DOI: https://doi.org/10.15802/rtem.v18i2.189629

ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ РЕГІОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

П. КОРЕНЮК, Я. КЛІСІНЬСЬКІ, Л. КОРЕНЮК

Анотація


Мета. Робота присвячена проведенню аналізу формування доходної частини регіонального бюджету Дніпропетровської області в умовах децентралізації та розробка інструментарію перетворення регіонального бюджету в ефективний інструмент соціально-економічного розвитку регіону. Методика. Для вирішення даної наукової проблематики застосовано: структурний метод; порівняльного аналізу емпіричних даних; абстрактно-логічного узагальнення. Результати. У роботі проаналізовано проблеми та чинники формування доходів регіонального бюджету на прикладі такого промислового регіону як Дніпропетровська область. На основі структурного аналізу податкових надходжень визначено резерви наповнення регіонального бюджету. Визначено основні шляхи зміцнення фінансової бази регіонального бюджету та вказано на пріоритетні напрямки його перетворення в ефективний інструмент соціально-економічного розвитку промислового. Наукова новизна. У процесі аналізу формуванні доходів регіонального бюджету висновки та пропозиції здійснені під призмою специфіки Дніпропетровської області як промислового регіону. Практична значимість. Окремі результати та висновки статті можуть бути використані органами місцевої влади та місцевого самоврядування промислових областей.

Ключові слова


місцеві бюджети, децентралізація, доходи, міжбюджетні відносини, податки, фінансове забезпечення, регіональний бюджет, трансферти

Повний текст:

PDF

Посилання


Баранець Т. Оцінка реалізації реформи місцевого самоврядування у 2015 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dialog.ua/ 2016/03pdf.

Бойко Є.О. Можливості застосування зарубіжного досвіду формування місцевих бюджетів в Україні / Є.О. Бойко, Є.В. Сапонько // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – №2. – С. 163-167.

Бойцун Н. Є. Адаптація європейського досвіду управління місцевими фінансами в Україні / Н. Є. Бойцун // Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 6-11.

Брижань І. А. Умови та чинники переходу України до моделі сталого розвитку / І. А. Брижань– 2013. – № 1. –С.128–133.

Василик О. Д. Бюджетна система України: підручник / О. Д. Василик, К. В. Павлюк – К.: Центр навчальної літератури, 2012. – 544 с.

Ганущак Ю. Реформа територіальної організації влади / [Ю. Ганущак – К.]; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – К.: ТОВ «Софія-A». – 2013. – 160 с.

Гарнець О. Децентралізація в Україні: соціологічний погляд / [О. Гарнець, О. Гончарук, Н. Дмитрук, А. Ткачук – К.]; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – К. : ТОВ «Софія-A». – 2013. – 160 с.

Гринюк Р. Регіональний та державний виміри української специфіки децентралізації влади / Р. Гринюк, М. Примуш // Політичне життя. – 2016. – № 3. – С. 10–14.

Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / О. М. Бориславська, І. Б. Заверуха, А. М. Школик, [та ін.]; Центр політико-правових реформ. – К. : О. М. Москаленко., 2012. – 212 с.

Євдокімова М. О. Місцеві фінанси: навч. посібник / М.О.Євдокімова; ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2014. – 343 с.

Завора Т.М. Аналіз доходів місцевих бюджетів (на прикладі Полтавської області) / Т.М. Завора, Ю.М. Чумак // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2016. – № 17. – C. 48–56.

Зимогляд В. Місцеве самоврядування як результат децентралізації влади / В. Зимогляд // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2015. – № 1. – С. 122–135.

Кобильник В. Польський досвід децентралізації державної влади / В. Кобильник // Політологічний вісник : зб. наук. пр. – Київ: Знання, 2012. – Вип. 65. – С. 353–364

Ковалевич Д. А. Місцеві бюджети та їх роль у територіальному розвитку / Д. А. Ковалевич // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту: Економічні науки – 2014. - №2(54). – С. 198-203.

Козлова Л. Місцеве самоврядування як фактор соціальноекономічного розвитку регіону / Л. Козлова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 231–237.

Кормич А. Місцеве самоврядування в структурі міської правової системи: генезис концептуального визначення / А. Кормич // Актуальні проблеми політики. – 2014. – Вип. 52. – С. 56–64.

Лісовська Л. Фінансове підґрунтя місцевого самоврядування в Україні: стан та перспективи розвитку / Л. Лісовська // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 2. – С. 91–97.

Лендел М. Форми функціонування допоміжних рівнів місцевого управління та самоорганізації громадян в країнах Європи: досвід для України / М. Лендьел // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альм. – 2013. – № 10 – С. 6–12.

Майко Т. Участь територіальної громади в управлінні на місцевому рівні // Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр. – Одеса, 2017. – Вип. 58.– С. 86–92

Малярчук А. Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів /

А. Малярчук // Вісник ТАНГ. – 2015. – № 1. – С. 23-27.

Надал С., Спасів Н. Доходи місцевих бюджетів у контексті децентралізації в Україні / С. Надал, Н. Спасів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 2. – С. 102-112.

Ніколенко В.Ю. Місцеві бюджети як чинник розвитку регіонів / В.Ю. Ніколенко // Навч. посібник. – Київ. – 2016. – С. 30.

Примуш М. Трансформація місцевого самоврядування в Україні у контексті зарубіжного досвіду: монографія / М. Примуш, Ю. Коваль. – Донецьк, 2014. – 220 с.

Прієшкіна О. Місцеве самоврядування та політична система України: взаємодія та розвиток / О. Прієшкіна // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. – Вип. 61. – С. 163–172.

Регіональний вимір соціально-економічного розвитку і засади нової регіональної політики: аналітична доповідь / [С. Біла, О. Шевченко, М. Кушнір, В. Жук]. – Київ: Національний інститут стратегічних досліджень, 2013. – 82 с.

Слободянюк Н.О. Проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації / Н.О. Слободянюк, М.О. Коніна // Економіка і суспільство. – 2016. – Вип. 2. – С. 611–616.

Стефанчук Р.О. Зарубіжний досвід формування та функціонування місцевих бюджетів / Р.О. Стефанчук, О.А. Музика-Стефанчук // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності.- 2015. - №1. – С.132 – 138.

Samuel B. The Effect of Fiscal Decentralization on the Financial Condition of Municipal Government / https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01900692.2014.949740

Gerard Turley. A Framework to Measure the Financial Performance of Local Governments /https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03003930.2014.991865?src=recsys

Jadranka Kaluđerović. Fiscal Decentralisation and Local Government Financing in Montenegro from 2002 to 2015 / http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/article/view/14.3.431-450%282016%29

Tom Hart, Bryn Welham. Fiscal decentralisation A public financial management introductory guide / https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11063.pdf

A. Ya. Kuznetsova, H. V. Voznyak, I. V. Zherebylo. Social and economic effects of inter-budgetary relations dezentralization in Ukraine: assessment and challenges / http://fkd.org.ua/article/view/154104.

REFERENCES

Baranets T. (2016) Ocinka realizaciyi reformi miscevogo samovryaduvannya u 2015 roci [Evaluation of the implementation of local government reform in 2015] [Electronic resource]. - Access mode: http://dialog.ua/ 2016 / 03pdf.

Boyko E.A. (2014) Mozhlivosti zastosuvannya zarubizhnogo dosvidu formuvannya miscevih byudzhetiv v Ukrayini [Possibilities of applying foreign experience of formation of local budgets in Ukraine] / EA Boyko, EV Saponko // Global and national problems of economy. - 2014. - №2. - P. 163-167.

Boitsun N.E. (2011) Adaptaciya yevropejskogo dosvidu upravlinnya miscevimi finansami v Ukrayini [Adaptation of the European experience in managing local finances in Ukraine] / NE Boitsun // Finance of Ukraine. - 2011. - № 5. - P. 6-11.

Brizhan I.A. (2013) Umovi ta chinniki perehodu Ukrayini do modeli stalogo rozvitku [Conditions and factors of transition of Ukraine to the model of sustainable development] / IA Brizhan - 2013. - № 1. - P.128-133.

Vasilyk O.D. (2012) Byudzhetna sistema Ukrayini: pidruchnik [Budgetary system of Ukraine: a textbook] / OD Vasylik, KV Pavlyuk - K .: Center for Educational Literature, 2012. - 544 p.

Ganushchak Y. (2013) Reforma teritorialnoyi organizaciyi vladi [Reform of the territorial organization of power] / [Yu. Ganuschak - K.]; Swiss-Ukrainian project “Support for decentralization in Ukraine - DESPRO”. - K .: Sofia-A LLC. - 2013. - 160 p.

Garnets O. (2013) Decentralizaciya v Ukrayini: sociologichnij poglyad [Decentralization in Ukraine: a sociological perspective] / [O. Garnets, O. Goncharuk, N. Dmitruk, A. Tkachuk - K.]; Swiss-Ukrainian project “Support for decentralization in Ukraine - DESPRO”. - K.: Sofia-A LLC. - 2013. - 160 p.

Hryniuk R. (2016) Regionalnij ta derzhavnij vimiri ukrayinskoyi specifiki decentralizaciyi vladi [Regional and State Dimensions of the Ukrainian Specificity of Power Decentralization] / R. Hryniuk, M. Prymush // Political Life. - 2016. - № 3. - P. 10-14.

Borislavskaya O.M. (2012) Decentralizaciya publichnoyi vladi: dosvid yevropejskih krayin ta perspektivi Ukrayini [Decentralization of Public Power: Experience of European Countries and Prospects of Ukraine] / OM Borislavskaya, IB Zaverukha, AM Shkolyk, [etc.]; Center for Political and Legal Reforms. - K.: O. M. Moskalenko., 2012. - 212 p.

Evdokimova M.O. (2014) Miscevi finansi: navch. posibnik [Local finance: textbook. Manual] / MOEvdokimova; KNAU them. V.V. Dokuchaev. - H., 2014. - 343 p.

Zavora T.M. (2016) Analiz dohodiv miscevih byudzhetiv (na prikladi Poltavskoyi oblasti) [Analysis of local budget revenues (on the example of the Poltava region)] / Т.М. Zavora, Yu.M. Chumak // Scientific Bulletin of the International Humanities University. - 2016. - № 17. - P. 48–56.

Zymoglyad V. (2015) Misceve samovryaduvannya yak rezultat decentralizaciyi vladi [Local self-government as a result of decentralization of power ]/ V. Zymoglyad // Bulletin of the National University «Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise». Series: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology. - 2015. - № 1. - P. 122–135.

Kobylnik V.(2012) Polskij dosvid decentralizaciyi derzhavnoyi vladi [The Polish Experience of Decentralization of State Power] / V. Kobylnik // The Political Science Bulletin: Coll. of sciences. Ave. - Kiev: Knowledge, 2012. - Iss. 65. P. 353–364

Kovalevich D.A. (2014) Miscevi byudzheti ta yih rol u teritorialnomu rozvitku [Local budgets and their role in territorial development] / DA Kovalevich // Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute: Economic Sciences - 2014. - №2 (54). - P. 198-203.

Kozlova L. (2012) Misceve samovryaduvannya yak faktor socialnoekonomichnogo rozvitku regionu [Local self-government as a factor of social and economic development of the region] / L. Kozlova // Actual problems of economy. - 2012. - № 8. - P. 231-237.

Kormich A.(2014) Misceve samovryaduvannya v strukturi miskoyi pravovoyi sistemi: genezis konceptualnogo viznachennya [Local self-government in the structure of the urban legal system: the genesis of conceptual definition] / A. Kormich // Actual problems of politics. - 2014. - Vip. 52. P. 56–64.

Lisovska L. (2012) Finansove pidgruntya miscevogo samovryaduvannya v Ukrayini: stan ta perspektivi rozvitku [The financial basis of local self-government in Ukraine: the state and prospects of development] / L. Lisovska // World of finance. - 2012. - Vip. 2, pp. 91–97.

Lendel M. (2013) Formi funkcionuvannya dopomizhnih rivniv miscevogo upravlinnya ta samoorganizaciyi gromadyan v krayinah Yevropi: dosvid dlya Ukrayini [Forms of functioning of auxiliary levels of local government and self-organization of citizens in the countries of Europe: experience for Ukraine ]/ M. Lendel // Facets: scientific-theory. and community flight. alm. - 2013. - № 10 - P. 6-12.

Maiko T. (2017) Uchast teritorialnoyi gromadi v upravlinni na miscevomu rivni [Participation of the territorial community in local government]// Current policy issues: Coll. of sciences. Ave. - Odessa, 2017. - Vyp. 58.– P. 86–92

Malyarchuk A. (2015) Zarubizhnij dosvid formuvannya miscevih byudzhetiv [Foreign experience in local budgeting] /A. Malyarchuk // Bulletin of the TANG. - 2015. - № 1. - P. 23-27.

Nadal S. (2016) Dohodi miscevih byudzhetiv u konteksti decentralizaciyi v Ukrayini [Local budget revenues in the context of decentralization in Ukraine] / S. Nadal, N. Spasov // Bulletin of the Ternopil National Economic University. - 2016. - VIP. 2, pp. 102-112.

Nikolenko V.Y. (2016) Miscevi byudzheti yak chinnik rozvitku regioniv [Local budgets as a factor of regional development] / V.Yu. Nikolenko // Educ. manual. - Kiev. - 2016. - P. 30.

Primush M. (2014) Transformaciya miscevogo samovryaduvannya v Ukrayini u konteksti zarubizhnogo dosvidu: monografiya [Transformation of local self-government in Ukraine in the context of foreign experience: monograph] / M. Primush, Y. Koval. - Donetsk, 2014. - 220 p.

Prieshkina O. (2012) Misceve samovryaduvannya ta politichna sistema Ukrayini: vzayemodiya ta rozvitok [Local self-government and the political system of Ukraine: interaction and development ]/ O. Prieshkina // Actual problems of the state and law. - 2012. - Vip. 61. - P. 163–172.

Bila S. (2013) Regionalnij vimir socialno-ekonomichnogo rozvitku i zasadi novoyi regionalnoyi politiki: analitichna dopovid [Regional dimension of socio-economic development and the basis of a new regional policy: an analytical report] / [S. Bila, O. Shevchenko, M. Kushnir, V. Zhuk]. - Kyiv: National Institute for Strategic Studies, 2013. - 82 p.

Slobodyanyuk N.O. (2016) Problemi formuvannya dohidnoyi chastini miscevih byudzhetiv v umovah finansovoyi decentralizaciyi [Problems of formation of the revenue part of local budgets in the conditions of financial decentralization] / NO. Slobodyanyuk, MO Konina // Economics and Society. - 2016. - VIP. 2, pp. 611–616.

Stefanchuk R.O.(2015) Zarubizhnij dosvid formuvannya ta funkcionuvannya miscevih byudzhetiv [ Foreign experience in the formation and operation of local budgets] / RO. Stefanchuk, OA Music-Stefanchuk // Problems of Law and Law Enforcement.- 2015. - №1. - P.132 - 138.

Samuel B. The Effect of Fiscal Decentralization on the Financial Condition of Municipal Government / https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01900692.2014.949740

Gerard Turley. A Framework to Measure the Financial Performance of Local Governments /

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03003930.2014.991865?src=recsys

Jadranka Kaluđerović. Fiscal Decentralisation and Local Government Financing in Montenegro from 2002 to 2015 / http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/article/view/14.3.431-450%282016%29

Tom Hart, Bryn Welham. Fiscal decentralisation A public financial management introductory guide / https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11063.pdf

A. Ya. Kuznetsova, H. V. Voznyak, I. V. Zherebylo. Social and economic effects of inter-budgetary relations dezentralization in Ukraine: assessment and challenges / http://fkd.org.ua/article/view/154104
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)