DOI: https://doi.org/10.15802/rtem.v18i2.190130

PSYCHOLOGICAL PROVISION OF PROFESSIONAL HEALTH OF SPECIALISTS OF ECONOMIC SPHERE

L. GOLOVKOVA, A. SHEVIAKOV, A. GOLOVKOVA

Анотація


The purpose of the article is to find a new solution to the problem of creating psychosocial foundations of occupational health of economic specialists from the standpoint of behavioral economics. Methods. Methodical principles of formation and development of professional health of specialists are distinguished: stages, regularities, dynamics. The Results. The psychosocial specificity of research and the levels of formation and preservation of health of specialists in the economic sphere are revealed. The essence, types, components and criteria of labor protection of specialists of economic sphere are determined. Scientific novelty. The conceptual model of formation and preservation of health of specialists of the economic sphere is offered, which is implemented as a theoretical and methodological strategy of a systematic and holistic process of ensuring the achievement of the result of professional activity. The practical significance. New ideas about a healthy person who responsibly manages his own health and realizes himself in society, the image of a specialist who independently sets the goals of formation and preservation of occupational health, chooses the best ways and means of their achievement.

Ключові слова


health care, occupational safety, economic form of training, prevention, formation and preservation of health, specialists in the economic sphere, behavior

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


REFERENCES

Аpаnаsеnkо L. G. Zdorov’ja nаcіi tа trudоvyi pоtеncіаl Ukrаini [Health of the nation and labor potential of Ukraine]. Vchenі zаpiski Іnstitutu еkоnоmiky, uprаvlіnn’a tа gоspоdаrs’kоgо prаvа. Kyiv, 1998. Vol.2. pp.119–121.

Kоndеs Т. V. Do pytannya pro formuvannya zdorovoho sposobu zhyttya studentiv i vykladachiv Instytutu ekonomiky, upravlinnya ta hospodarsʹkoho prava [On the issue of the formation of healthy lifestyles for students and teachers of the Institute of Economics, Management and Economic Law]. Vchenі zаpiski Іnstitutu еkоnоmiky, uprаvlіnn’a tа gоspоdаrs’kоgо prаvа. Kyiv, 1999. Vyp. 3. S. 176 – 178.

Burlakova I. Role and place of health management in the system security personnel of business entities : Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Vol. 2.Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – P. 237 – 240.

Chmeruk G. Health management of staff as a fundamentally new approach in formation of the organizational culture of the enterprise : Trends in the development of national and world science: Collection of scientific articles. Vol. 17. Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2016. –P. 242 – 244.

Bushuev Yu. V. O meditsinskikh problemakh fizicheskogo vospitaniya v vuzakh [On medical problems of physical education in high schools]. Zb. nauk. pratsʹ spivrobitnykiv KMAPO im. P. L. Shupyka. Vyp. 10., 2001. – S. 1225 – 1229. (rus).

Kоndеs Т. V. Praktychni aspekty formuvannya kulʹtury zdorovʼya u VNZ [Practical aspects of the formation of a health culture in the university] . Materialy informatsiynoho seminaru «Menedzhment bibliotechnoyi diyalʹnosti. Upravlinnya personalom osvityansʹkykh bibliotek», 4-5 berez. 2004 r., m. Kyiv : Navchalʹno-metodychnyy tsentr «Konsortsium iz udoskonalennya menedzhment-osvity v Ukrayini», 2004. – S. 14 – 16.

Моstypan V. V. Chomu ne pratsyuye systema? [Why does the system not work?] . Materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. «Fizychne vykhovannya studentiv vyshchykh navchalʹnykh zakladiv: zdobutky, problemy ta shlyakhy yikhnʹoho vyrishennya u konteksti vymoh Bolonsʹkoyi deklaratsiyi», 2-3 lyut. 2007 r., m. Kyiv: Natsionalʹnyy universytet «Kyyevo-Mohylyansʹka akademiya», 2007. – S. 10 – 13.(ukr).

Migus, І. P. Navchannya upravlinnyu zdorovʺyam yak innovatsiynyy aspekt osvity maybutnikh pratsivnykiv bankivsʹkykh ustanov [Health education education as an innovative aspect of education for future employees of banking institutions]. Materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Finansova systema Ukrayiny: problemy ta perspektyvy rozvytku v umovakh transformatsiyi sotsialʹno-ekonomichnykh vidnosyn», 16-18 travn. 2013 r., m. Sevastopolʹ. Sevastopolʹ: Sevastopolʹsʹkyy instytut bankivsʹkoyi spravy Ukrayinsʹkoyi akademiyi bankivsʹkoyi spravy Natsionalʹnoho banku Ukrayiny, 2013. –S. 49 – 50.

Chmeruk G.G. Sotsial'no-psikhologicheskiye metody formirovaniya informatsionnoy bezopasnosti personala predpriyatiya [Socio-psychological methods for the formation of information security of enterprise personnel]. Sbornik s dokladi ot mezhdunarodna nauchna konferentsiya «Ukraĭna-Bŭlgariya-Evropeĭski sŭyuz: sŭvremenno sŭstoyanie i perspektivi», Varna : Izdatelstvo «Nauka i ikonomika». T. 1, 2016. –S. 225 – 229.

Gadamer H.-G. (2018). Istyna i metod: Оsnovy filosofskoi germenevtyki [Truth and Method: Basics of Philosophical Hermeneutics] URL: http://yanko.lib.ru/books/philosoph/gadamer-istina_i_metod.pdf .(rus).

Zynchenko V. V. Іndividualizacija global’nych strategii transformacii suspil’stva ta jsvity u konteksty krytichnoi teorii [Endowable global strategies of strategic transformation and insight into context of critical theories]. Antropologichni vymiry filosofs’kih doslydzhen’. Кyiv, 2015. Vyp. 7. S. 50-63.

Syn’jaev, S. S. Теоretycheskie оsnovy formirovanija pedagogicheskoi kompetentnosti specialista sfery fysycheskoi kultury i sporta [Theoretical foundations of the formation of pedagogical competence of a specialist in the field of physical culture and sports]. Izvestija VGPU. Pedagogicheskie nauki. Volgograd, 2017. № 1. S. 45-50.

Sharunenko, Yu. М. Pedagogicheskije uslovija podgotovki sportsmenov vysokoi kvalifikacii na sovremennom etape [Pedagogical conditions of training highly qualified athletes at the present stage]. Аvtonomija lichnosti. Моskva, 2010. Vol 1. – S. 138-141.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)