainy, 20.14, 188-193 [in Ukrainian].

Kolot, A.M. (2002). Motyvacija personalu [Marketing distribution policy]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Marynich, I.A.(2011). Motyvacija jak faktor pidvyshennja jefjektyvnosti praci pracyvnykiv [Motivation as a factor in improving employee productivity]. Nvukovyj visnyk NLTU Ukrainy, 15.5, 376-380 [in Ukrainian].

Maslou, A. (2006). Motyvacija i osobystist' [Marketing distribution policy]. Sankt-Peterburg: Piter [in Ukrainian].

Sadekov, A.A., & Pruss, D.M. (2010). Motyvacija personalu torgovel'nyh pidpryemstv [Product innovative policy]. Donetsk: Don NUET [in Ukrainian]

Shapiro, S.A. (2011). Osnovy trudovoj motivacii [Marketing distribution policy]. Moskva: KNORUS [in Russian].
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)