ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Автор(и)

  • A. I. TSYMBAL відділ «досліджень ризиків у сфері зайнятості населення», Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-0699-2499

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem.v0i1(17).178967

Ключові слова:

Людський потенціал, людський капітал, ринок праці, ризики, інститути, механізми інституціоналізації.

Анотація

Мета. Статтю присвячено дослідженню шляхів мінімізації ризиків зниження людського потенціалу Україні в середовищі посилення глобальної конкуренції за нього та нової рекомбінації вимог до людського капіталу. Методика. Для вирішення задач дослідження було застосовано історичний та ризикологічний підходи, індексний аналіз, системне моделювання та інституційний аналіз. Результати. Розкрито можливий варіант мінімізації ризиків зниження людського потенціалу Україні на основі його економічної актуалізації засобами антиризикової публічної політики та інституціоналізації механізмів капіталізації людського потенціалу на користь його носію. Інструментами формування та реалізації такої політики мають стати інститути конструктивного балансування інтересів різних категорій населення та інституційних суб’єктів;  територіально-ієрархічні системи публічних процедур закріплення основних параметрів розвитку людського потенціалу та його суспільної капіталізації; механізми мінімізації ризиків національної публічної політики економічної актуалізації людського потенціалу тощо. Наукова новизна. Запропоновано логіко-описову модель інституціоналізації механізмів мінімізації ризиків економічної актуалізації людського потенціалу. Практична значимість. Впровадження антиризикової публічної політики та інституціоналізації механізмів капіталізації людського потенціалу дозволить його носіям досягти бажаної самореалізації, посилить схильність населення до сприйняття нових та підприємницьких стратегій сталого зростання, забезпечить інклюзивний характер трансформації української економічної системи.

Посилання

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Андрияш В.И. Институционализация: понятие и содержание / В.И. Андрияш // Современные научные исследования и инновации.- 2014.- № 11 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/11/39534

Грішнова О. А. Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність, взаємозв’язок, оцінка, напрями розвитку / О. А. Грішнова // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 34-42.

Звонар В. П. Соціальна відповідальність як соціоекономічний феномен: теорія та українські реалії / Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. Київ, 2018. 288

Ільїч Л. М. Структурні трансформації транзитивного ринку праці України: монографія. – К.: Алерта, 2017. – 608 с

Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін. ; НАН України.–К., 2015. –336с.

Капелюшников, Р. И. Трансформация человеческого капитала в российском обществе (на базе «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения») / Р. И. Капелюшников, А. Л. Лукьянова. – Москва: Фонд «Либеральная миссия», 2010. – 196 с

Людський розвиток в Україні: інституційне підґрунтя соціальної відповідальності : кол. моногр. / за ред. Е.М. Лібанової; відпов. за випуск О.В. Макарова, О.М. Хмелевська; Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. – Київ, 2017. – 368

Мельничук Д.П. Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства у контексті поліпшення якості життя населення : монографія / Д.П. Мельничук. – Житомир: Полісся, 2015. – 564 с.

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. Імперативи демографічного старіння. — К.:. ВД «АДЕФ-Україна», 2014. — 288 с.

Носик О.М. Деструктивні трансформації людського капіталу в Україні: інвестиційний аспект // Бізнес Інформ. — 2015. — № 7 (450);

Носик О.М. Непрацюючий капітал в України: зміст та наслідки // Економічна теорія та право. Збірн. наук. праць. Нац. ун-т «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». — 2015. — № 3 (22);

Перехід на ринок праці молоді України: результатиміжнародного дослідження «School-to-work transition surveys» в Україні у 2013 та 2015 роках /Елла Лібанова, Олександр Цимбал, Олег Ярош та Лариса Лісогор ; Міжнародне бюро праці. –Женева : МОП, 2016.

Стан виконання в Україні положень «Порядку денного на ХХІ століття» (2002—2012) / За ред. Руденко Л.Г. — К. : Академперіодика,2014. — 359 с.

Українське суспільство: міграційний вимір : нац. доповідь / Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М. В. Птухи НАН України.–К.,2018. –396 с.

Мирзаев Ф. Риск банкротства банков: анализ в условиях нечеткой неопределенности./ Ф.Мирзаев, Р.Кулиев // Экономист. – 2016. – №3. – С.63–71.

Цілі сталого розвитку: Україна, національна доповідь / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Київ. 2017. – 176 с.

Яковенко, Р. В. Людський капітал та людський потенціал / Р. В. Яковенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2013. - Вип. 24. - С. 186-193.

Cummins, J. D. Convergence of Insurance and Financial Markets: Hybrid and Securitized Risk-Transfer Solutions [Текст] / J. David Cummins, Mary A. Weiss // The Journal of Risk and Insurance. – 2009. – № 3. – ст. 493–545.

Fernández, Almudena; López-Calva, Luis F. (2010). "Transitory Shocks, Permanent Effects: Impact of The Economic Crisis on the Well-Being of Households in Latin America and the Caribbean" (PDF). Estudios Económicos. 25 (1): 3–35. Retrieved 2012-03-25.

Holzmann, Robert & Jorgensen, Steen. (2001). Social Risk Management: A New Conceptual Framework for Social Protection. International Tax and Public Finance. 8. 529-556.

Holzmann, Robert; Lynne Sherburne-Benz; Emil Tesliuc (May 2003). "Social Risk Management: The World Bank Approach to Social Protection in a Globalizing World" (PDF). World Bank. Retrieved April 6, 2014.

Holzmann, Robert; Steen Jorgensen (2000). "Social Risk Management: A new conceptual framework for Social Protection, and beyond" (PDF). World Bank. Retrieved November 21, 2006.

https://weforum.ent.box.com/s/dari4dktg4jt2g9xo2o5pksjpatvawdb;

The Global Human Capital Report 2017. World economic forum [Electronic recourse]. – Available at : http://

Tolbert P. The Instytutionalization of Institutional Theory/ P. Tolbert., L. Zucker // S. Clegg.- 1996. - s. 182.

REFERENCES

Andriyash VI Institutionalization: Concept and Content / V.I. Andriyash // Modern scientific research and innovations .- 2014.- № 11 [Electronic resource]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/11/39534. (in Russian).

OA Grishnova Human, intellectual and social capital of Ukraine: essence, interconnection, evaluation, directions of development / OA Grishnova // Social-labor relations: theory and practice: Coll. Sciences. pr / M-in education and science of Ukraine, State Higher Educational Institution «Kyiv. nat. econom. them. Vadim Hetman "; [ed .: AM Kolot (chairman), etc.]. - Kiev: KNEU, 2014. - № 1. - P. 34-42. (in Ukranian).

Zvonar VP Social responsibility as a socioeconomic phenomenon: theory and Ukrainian realities / MV Ptukh Institute of Demography and Social Research, NAS of Ukraine. Kyiv, 2018. 288

Ilyich LM Structural Transformations of the Transitive Labor Market of Ukraine: Monograph. - K .: Allerta, 2017. - 608 p. (in Ukranian).

Innovative Ukraine 2020: a national report / by head. ed. V.M. Heitz and others. ; NAS of Ukraine. –K., 2015. –336 s. (in Ukranian).

Kapelyushnikov, RI Transformation of human capital in Russian society (based on the Russian monitoring of the economic situation and health of the population) / RI Kapelyushnikov, AL Lukyanov. - Moscow: Liberal Mission Foundation, 2010. - 196 p. (in Russian).

Human Development in Ukraine: Institutional Basis for Social Responsibility: Coll. monogram / per row E.M. Libanova; replied for the release of OV Makarova, OM Khmelevskaya; Institute of Demography and Social Research Birds of NAS of Ukraine. - Kiev, 2017. – 368. (in Ukranian)

Melnychuk DP Human capital: priorities for the modernization of society in the context of improving the quality of life of the population: monograph / DP. Melnychuk. - Zhytomyr: Polesie, 2015. - 564 p. (in Ukranian).

POPULATION OF UKRAINE. Imperatives of demographic aging. - K.:. ADEF-Ukraine, 2014. - 288 p. (in Ukranian).

Nosik OM Destructive transformations of human capital in Ukraine: investment aspect // Business Inform. - 2015. - № 7 (450). (in Ukranian).

Nosik OM Non-working capital in Ukraine: content and consequences // Economic theory and law. Team Sciences. wash. Nat. Univ. "Law Academy of Ukraine them. Yaroslav the Wise. - 2015. - № 3 (22). (in Ukranian).

Transition to the youth labor market of Ukraine: results of the International School-to-work transition surveys in Ukraine in 2013 and 2015 / Ella Libanova, Oleksandr Tsymbal, Oleg Yarosh and Larisa Lisogor; International Labor Office. - Geneva: ILO, 2016. (in Ukranian), (in English).

Status of implementation of the provisions of the Agenda for the 21st Century in Ukraine (2002-2012) / Ed. Rudenko LG - K.: Academic Periodicals, 2014. - 359 p. (in Ukranian).

Ukrainian society: the migration dimension: Nat. report / Institute of Demography and Social Research. V. Birds of the NAS of Ukraine. – K., 2018. –396 p. (in Ukranian).

F. Mirzaev, Bankruptcy Risk of Banks: An Analysis in the Uncertainty of Uncertainty. / F. Mirzaev, R. Kuliev // Economist. - 2016. - №3. - P.63-71. (in Russian).

Sustainable Development Goals: Ukraine, national report / Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. Kiev. 2017 - 176 p. (in Ukranian).

Yakovenko, RV Human capital and human potential / RV Yakovenko // Scientific papers of Kirovograd National Technical University. Economic Sciences: Coll. Sciences. Ave. - Kirovograd: KNTU, 2013. - Iss. 24, pp. 186-193.

Cummins, J. D. Convergence of Insurance and Financial Markets: Hybrid and Securitized Risk-Transfer Solutions [Текст] / J. David Cummins, Mary A. Weiss // The Journal of Risk and Insurance. – 2009. – № 3. – ст. 493–545.

Fernández, Almudena; López-Calva, Luis F. (2010). "Transitory Shocks, Permanent Effects: Impact of The Economic Crisis on the Well-Being of Households in Latin America and the Caribbean" (PDF). Estudios Económicos. 25 (1): 3–35. Retrieved 2012-03-25.

Holzmann, Robert & Jorgensen, Steen. (2001). Social Risk Management: A New Conceptual Framework for Social Protection. International Tax and Public Finance. 8. 529-556.

Holzmann, Robert; Lynne Sherburne-Benz; Emil Tesliuc (May 2003). "Social Risk Management: The World Bank Approach to Social Protection in a Globalizing World" (PDF). World Bank. Retrieved April 6, 2014.

Holzmann, Robert; Steen Jorgensen (2000). "Social Risk Management: A new conceptual framework for Social Protection, and beyond" (PDF). World Bank. Retrieved November 21, 2006.

https://weforum.ent.box.com/s/dari4dktg4jt2g9xo2o5pksjpatvawdb;

The Global Human Capital Report 2017. World economic forum [Electronic recourse]. – Available at : http://

Tolbert P. The Instytutionalization of Institutional Theory/ P. Tolbert., L. Zucker // S. Clegg.- 1996. - s. 182.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

TSYMBAL, A. I. (2019). ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (1(17), 180–192. https://doi.org/10.15802/rtem.v0i1(17).178967