ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СОЦІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • L. S. HOLOVKOVA Завідувач кафедри фінансів та економічної безпеки, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2, 49010, Дніпро, Україна,
  • A. V. SHEVIAKOV Завідувач кафедри загальної психології, Дніпровський гуманітарний університет, вул. Орловська, 1 б, 49064, Дніпро, Україна, Ukraine
  • A. E. HOLOVKOVA Аспірант кафедри економіки та менеджменту Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2, 49010, Дніпро, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem.v0i1(17).176638

Ключові слова:

психологічне забезпечення, розвиток, соціотехнічні системи, діяльність, вдосконалення, фахівці, поведінка

Анотація

Анотація.  Метою статті є теоретичне узагальнення та нове рішення проблеми психологічного забезпечення розвитку соціотехнічних систем діяльності (СТСД) з позицій поведінкової економіки. Обгрунтовано вибір СТСД в якості об’єкта заходів психологічного забезпечення та вдосконалення як концептуального різновиду впливу на можливості розвитку таких систем. Методика. Запропоновано концепцію  психологічного забезпечення розвитку СТСД, яка детермінирована об’єктивною залученістю інженерних психологів та психологів праці до процесу проектування таких систем. Результати. Створено структурну модель, яка складається із чотирьох підсистем: спонтанної відображально-моделюючої поведінкової активності проектувальника, зовнішньої поведінкової взаємодії з соціумом, психологічного забезпечення розвитку СТСД та інтегральної регуляції розвитку. Наукова новизна.  Новим є узагальнення поглядів на психологічне забезпечення розвитку та супровід СТСД с точки зору проведення та використання результатів дослідницьких, проектувальних та експертних робіт на всіх стадіях життєвого циклу таких систем. Практична значимість. Нові уявлення про значущі якості персоналу містять навички роботи потоками неперервної поведінкової інформації про фахівця. Трактування змістовної, процедурної та результативної інформації доведено до рівня методики теоретичної та експериментальної оцінки надійності професійної діяльності фахівців.

Посилання

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Шевяков А.В. Психологическое обеспечение развития социотехнических систем деятельности человека на транспорте. Материалы второй международной научно-практической конференции «Человек и транспорт (Психология.Экономика.Техника)». Санкт-Петербург, 2012. C.104 –107.

Шевяков О.В., Головкова Л.С. Розвиток соціотехнічних систем діяльності в контексті поведінкової економіки: моделювання лідерського потенціалу. European vector of contemporary psychology, prdagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograf. Vol.2. Sandomierz: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. 2018. P.431–449.

Bedny G. Activity theory: history, research and application. Theoretical Issues in Ergonomics Science. 2010. Vol.2, No 3. – P. 168 – 206.

Brito J. About women and work: towards the construction of a famale work ergonomics. Designing for everyone. London: Ed. by Queinnec, F. Daniellou. 2011. – P.17–22.

Chapanis A. (2012). Researcg techniques in human engineering. Baltimore: J. Hopkins University Press. 2012.– P.121–125.

Foley J. Fundamentals of Interactive Computer Graphics. Reading: Addisson–Wesley. 2014.– P.73–86.

Thu G. The bases of psychology intensification of high-automatical processes under the condition of metalical production (for instance Ukraine, Russia and China). Experimentele Psichologie: Abstract der 45. Tagung experimentell arbeitender Psychologen. Kiel. 2013. – S.211.

Shevkov O. Ergonomic provision of modernizing management processes of metallurgical production in Ukraine and China. Scientific bulletin of National Minning University. 2017.– No 1(157). – P. 134 – 143.

Zarakovsky G. The concept of theoretical evaluation of operators’ performance derived from activity theory. Theoretical Issues in Ergonomics Science. 2017. Vol.5. No 4. – P. 313 – 337.

REFERENCES

Sheviakov O.V. Psyhоlоgychеskjе оbеspеchеnyjе razvytyja sоzyоtеchnychеskych syctem dejatel’nosty cheloveka nа transporte. Mаtеryаly vtоrоi mеzhdunаrоdnоi nаuchnо-prаktychеskоi kоnfеrеnzii «Chеlоvеk i trаnspоrt (Psychоlоgija.Ekоnоmikа.Теchnikа)». Sаnkt-Pеtеrburg, 2012. S.104 –107.

Sheviakov О.V., Hоlоvkоvа L.S. Rozvytok sоzіоtеhnіchнih systеm dіjal’nоsty v kоntеkstі pоvеdіnkоvоji еkоnоmіki: mоdеl’uvаnn’ja lіdеrs’kоgо pоtенzіаlu. European vector of contemporary psychology, prdagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograf. Vol.2. Sandomierz: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. 2018. P.431–449.

Bedny G. Activity theory: history, research and application. Theoretical Issues in Ergonomics Science. 2010. Vol.2, No 3. – P. 168 – 206.

Brito J. About women and work: towards the construction of a famale work ergonomics. Designing for everyone. London: Ed. by Queinnec, F. Daniellou. 2011. – P.17–22.

Chapanis A. (2012). Researcg techniques in human engineering. Baltimore: J. Hopkins University Press. 2012.– P.121–125.

Foley J. Fundamentals of Interactive Computer Graphics. Reading: Addisson–Wesley. 2014.– P.73–86.

Thu G. The bases of psychology intensification of high-automatical processes under the condition of metalical production (for instance Ukraine, Russia and China). Experimentele Psichologie: Abstract der 45. Tagung experimentell arbeitender Psychologen. Kiel. 2013. – S.211.

Shevkov O. Ergonomic provision of modernizing management processes of metallurgical production in Ukraine and China. Scientific bulletin of National Minning University. 2017.– No 1(157). – P. 134 – 143.

Zarakovsky G. The concept of theoretical evaluation of operators’ performance derived from activity theory. Theoretical Issues in Ergonomics Science. 2017. Vol.5. No 4. – P. 313 – 337.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

HOLOVKOVA, L. S., SHEVIAKOV, A. V., & HOLOVKOVA, A. E. (2019). ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СОЦІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (1(17), 133–140. https://doi.org/10.15802/rtem.v0i1(17).176638